Civilsamhällets demokratiska utrymme

Vi står upp för människor runt om i världen som försvarar mänskliga rättigheter, demokrati och miljö.

CONCORD Sverige arbetar med att öka kunskapen hos politiker, media, och allmänheten om den akuta situationen för demokratins försvarare. Att människor engagerar och organiserar sig är avgörande för demokratiska, fredliga och hållbara samhällen. Men på flera håll i världen har civilsamhällets handlingsutrymme minskat kraftigt. Människor som arbetar för demokrati, mänskliga rättigheter och miljö får svårare att organisera sig och utsätts för allt värre hot. Vi vill stärka Sveriges och EU:s politik och utvecklingssamarbete för att vända utvecklingen och stödja människorätts- och miljöförsvarare.

Rätten att organisera sig

Flera artiklar i FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter garanterar rätten att organisera sig, däribland artikel 20 om mötes-och föreningsfrihet. Ett starkt civilsamhälle – nätverk, ideella föreningar, trossamfund och liknande organisationer – är en förutsättning för demokratin då ansvariga beslutsfattare, företag och stater som kränker mänskliga rättigheter kan ställas till svars. Människor som är utsatta för strukturell diskriminering är ofta i behov av ett fungerande civilsamhälle för att kunna göra sina röster hörda. De drabbas särskilt hårt när utrymmet för organisering försvinner. 

Så ser det ut för demokratin i världen

År 2018 backade den demokratiska utvecklingen i världen för trettonde året i rad, och över 300 människorättsförsvarare mördades. Idag hotas civilsamhällets handlingsutrymme i 111 länder i världen. Endast fyra procent av världens befolkning lever i länder där grundläggande rättigheter som yttrande-, religions- och övertygelsefrihet samt rätten att ansluta sig till fackföreningar respekteras.

Hur kan vi motverka det krympande utrymmet för civilsamhället?

Sverige och EU har lovat att arbeta för att motverka det krympande demokratiska utrymmet. CONCORD Sverige arbetar med att sprida information för att öka kunskapen hos politiker, diplomater och tjänstemän, media och allmänheten om den akuta situationen för demokratins försvarare. Genom att förmedla vittnesmål från våra medlemmars samarbetsorganisationer och aktivister kan vi beskriva hur hoten ser ut och ge rekommendationer för vad Sverige och EU behöver göra för att vända utvecklingen och värna om demokratiska rättigheter.