I våra arbetsgrupper sitter representanter från medlemsorganisationerna med och driver CONCORD Sveriges arbete. Genom arbetsgrupperna kan medlemmar samordna sitt påverkansarbete gentemot beslutsfattare i Sverige, inom EU och globalt.

I arbetsgrupperna samordnas våra politiska krav, den politiska dialogen och påverkansarbetet inom den prioriterade frågan. Det innebär att det ofta är en arbetsgrupp med dess medlemmar som står bakom en rapport, en debattartikel, ett uttalande eller en analys, inte alla medlemsorganisationer.

I arbetsgrupperna finns möjlighet att utbyta information, bli uppdaterad om läget i de politiska processer vi följer, forma innehållet i våra rapporter och uttalanden, och arrangera gemensamma seminarier och debatter. Som medlem i en arbetsgrupp ges också möjlighet att delta i dialogmöten med relevanta politiker, departement och myndigheter.

CONCORD Sverige har sex arbetsgrupper som jobbar med våra sex prioriterade frågor. De prioriterade frågorna beslutas om i en inkluderande process med medlemmar, och utgår från våra inriktningsmål som antas av styrelsen. Arbetsgrupperna är tillsatta av styrelsen och leds av våra policysamordnare och rådgivare på kansliet.

Arbetsgruppen för Agenda 2030 och Samstämmighet

Gruppen jobbar med att följa upp att Agenda 2030 med sina 17 globala mål för hållbar utveckling genomförs i Sverige, EU och på global nivå. Gruppen ansvarar också för civilsamhällets arbete med att bidra till och bevaka genomförandet av Sveriges politik för global utveckling (PGU). I arbetsgruppen ingår 29 medlemsorganisationer. Gruppen arbetar för att civilsamhällets perspektiv och deltagande ska garanteras när Agenda 2030 genomförs. Arbetsgruppen bidrar också till CONCORD Europas arbete med att bevaka och påverka EU:s samstämmighetspolitik och genomförande av Agenda 2030.

Mer om arbetet 

Arbetsgruppen för Migration och utveckling

Medlemmar i arbetsgruppen för Migration och utveckling jobbar för att Sverige och EU:s migrations- och utvecklingspolitik ska stötta rättigheterna för människor på flykt på bästa sätt. I arbetsgruppen ingår nio organisationer. Gruppen skapar debatt och har dialog med politiker i Sverige och EU för att de ska värna en human migrations- och flyktingpolitik, inte montera ner asylrätten. Arbetet med migration och utveckling är nära kopplat till CONCORD Sveriges arbete med Sveriges politik för global utveckling, Agenda 2030 och den feministiska utrikespolitiken.

Mer om arbetet 

Arbetsgruppen för AidWatch

CONCORD Sveriges arbetsgrupp för EU:s och Sveriges bistånd heter AidWatch. I den ingår tio av CONCORD Sveriges medlemsorganisationer. Gruppen kallas AidWatch eftersom den granskar EU:s och Sveriges biståndspolitik. Två områden som granskas är hur mycket pengar som ges till bistånd och hur biståndet styrs och används. CONCORD Sverige samordnar olika tillfällen till dialog om biståndspolitiken mellan medlemsorganisationer, folkvalda, regering och tjänstemän. Arbetsgruppen ger också medlemmarna möjlighet att utbyta information och bli uppdaterade om aktuella politiska frågor.

Mer om arbetet

Arbetsgruppen för Civic space

CONCORD Sveriges arbete för civilsamhällets demokratiska utrymme går under namnet civic space. I arbetsgruppen för civic space ingår 21 av CONCORD Sveriges medlemmar. Gruppen bevakar hoten mot människors rätt att organisera sig och göra sina röster hörda. Den ger rekommendationer för hur Sverige och EU kan skydda hotade människorätts- och miljöförsvarare, och skapa utrymme för civilsamhällets organisationer och aktivister att verka fritt. Gruppen delar erfarenheter av hur civilsamhällesorganisationer kan jobba för att stödja hotade samarbetsorganisationer som lever under hård press.

Mer om arbetet

Arbetsgruppen för Jämställdhet

CONCORD Sveriges arbetsgrupp för jämställdhet granskar och påverkar Sveriges och EU:s jämställdhetsarbete inom utvecklings- och utrikespolitiken. I arbetsgruppen ingår 18 av CONCORD Sveriges medlemsorganisationer. Gruppen arbetar för att jämställdhetsperspektivet ska vara en självklar del av alla de politiska processer CONCORD Sverige arbetar med att påverka. Förutom att bidra med perspektivet inom andra frågor arbetar gruppen med specifika processer där jämställdhet står i centrum, såsom arbetet med Sveriges feministiska utrikespolitik och genomförandet av EU:s jämställdhetsplan. Arbetsgruppen är även drivande inom CONCORD Europas jämställdhetsarbete.

Mer om arbetet 

Arbetsgruppen för EU-finansiering

Gruppen planerar utbildningsinsatser för CONCORD Sveriges medlemmar och utbyter kunskap och erfarenheter av arbete med EU-bidrag. I Arbetsgruppen ingår 11 medlemmar. Gruppen bidrar också till CONCORD Europas arbete med att bevaka och påverka strategierna för EU:s olika biståndsprogram och regelverk. Syftet är att se till att det finns bra förutsättningar för det civila samhällets organisationer och att EU:s åtaganden om jämställdhet, mänskliga rättigheter och demokrati får genomslag i genomförandet av utvecklingssamarbetet.

Mer om EU-bidrag