Agenda 2030 och samstämmighet

Vi arbetar för att hela Sveriges och EU:s politik ska sträva mot en hållbar utveckling globalt.

CONCORD Sverige granskar och påverkar Sveriges och EU:s arbete med att föra en samstämmig politik för hållbar utveckling och genomföra Agenda 2030. Agenda 2030 med sina 17 Globala mål för hållbar utveckling är en unik överenskommelse mellan världens länder om att utrota fattigdom och skapa en hållbar utveckling globalt. Flera av våra medlemsorganisationer arbetar praktiskt med de Globala målen tillsammans med lokala organisationer runt om i världen.

Vad är Globala målen för hållbar utveckling?

För att utrota hunger och fattigdom och skapa en hållbar utveckling har alla 193 av FN:s medlemsstater skrivit under ramverket Agenda 2030. Agendans 17 Globala mål har gjort strävan mot en hållbar värld mer konkret och gett olika aktörer en unik möjlighet att arbeta tillsammans. Ett viktigt löfte i Agenda 2030 är att ingen ska lämnas utanför i arbete för en hållbar värld. Det betyder att de mest utsatta ska nås först. För att uppnå detta behövs en samstämmig politik där alla politikerområden strävar mot en hållbar, fredlig och rättvis utveckling globalt.

Det civila samhället har en viktig och unik roll att spela genom att driva på världens ledare att gå från ord till handling. Civilsamhällesorganisationer ­­– nätverk, ideella föreningar, trossamfund och liknande organisationer – är ofta de som i praktiken arbetar med Globala målen. Civilsamhället har en uppgift att granska, ifrågasätta och lyfta nya perspektiv så att ingen lämnas utanför i arbetet för en hållbar och rättvis värld. Utan organisationers lokala kunskap finns det ingen garanti för att marginaliserade grupper får sina röster hörda.

Vårt arbete med Agenda 2030

CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Agenda 2030 och samstämmighet granskar och påverkar Sveriges och EU:s arbete med att föra en sammanhållen politik för hållbar utveckling och genomföra Agenda 2030. Vi har under de senaste åren deltagit i den globala uppföljningen inom ramen för FN. CONCORD Sverige tar också regelbundet fram rapporten Barometern där vi granskar Sveriges politik för global utveckling (PGU).

I mars 2019 lämnade Agenda 2030-delegationen sitt slutbetänkande till ansvarig minister Isabella Lövin. I vårt remissvar av slutbetänkandet påpekar vi att:

  • Det krävs en feministisk analys i genomförandet av de Globala målen både i Sverige och globalt.
  • Vi stödjer ett övergripande riksdagsbundet mål för hållbar utveckling och ett sådant bör innehålla en samstämmig politik för hållbar utveckling och agendans viktigaste åtagande: att ingen ska lämnas utanför.
  • Nuvarande handlingsplanen, som går ut 2020, bör ersättas med en ny handlings- eller färdplan som tar oss fram till år 2030.

Under 2019 tog vi fram en ikon för åtagandet Ingen ska lämnas utanför (Leave No One Behind). Genom det arbetet vill vi visa på vikten av att arbeta mot ojämlikhet på olika nivåer i samhället – från det lokala till det globala.

Civilsamhället sluter upp i gemensam avsiktsförklaring

I december 2018 slöt svenska organisationer upp bakom en gemensam avsiktsförklaring för att stärka Sveriges arbete med Globala målen. Takten i arbetet måste öka och Sveriges regering behöver prioritera frågan. Sveriges civilsamhälle skriver under på att vara aktiva i genomförandet.

Läs avsiktsförklaringen