Rekommendationer

7 februari 2019

Riksdagens kammare. Foto: Ingemar Edfalk/Sveriges riksdag.
Riksdagens kammare. Foto: Ingemar Edfalk/Sveriges riksdag.

Brev till riksdagen: lyft globala utvecklingsfrågor i utrikesdebatten

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #migration och utveckling

Onsdag den 13 februari presenterar regeringen årets utrikesdeklaration i riksdagen med efterföljande debatt. Vi vill uppmana riksdagsledamöterna att lyfta globala utvecklingsfrågor i debatten och har därför skickat ett brev till dem med uppmaningar inom områden som Agenda 2030, jämställdhet och migration.

Brevet:

Snart är det dags för årets utrikesdebatt, något som vi i plattformen CONCORD Sverige ser fram emot! Vi är 64 organisationer som arbetar tillsammans för en hållbar och rättvis värld och vi vill slå ett slag för utvecklingsfrågorna inom utrikespolitiken.En politik för global hållbar utveckling där respekten för mänskliga rättigheter kommer först är en förutsättning för en säkrare och fredligare värld, och det berör arbetet i flera olika utskott.

Vi tycker att:

  • riksdagen måste vara pådrivande i arbetet med Agenda 2030 och i all politik sätta mänskliga rättigheter först när intressekonflikter uppstår.
  • Sverige måste driva på för att EU:s bistånd ska gå till de mest utsatta och inte styras av säkerhetspolitiska och ekonomiska intressen.
  • Sverige ska vara ett modigt föregångsland som står upp för människorättsförsvarare.

Vi vill till er riksdagsledamöter lyfta några av de viktigaste frågorna i politiken idag som våra medlemmar arbetar med. Vi har haft mer kontakt med dem av er som sitter i EU-nämnden och utrikesutskottet, men vet att ni är många fler som är engagerade i en hållbar och rättvis utveckling, och som i era utskott fattar beslut som berör internationella frågor.

Globala målen och samstämmig politik

Arbetet för att uppnå Globala målen för hållbar utveckling, däribland att utrota fattigdomen, till år 2030 måste vara absolut prioritet för Sverige. Det gäller inte bara utrikespolitiken, utan alla politikområden. Ansvaret för att Agenda 2030 och Sveriges politik för global utveckling (PGU) genomförs måste bäras av alla ministrar och departement. Riksdagens roll som lagstiftare men också som ansvarsutkrävare är central och vi ser fram emot dialog kring Agenda 2030-delegationens kommande betänkande. Läs fler av våra medlemmars rekommendationer för genomförandet av Agenda 2030 och PGU och om riksdagens roll i vår Barometer-rapport.

Feministisk utrikespolitik

Sverige måste sätta kvinnors och flickors rättigheter högst på agendan i alla internationella relationer och driva på inom EU och FN för att alla länder ska leva upp till sina åtaganden och förändra maktstrukturer. Vi vet att jämställdhet ger konkreta resultat för fred, demokrati och ekonomisk utveckling. CONCORD Sveriges arbetsgrupp för jämställdhet kommer att fortsätta granska regeringens utrikespolitik ur ett feministiskt perspektiv. Med de starka konservativa anti-feministiska strömningarna i världen måste Sverige vara en tydlig motkraft. Det kräver en höjd ambitionsnivå och en konkret handlingsplan. Läs mer om vad våra medlemmar tycker i Civilsamhällets deklaration för en feministisk utrikespolitik.

Hoten mot demokratin måste tas på allvar

Människor som arbetar för demokrati, mänskliga rättigheter och miljö får svårare att organisera sig och utsätts för allt värre hot. 2018 backade den demokratiska utvecklingen i världen för trettonde året i rad, och över 300 människorätts- och miljöförsvarare mördades. När den demokratiska utvecklingen går tillbaka behöver Sverige och likasinnade stater bli ännu starkare och modigare i stödet till civilsamhället. Vi efterlyser därför partiöverskridande satsningar och rekommenderar att regeringen utvecklar och förtydligar utrikesmyndigheternas roll. Svenska ambassader och EU-delegationer ska alltid arbeta aktivt med organisationer som försvarar mänskliga rättigheter och miljö. Personal inom utrikesförvaltningen behöver ha bättre kunskap om att skydda mötes- och föreningsfriheten. Läs våra medlemmars rekommendationer i rapporten Tag plats! Civilsamhällets demokratiska utrymme och rätten till organisering.

Svenska företags ansvar utomlands

Sverige har en skyldighet att skydda de mänskliga rättigheterna även i andra länder där svenska företag är verksamma. Vi vill därför se en utredning om möjligheten till lagstiftning för att garantera att företag gör riskanalyser och åtgärdsplaner som inkluderar de mänskliga rättigheterna. Läs mer om vad våra medlemmar tycker i vår Barometer-rapport.

Rättigheter för människor på flykt

Vi ser med oro hur främlingsfientlighet breder ut sig och att en alltmer omänsklig politik tar fäste i Europa och Sverige. Sveriges och EU:s politiker måste tydligt stå upp för mänskliga rättigheter för människor på flykt och försvara rätten till permanenta uppehållstillstånd inom EU. Sverige måste verka för att EU:s avtal med Libyen och Turkiet omedelbart upphör. Att människor avvisas till länder som notoriskt kränker mänskliga rättigheter är ett inhumant förhållningssätt. Läs mer om vad våra medlemmar tycker här och i Barometern.

Bistånd till stöd för människor som lever i fattigdom och förtryck

Biståndet har en unik roll för att bekämpa fattigdom och gynna en hållbar, demokratisk utveckling. Utvecklingen i världen gör att Sveriges bistånd behöver utvecklas för att bättre nå de mest utsatta länderna och människorna. Ett ökat stöd till demokrati behöver ge utrymme för både flexibilitet och långsiktighet, och sätta människor som lever i fattigdom och förtryck i centrum. Läs mer i våra medlemmars politiska krav om biståndet.

EU är världens största biståndsgivare, men i de pågående förhandlingarna om nästa långtidsbudget ser vi att biståndets roll att bekämpa fattigdom och förtryck nedprioriteras och EU:s ekonomiska, säkerhetspolitiska och migrationspolitiska intressen blir alltmer styrande. Sverige måste i förhandlingarna inom EU tydligt stå upp för biståndets syfte och principer, och att bistånd inte ska användas till att ”outsourca” EU:s ansvar för asyl- och migrationshantering till grannländer. Läs mer om vad våra medlemmar tycker om biståndet i EU:s nästa långtidsbudget här och här.

Vill ni veta mer?

Bland våra medlemmar finns några av Sveriges främsta experter på hållbar utveckling, bistånd, migration, jämställdhet och mänskliga rättigheter. De har i olika konstellationer tagit fram analyserna och rekommendationerna för de olika områdena ovan. Välkommen att vända er till oss för information och kontakter!

Hälsningar,
Peter Sörbom, policychef
CONCORD Sverige

Brevet i PDF-format

Relaterat

Läs alla riksdagsledamöters inlägg i utrikesdebatten