Under lupp

Svenska EU-parlamentarikers agerande i globala frågor

2023

Svenska Europaparlamentariker är nästan helt överens i stödet för jämställdhet och för Agenda 2030. Men i synen på miljö- och klimaträttvisa och företags ansvar för mänskliga rättigheter går åsikterna isär. Det visar CONCORD Sveriges granskande rapport ”Under lupp: Svenska EU-parlamentarikers agerande i globala frågor”. Rapporten tar också upp vilka parlamentariker som under den senaste mandatperioden stuckit ut i engagemanget för sina frågor.

Enighet om Agenda 2030 och jämställdhet

Genomgången visar att svenska parlamentariker nästan hela vägen från vänster till höger står bakom rapporter som uppmanar EU att växla upp arbetet med genomförandet av de Globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Detsamma gäller parlamentets rapport om GAPIII, EU:s tredje handlingsplan för jämställdhet. Svenska parlamentariker visar sig vara mer överens i jämställdhetsfrågor än parlamentariker från något annat land.

Svensk skogsdebatt tar plats i EU

När parlamentet debatterade den globala avskogning som orsakas av EU, och röstade om resolutioner som föreslog minskad avskogning, blev det tydligt hur laddad  skogsfrågan är i en svensk kontext. I flera inlägg hänvisade svenska parlamentariker till det svenska skogsbruket och diskuterade dess hållbarhet. Ledamöter från både S, C och M röstade annorlunda än sina europeiska partigruppskollegor. M och C kämpade hårt för att begränsa ambitionerna i texterna och isolerade sig ibland från sina europeiska partigruppskamrater. MP, V och i de flesta fall S stödde mer ambitiösa åtgärder för att bevara världens skogar.

Stora skillnader i synen på företagsansvar samt miljö- och klimaträttvisa

De senaste åren har parlamentet röstat igenom flera resolutioner där de tryckt på för lagar som ska förmå företag att ta större ansvar för mänskliga rättigheter och miljö, samt stärka deras rapportering.

Medan parlamentariker från MP och V som regel ställde sig bakom parlamentets resolutioner, röstade parlamentariker från M och KD vid flera tillfällen emot – trots att deras europeiska partigruppskollegor röstade för. Parlamentariker från L och C stöttade vissa förslag men motsatte sig andra. De ville bland annat minska antalet företag som omfattades, samt försvarade företagens rättssäkerhet och lika villkor.

Även när parlamentet röstade om resolutioner om klimatförändringars effekter på sårbara grupper i utvecklingsländer gick åsikterna bland de svenska parlamentarikerna isär.