Jämställdhet

Vi arbetar för en jämställd svensk och europeisk utrikespolitik för att utrota förtryck av flickor, kvinnor och icke-binära.

CONCORD Sverige granskar och påverkar Sveriges och EU:s internationella arbete för att öka jämställdheten och stå upp för allas lika värde och rättigheter. Jämställdhet är en förutsättning för att utrota fattigdom och uppnå hållbar fred och utveckling globalt. Ändå utsätts flickor, kvinnor och icke-binära personer för strukturellt förtryck världen över. Konsekvenserna blir att de inte har lika rättigheter, möjligheter och makt att utforma sina liv som män.

Med feminismen som verktyg skapar vi förändring

Vår arbetsgrupp för jämställdhet består av en rad organisationer som arbetar med flickors, kvinnors, och hbtqi-personers rättigheter. Med ett feministiskt perspektiv kan vi kartlägga sambanden mellan fördelningen av makt och strukturellt förtryck i samhället. Utifrån kartläggningen ger vi analyser och rekommendationer i dialog med beslutsfattare på svensk och europeisk nivå för att säkerställa att Sveriges och EU:s utvecklingssamarbete och utrikespolitik bidrar till ökad jämställdhet och allas lika rättigheter.

Vad innebär en feministisk utrikespolitik?

När Sverige lanserade sin feministiska utrikespolitik under hösten 2014, blev vi det första landet i världen med en sådan uttalad politisk ambition. När politiken lanserades beskrevs den som ett förhållningssätt som skulle genomsyra utrikesförvaltningens arbete och som kunde sammanfattas i fyra “R”: Rättigheter, Representation, Resurser och Realitet. Sedan dess har utrikesförvaltningen tagit fram handlingsplaner för politiken, med inriktningar och åtgärder som har uppdaterats årligen. Under 2018 tog regeringen även fram en handbok för feministisk utrikespolitik som samlar metoder och erfarenheter från implementeringen av politiken.

Vårt arbete med den feministiska utrikespolitiken

2016 och 2017 tog CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp fram rapporterna “Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik?”. I dessa rapporter utvärderar vi olika delar av utrikespolitiken och ger rekommendationer kring hur den feministiska dimensionen kan stärkas ytterligare. Inför valet 2018 tog vi fram publikationen “Civilsamhällets deklaration för en feministisk utrikespolitik” där vi uppmanar alla svenska riksdagspartier att ställa sig bakom en feministisk utrikespolitik, oavsett regering.

I våra publikationer fokuserar vi på ett antal olika politikområden och lyfter de största utmaningarna och de viktigaste rekommendationer för varje område. Dessa områden har valts utifrån vad medlemmarna i jämställdhetsarbetsgruppen tycker är mest relevant. Rekommendationer finns framförallt att hitta på följande områden:

  • En feministisk utvecklingspolitik
  • En feministisk utrikespolitik för kvinnors ekonomiska egenmakt
  • En feministisk freds- och säkerhetspolitik
  • En feministisk migrations- och flyktingpolitik
  • En feministisk klimatpolitik

Läs mer i rapporterna “Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik” och i publikationen “Civilsamhällets deklaration för en feministisk utrikespolitik