CONCORD Sveriges styrelse består av tolv ledamöter som arbetar på några av våra medlemsorganisationer. Styrelsen ansvarar för övergripande och mer långsiktig inriktning av verksamheten.

Efter avstämning med medlemmar och kansli fastställer styrelsen årligen CONCORD Sveriges strategi med inriktningsmål. Styrelsen arbetar även med att uppdatera olika styrdokument och skapa förutsättningar, finansiella och genom organisationsstruktur och kultur, för att en mångfald av organisationer ska kunna delta i CONCORD Sveriges arbete. Ledamöterna i CONCORD Sveriges styrelse väljs vid årsmötet som normalt äger rum i april varje år.

Styrelseledamöter

Petra Tötterman Andorff, ordförande
Kvinna till Kvinna
petra.totterman.andorff@kvinnatillkvinna.se
www.kvinnatillkvinna.se

Petra är generalsekreterare på Kvinna till Kvinna som arbetar för att försvara kvinnors mänskliga rättigheter i 20 länder världen över.

”Min hjärtefråga är vikten av att berörda gruppers röster och erfarenheter utgör grunden för den politik och de beslut som tas, enligt devisen ’nothing about us without us’. Det gäller kvinnor och flickor, men även andra grupper som vanligtvis inte är inkluderade i formella beslutsprocesser.” 

Henrik Fröjmark, vice ordförande
Act Svenska kyrkan
henrik.frojmark@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/act

Henrik Fröjmark är policychef på Act Svenska kyrkan som bedriver utvecklingssamarbete, utövar påverkan i internationella rättvisefrågor och utför katastrofinsatser genom partners.

Henrik Fröjmark arbetar med att granska hur biståndet fungerar och kan effektiviseras på bästa sätt. “Det är ibland som att vi inte litar på att de här krafterna finns i andra samhällen, men det gör de! Det är så vi människor löser problem, vi går ihop och försöker göra det tillsammans. Ibland i en bostadsrättsförening i Umeå, och ibland i en fröbank i Sydsudan”, säger han på Act Svenska kyrkans blogg.

Britt-Louise Andersson
ForumCiv
britt-louise.andersson@forumciv.org
www.forumciv.org/sv

Britt-Louise är kommunikations- och policychef på organisationen ForumCiv som är en plattform som samlar över 200 medlemmar från det svenska civilsamhället som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter.

ForumCiv kämpar för ett starkt och aktivt civilsamhälle och för att ge människor möjlighet att gå samman för att hävda sina rättigheter och ta makten över sina liv. ”Min hjärtefråga är att kämpa för demokrati och mänskliga rättigheter och att världens resurser fördelas mer rättvist.”

Noura Berrouba
LSU – Sveriges ungdomsorganisationer
nouraberrouba@gmail.com
www.lsu.se

Noura Berrouba är ordförande på LSU, som granskar, kommenterar och följer upp hur Sveriges regering prioriterar barn, ungdomar och den demokratiska organiseringen.

Gabriella Irsten
Svenska freds
gabriella.irsten@svenskafreds.se
https://www.svenskafreds.se

Gabriella är ansvarig för frågor om hållbar fred och mänsklig säkerhet på organisationen Svenska Freds som bland annat arbetar med att påverka för att stoppa vapenexport till diktaturer, krigförande länder och länder som kränker mänskliga rättigheter.

”Min hjärtefråga är att visa hur hållbar utveckling och hållbar fred hänger ihop och hur utvecklingspolitiken är en viktig del av att skapa mänsklig säkerhet.”

Mikael Jägerskog
PMU
mikael.jagerskog@pmu.se
www.pmu.se

Mikael arbetar med policy- och påverkansfrågor på organisationen PMU (Pingstmissionens Utvecklingssamarbete) som bland annat finns i DR Kongo och jobbar via partnerorganisationer med utbildning och humanitära insatser vid konflikter.

”En sak som jag tycker är viktigt och alltid lyfter är kraften i det lokala civilsamhället. I världens mest utsatta områden finns det trots alla utmaningar människor, ofta kvinnor, som organiserar sig och kämpar för att få till en förändring. De behöver världens solidaritet och stöd.” 

Heidi Lampinen
IF Metall
heidi.lampinen@ifmetall.se
www.ifmetall.se

Heidi samordnar IF Metalls internationella utvecklingssamarbete. Hon jobbar också särskilt med fackliga rättigheter inom textilindustrin. IF Metall är ett feministiskt fackförbund som arbetar med bland annat verkstadsindustrin i Sverige för att skapa bra arbetsvillkor för alla.

”Min hjärtefråga är det långsiktiga demokratistärkande utvecklingssamarbetet. Vi ser hur ojämlikheten i världen skenar, hur människors makt över sina liv blir allt mindre och det globala alltmer styrs av företag och autoritära ledare. Det är otroligt viktigt att vi fortsätter med långsiktigt arbete att bygga upp demokratier och rörelser så varje människa får makten över sitt eget liv.”

Martin Ängeby
SILC
martin.angeby@silc.se
silc.se

Martin Ängeby är Senior Resident Director för den amerikanska biståndsorganisationen NDI i Moldavien. NDI är en biståndsorganisation som skapar ett globalt nätverk av volontärer och experter och bidrar med att assistera ledare inom politik och civilsamhället för att avancera demokratiska värden i samhället.

Isabella Olsson
Läkarmissionen
isabella.olsson@lminternational.org
https://www.lakarmissionen.se/ https://www.lminternational.org/

Isabella Olsson är global påverkanschef på Läkarmissionen som arbetar med fattigdomsbekämpning och akuta humanitära insatser.

”Jag vill arbeta för ett mer inkluderande svenskt bistånd där fler röster får komma till tals. Vi behöver bli bättre på att öppna dörrar till politiska institutioner och rum för

samhällsgrupper som besitter avgörande kontextuell erfarenhet, men som ofta står utanför biståndsfärens mecka. Det kan tillexempel handla om att inkludera fler perspektiv och röster från diaspora i Sverige och medlemmars programverksamhet globalt i CONCORD Sveriges arbete vad det gäller policydialog och extern representation.”

Robert Englund
We Effect
robert.englund@weeffect.org
weeffect.se

Robert Englund är pressansvarig på We Effect som är den kooperativa rörelsens biståndsorganisation och som arbetar med rätten till mat och ekonomisk utveckling.

”Mitt privata engagemang och mitt arbete, har till stor del kretsat kring migrationspolitisk, klimat- och miljöpolitik samt biståndspolitik. Under flera år har jag arbetat för att påverka politiken utifrån och för att förändra den inifrån.”

Jon Bergeå
Rädda Barnen
jon.bergea@rb.se
www.raddabarnen.se

Jon Bergeå är policyrådgivare på den internationella barnrättsorganisationen Rädda Barnen.

”Till styrelsearbetet tar jag med kraften och erfarenheten av att arbeta i en stor svensk demokratisk folkrörelse men också tidigare erfarenheter av att vara ideellt engagerad och förtroendevald inom en rad andra organisationer i det svenska civilsamhället.

Jag tar med mig ett starkt barnrättsperspektiv som jag vet är en bra utgångspunkt i allt rättvise- och utvecklingsarbete och jag tar med mig en uppdaterad och stor kunskap om den svenska utrikes- och utvecklingspolitiken.”