För att stärka kvaliteten på det svenska utvecklingssamarbetet till och genom civilsamhället har regeringen och de berörda organisationerna enats om de gemensamma åtagandena, GÅ.

Vad är de gemensamma åtagandena?

Den 2 juni 2015 beslutade regeringen om ”Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet”. Syftet var just att stärka dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet.

De gemensamma åtagandena, ofta förkortade ”GÅ” vilar på sex principer:  

 • Självständighet och oberoende
 • Dialog
 • Kvalitet
 • Långsiktighet
 • Öppenhet och insyn
 • Mångfald

Regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer delar ansvaret för att genomföra de gemensamma åtagandena och följa upp att så sker. Tillsammans åtar de sig att:

 • Sprida kunskap om de gemensamma åtagandena.
 • Ansvara för att åtaganden efterlevs.
 • Mötas minst en gång per år för att följa upp de gemensamma åtagandena (Detta brukar äga rum under CSO-forum)
 • Utse en representativ arbetsgrupp att kontinuerligt följs upp och utvärdera de gemensamma åtagandena. Regeringens, alltså UD:s representant i arbetsgruppen ska vara densamma som departementets kontaktperson för civilsamhällesorganisationerna.
 • Utvärdera de gemensamma åtagandena vart tredje år och revidera dem vid behov.

Arbetsgruppen möts regelbundet och anteckningarna från mötena finns tillgängliga här på CONCORD Sveriges hemsida i avvaktan på att UD:s hemsida ska fungera igen. De civilsamhällsorganisationer som är representerade i arbetsgruppen är också medlemmar i CONCORD Sverige. 

Kontaktperson på UD: Natalie Imani natalie.imani@gov.se

Kontaktperson från civilsamhället: Charlotta Norrby charlotta.norrby@smc.global (Ordförande i arbetsgruppen för GÅ)

 Hösten 2023 blev CONCORD Sveriges verksamhetschef Cecilia Nilsson Kleffner invald i arbetsgruppen. 

Relaterade dokument

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet 

Uppdragsbeskrivning arbetsgruppen och valberedningen
Organisationer som formellt anslutit sig till GÅ
Utvärdering av de Gemensamma åtagandena 2022
Analys av dialog och samverkan med ambassader 2018


CSO-forum 2023

Agenda CSO-forum 2023
Verksamhetsberättelse presenterad på CSO-forum 2023


GÅ-arbetsgruppens mötesanteckningar

15 april 2024
25 januari 2024
29 september 2023