Civilsamhällets demokratiska utrymme

Vi står upp för människor runt om i världen som försvarar mänskliga rättigheter, demokrati och miljö.

CONCORD Sverige arbetar med att öka kunskapen hos politiker, media, och allmänheten om den akuta situationen för demokratins försvarare. Att människor engagerar och organiserar sig är avgörande för demokratiska, fredliga och hållbara samhällen. Men på flera håll i världen har civilsamhällets handlingsutrymme minskat kraftigt.

Rätten att organisera sig

Människor som arbetar för demokrati, mänskliga rättigheter och miljö får svårare att organisera sig och utsätts för allt värre hot. Flera artiklar i FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter garanterar rätten att organisera sig, däribland artikel 20 om mötes- och föreningsfrihet. Det är avgörande för demokratin att det finns ett starkt civilsamhälle bestående av nätverk, ideella föreningar, trossamfund och liknande organisationer. Dessa behövs för att ställa ansvariga beslutsfattare, företag och stater som inte respekterar mänskliga rättigheter till svars för sitt agerande. Människor som är utsatta för strukturell diskriminering är ofta i behov av ett fungerande civilsamhälle för att kunna göra sina röster hörda. De drabbas särskilt hårt när utrymmet för organisering försvinner. 

Så ser det ut för demokratin i världen

År 2019 backade den demokratiska utvecklingen i världen för fjortonde året i rad. Endast tre procent av världens befolkning lever i länder där grundläggande rättigheter som yttrande-, religions- och övertygelsefrihet samt rätten att ansluta sig till fackföreningar respekteras.

Hur kan vi motverka det krympande utrymmet för civilsamhället?

Vi vill stärka Sveriges och EU:s politik och utvecklingssamarbete för att vända utvecklingen och stödja människorätts- och miljöförsvarare. Sverige och EU har lovat att arbeta för att motverka det krympande demokratiska utrymmet globalt. Genom att förmedla vittnesmål från våra medlemmars samarbetsorganisationer och aktivister kan vi beskriva hur hoten ser ut och ge rekommendationer för vad Sverige och EU behöver göra för att vända utvecklingen och värna om demokratiska rättigheter.