Bli medlem

Som medlem i CONCORD Sverige arbetar din organisation tillsammans med en mångfald av andra organisationer. Vi förenas i arbetet för en hållbar och rättvis värld. Tillsammans blir vi en stark gemensam röst för en politik som gör världen bättre!

Var med i en arbets- eller expertgrupp

Representanter från medlemsorganisationer kan delta i arbetet som görs i våra arbets- och expertgrupper. Våra arbetsgrupper är kopplade till våra prioriterade frågor:

Medlemmar i arbetsgrupperna är med och formar vårt påverkansarbete, får mer kunskap och blir uppdaterade om läget i de politiska processer vi följer. Tillsammans formar vi innehållet i våra rapporter och uttalanden, samt arrangerar seminarier och debatter. Som medlem i en arbetsgrupp ges också möjlighet att delta i dialogmöten med relevanta politiker, departement och myndigheter.

Inom ramen för vårt arbete med Agenda 2030 och samstämmighet har vi också expertgrupper kopplat till fem specifika sakområden där representanter för medlemsorganisationer sitter med: skatteflykt, fred och säkerhet, jordbruk och handel, sociala trygghetssystem samt klimat.

Få uppdateringar om politiska processer

Genom CONCORD Sveriges policyutskick kan medlemsorganisationer få uppdateringar om utvecklingspolitiska processer och möten med svenska beslutsfattare som CONCORD Sverige samordnar.

Få stöd i att söka och handlägga EU-bidrag

Medlemsorganisationer erbjuds kostnadsfri utbildning och individuell rådgivning om att söka och handlägga EU-bidrag för sin verksamhet. Två gånger per år hålls utbildningar om EU-finansiering, en om att söka och en om att handlägga bidrag från EU. Utbildningarna kan ges på svenska, engelska eller spanska. Vi anordnar även erfarenhetsutbyten för resursmobiliserare och handläggare/controllers där kunskapsutbyte och gemensamt lärande om EU-finansiering står i fokus.

Ansök om medlemskap

CONCORD Sverige beviljar medlemskap till civilsamhällesorganisationer, ideella föreningar eller stiftelser. För att bli medlem krävs det att organisationen stödjer CONCORD Sveriges syfte, skickar in stadgar för att visa på ett demokratiskt förhållningsätt och att verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning presenteras för de senaste två åren.

Medlemskap beviljas av CONCORD Sveriges styrelse. Ansökan om medlemskap måste ha inkommit senast tre veckor innan ett styrelsemöte för att kunna behandlas. För att bli medlem, kontakta CONCORD Sveriges Verksamhetschef Cecilia Nilsson Kleffner.
Mejl: cecilia.nilsson.kleffner@concord.se