Miljö- och klimaträttvisa

Vi arbetar för höjda ambitioner för biologisk mångfald och klimatet med utgångspunkt i global rättvisa, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

CONCORD Sverige granskar och påverkar Sveriges och EU:s internationella arbete för ett kraftfullt agerande vad gäller klimat och biologisk mångfald med hänsyn till global rättvisa, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Klimat- och miljökriserna synliggör ojämlikhet och globala orättvisor där människor som lever i fattigdom i låg- och medelinkomstländer drabbas hårdast, samtidigt som de i liten utsträckning bidrar till problemen.

Klimatkrisen och utarmning av ekosystem påverkar idag alla länder och alla delar av samhället. Förödande konsekvenser av klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald syns över hela världen. Därför krävs krafttag från Sveriges och EU:s beslutsfattare både på hemmaplan och globalt.

Samhällsgrupper och länder drabbas olika hårt av klimatförändringarna och alla har inte samma makt och resurser att agera. Beslutsfattare behöver därför ha rättvise-, jämställdhets- och rättighetsperspektiven i fokus när de arbetar för en omställning till miljömässigt hållbara samhällen. Samtidigt som rika länder måste minska sina egna utsläpp och negativa miljöpåverkan drastiskt, måste de också bidrar med resurser för omställning och klimatanpassning i låg- och medelinkomstländer.

Klimat och biologiska mångfald är avgörande för de mest utsatta

Arbetsgruppen för miljö- och klimaträttvisa kom till under hösten 2020. Detta efter ett ökat fokus på klimat och biologisk mångfald i medlemsorganisationernas egna internationella verksamheter. Arbetsgruppen fokuserar på frågor som ligger i skärpunkten mellan miljö, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Bland annat arbetar gruppen med biologisk mångfald som utvecklingsfråga, klimatfinansiering och skydd av miljöförsvarare.

Arbetsgruppen för miljö- och klimaträttvisa vill också säkerställa att Sverige och EU:s positioner i globala miljö- och klimatförhandlingar reflekterar utsatta människors perspektiv.

Översikt om svensk och internationell klimatfinansiering