Sammanfattning

15 maj 2018

Bild företagande och mänskliga rättigheter, Barometer 2018

Rekommendationer om företagande och mänskliga rättigheter

#barometer

I Barometer 2018 granskar medlemmar i CONCORD Sverige regeringens samstämmighetspolitik, det vill säga att alla politikområden ska bidra till och inte motverka, en hållbar utveckling globalt. Här kan du läsa sammanfattningen och rekommendationerna från kapitlet om företagande och mänskliga rättigheter.

Den svenska regeringen har en skyldighet att skydda de mänskliga rättigheterna, i Sverige och i andra länder där svenska företags agerande riskerar att kränka dessa rättigheter. Skyldigheten rymmer även möjligheten till att få sin sak prövad och få kompensation. Sverige har gjort framsteg och ökat förutsättningarna för att säkerställa skyddet av mänskliga rättigheter, samtidigt som Sverige lägger allt större kraft på ökad export, inte minst till områden med hög risk för människorättskränkningar.

Regeringen lägger stor vikt vid frivillighet och företagens egen förmåga att prioritera mänskliga rättigheter samtidigt som andra länder världen i allt större grad ser behovet av att komplettera sådana frivilliga åtaganden med lagstiftning. För att Sverige ska kunna säkerställa skyddet av mänskliga rättigheter behöver regeringen utreda en lagstiftning om obligatorisk Human Rights Due Diligence för företag.

REGERINGEN BÖR:

  • Omgående utreda en lagstiftning kring obligatorisk Human Rights Due Diligence (HRDD) för företag.
  • Införa krav på obligatorisk HRDD i ägardirektiven för statliga bolag och genomföra en granskning av bolagens faktiska efterlevnad av FN:s vägledande principer.
  • Tydliggöra ansvaret för upphandlande myndigheter att ställa krav på sina leverantörer att respektera mänskliga rättigheter, och via upphandlingsmyndigheten förstärka stödet till upphandlande myndigheter gällande tillämpning av sociala krav.
  • Ålägga Business Sweden att förstärka sin hållbarhetsuppföljning genom att bland annat ta fram hållbarhetsindikatorer och öka insynen för mer effektiv uppföljning och granskning från tredje part.
  • Förstärka den nationella kontaktpunktens funktion och effektivitet så att den bättre kan behandla och gottgöra svenska företags människorättsöverträdelser.
  • Förstärka förslaget till nytt regelverk för AP-fonderna så att lagtexten tydligt anger att AP-fonderna ska genomföra sitt uppdrag utan att motverka klimatmål, Sveriges folkrättsliga förpliktelser och andra internationella åtaganden samt att främja en hållbar utveckling.
  • Aktivt stödja FN-processen för ett bindande internationellt instrument om företagande och mänskliga rättigheter.

Kapitlet om företagande och mänskliga rättigheter är framtaget av Afrikagrupperna, Amnesty International, Diakonia, Fair Action, Forum Syd, Latinamerikagrupperna, Svenska kyrkans internationella arbete och Swedwatch, medlemmar i CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Agenda 2030 och samstämmighet.

Läs hela kapitlet (PDF) Läs hela Barometern