I våra arbetsgrupper sitter representanter från medlemsorganisationer med och driver CONCORD Sveriges arbete. På så sätt kan medlemmar samordna sitt påverkansarbete gentemot beslutsfattare i Sverige, inom EU och globalt.

I arbetsgrupperna samordnas våra politiska krav, den politiska dialogen och påverkansarbetet inom den prioriterade frågan. Det innebär att det ofta är en arbetsgrupp med dess medlemmar som står bakom en rapport, en debattartikel, ett uttalande eller en analys, inte alla medlemsorganisationer.

I arbetsgrupperna finns möjlighet att utbyta information, bli uppdaterad om läget i de politiska processer vi följer, forma innehållet i våra rapporter och uttalanden, och arrangera gemensamma seminarier och debatter. Som medlem i en arbetsgrupp ges också möjlighet att delta i dialogmöten med relevanta politiker, departement och myndigheter.

CONCORD Sveriges arbetsgrupper är kopplade till våra prioriterade frågor. Vilka frågor medlemmar arbetar med gemensamt inom CONCORD Sverige beslutas om i en inkluderande medlemsprocess, och frågorna utgår från våra inriktningsmål som antas av styrelsen. Arbetsgrupperna är tillsatta av styrelsen och leds av våra policysamordnare och rådgivare på kansliet.

Arbetsgruppen för Agenda 2030 och Samstämmighet

Denna grupp jobbar med att följa upp att Agenda 2030 med sina 17 globala mål för hållbar utveckling genomförs i Sverige, EU och på global nivå. Gruppen ansvarar också för civilsamhällets arbete med att bidra till och bevaka genomförandet av Sveriges politik för global utveckling (PGU). Gruppen arbetar för att civilsamhällets perspektiv och deltagande ska garanteras när Agenda 2030 genomförs. Arbetsgruppen bidrar också till CONCORD Europas arbete med att bevaka och påverka EU:s samstämmighetspolitik och genomförande av Agenda 2030.

Arbetsgruppen för AidWatch

CONCORD Sveriges AidWatch-arbetsgrupp granskar och påverkar EU:s och Sveriges biståndspolitik. Dels fokuserar gruppen biståndets kvantitet, hur mycket pengar som ges till bistånd, och dels dess kvalitet, hur biståndet styrs och används. CONCORD Sverige samordnar olika tillfällen till dialog om biståndspolitiken mellan medlemsorganisationer, folkvalda, regering och tjänstemän. I gruppen har medlemmarna också möjlighet att utbyta information och bli uppdaterade om det senaste på området.

Arbetsgruppen för Civic space

CONCORD Sveriges arbetsgrupp för civilsamhällets demokratiska utrymme går under namnet Civic space. Gruppen bevakar hoten mot människors rätt att organisera sig och göra sina röster hörda. Den ger rekommendationer för hur Sverige och EU kan skydda hotade människorätts- och miljöförsvarare, och skapa utrymme för civilsamhällets organisationer och aktivister att verka fritt. Gruppen delar också erfarenheter av hur organisationer kan jobba för att stödja hotade samarbetsorganisationer som lever under hård press.

Arbetsgruppen för Jämställdhet

CONCORD Sveriges arbetsgrupp för jämställdhet granskar och påverkar Sveriges och EU:s jämställdhetsarbete inom utvecklings- och utrikespolitiken. Gruppen arbetar för att jämställdhetsperspektivet ska vara en självklar del av utvecklings- och utrikespolitiken. Förutom att bidra med perspektivet inom andra frågor arbetar gruppen med specifika processer där jämställdhet står i centrum, såsom arbetet med Sveriges feministiska utrikespolitik och genomförandet av EU:s jämställdhetsplan.

Arbetsgruppen för Miljö- och klimaträttvisa

Gruppen granskar och påverkar Sveriges och EU:s internationella arbete för ett kraftfullt agerande vad gäller klimat och biologisk mångfald med hänsyn till global rättvisa, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Klimat- och miljökriserna synliggör ojämlikhet och globala orättvisor där människor som lever i fattigdom i låg- och medelinkomstländer drabbas hårdast, samtidigt som de i liten utsträckning bidrar till problemen.