CONCORD Sverige är en plattform som samlar 82 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.

Medlemsorganisationer

2022 INITIATIVE FOUNDATION
Organisationen är en katalysator och plattform för dialog. Deras fokus är att öka takten för att nå Globala målen för hållbar utveckling genom medskapande och samverkan mellan aktörer från näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig sektor. De inkluderar unga som en nyckelaktör. Läs mer på www.2022initiative.org

ACT SVENSKA KYRKAN 
Svenska kyrkan arbetar med katastrofhjälp och långsiktig utveckling. Svenska kyrkan grundar sitt internationella arbete i sin identitet som kyrka, som en del av en världsvid gemenskap. Deras internationella arbete är en del av ACT-alliansen som består av över 143 och trosbaserade biståndsorganisationer över hela världen. Läs mer på www.svenskakyrkan.se/act

ACTIONAID SVERIGE
ActionAid är en religiöst och partipolitisk oberoende federation som sedan drygt 40 år arbetar för en mer rättvis, jämlik och hållbar värld fri från fattigdom. Vi tror på alla människors lika värde och rätt till ett värdigt liv. Läs mer på www.actionaid.se

AFRIKAGRUPPERNA
Afrikagrupperna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden solidaritetsorganisation med en vision om en rättvis värld. De bedriver inget eget utvecklingsarbete, utan samarbetar med partnerorganisationer i Angola, Moçambique, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe. Läs mer på www.afrikagrupperna.se

AMAZON WATCH SVERIGE
Amazon Watch Sverige är en ideell organisation som främjar urfolks rättigheter och klimaträttvisa, och som genom partnerskap och ömsesidig respekt stödjer våra lokala samarbetspartners i Amazonas i deras ansträngningar att skydda liv, natur och kultur enligt deras önskemål och behov. Läs mer på www.amazonwatch.se

AMREF HEALTH AFRICA NORDEN
Amref Health Africa, tidigare kända som Amref Flying Doctors, är Afrikas ledande hälsoorganisation som arbetar med fokus på kvinnor och barn. Huvudkontoret ligger i Nairobi, Kenya och varje år säkerställer organisationen att miljontals människor i 35 länder söder om Sahara får tillgång till livsviktig vård. Vi vet att människor och samhällen som är vid god hälsa har bättre förutsättningar för att undslippa fattigdom. Läs mer på https://www.amref.se/

ARTIKEL 2
Artikel 2, tidigare Emmaus Stockholm, är en ideell organisation som genom insamling och second hand-försäljning bedriver opinions- och informationsarbete för fred, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Läs mer på www.emmausstockholm.se

BARNFONDEN

Barnfonden är en barnrättsorganisation som arbetar för barns rättigheter och trygghet i utsatta områden som är hårt drabbade eller riskerar att drabbas av klimatförändringarna. Tillsammans med barn skapar de hållbara lösningar som skyddar och stärker deras rättigheter och välmående. Detta gör de genom partnerskap, lokalt ägarskap och helhetsperspektiv. De arbetar långsiktigt med att skapa motståndskraft, innovativa lösningar och att förbättra förutsättningarna för alla barns rätt till trygghet, utbildning, god hälsa och ett liv fritt från våld. Läs mer på www.barnfonden.se

CARITAS SVERIGE
Caritas är den katolska kyrkans biståndsorganisation som finns i 49 länder. Organisationen arbetar med rådgivning i asyl- och migrationsfrågor, är engagerad i arbetet mot trafficking och arbetar med lokalt stöd till äldre och sjuka. De gör också humanitära insatser i katastrofområden och stöder länder i deras kamp mot fattigdom och förtryck. Läs mer på www.caritas.se

CENTERPARTIETS INTERNATIONELLA STIFTELSE
Centerpartiets Internationella Stiftelse (CIS) är en av Sveriges partianknutnaorganisationer som på uppdrag av regeringen och med finansiering av Sida arbetar för utveckling av demokrati och mänskliga rättigheter. Vi arbetar bl.a. på Västra Balkan, i Västafrika och i Palestina med ett särskilt fokus på att främja politiskt deltagande bland kvinnor och unga.. Läs mer på https://www.centerpartiet.se/lokal/cis/startsida 

CIVIL RIGHTS DEFENDERS
Civil Rights Defenders försvarar människors medborgerliga och politiska rättigheter och stärker människorättsförsvarare som är utsatta för risker. De är aktiva i Sverige och de länder i världen där respekten för mänskliga rättigheter är som sämst. Läs mer på www.crd.org/sv 

CLOWNER UTAN GRÄNSER
Clowner utan Gränsers arbete grundar sig i FN:s Barnkonvention och organisationen tar skratt till barn i utsatthet runt om i hela världen och Sverige. Organisationens medlemmar är professionella clowner, cirkusartister, skådespelare, musiker och pedagoger och de stärker den psykosociala hälsan hos människorna de möter genom scenkonst, kreativitet och lek. Skratt behövs som mest där det hörs som minst och Clowner utan Gränser väcker hoppet till liv där det riskerar att slockna. Läs mer på https://clownerutangranser.se/

DAG HAMMARSKJÖLD FOUNDATION
Dag Hammarskjöld Foundation (Dag Hammarskjölds minnesfond) är en stiftelse som startades 1961 av Sveriges riksdag till minne av Dag Hammarskjöld, FN:s andre generalsekreterare. Stiftelsen arbetar med internationella freds- och utvecklingsfrågor, kopplat till multilateralism och FN-systemet. Verksamheten finansieras med medel från Regeringskansliet och stiftelsen är inte en bidragsgivande organisation. Läs mer på www.daghammarskjold.se

DIAKONIA
Diakonia är en biståndsorganisation som bärs av kristna värderingar och arbetar tillsammans med lokala samarbetsorganisationer för en varaktig förändring för de mest utsatta människorna i världen. Läs mer på www.diakonia.se

ERIKSHJÄLPEN
Med barns drömmar som drivkraft vill Erikshjälpen vara med och förändra världen. Genom insatser för utbildning, hälsa samt trygghet och skydd ger de barn och unga runt om i världen hjälp och möjlighet att våga drömma om framtiden. Läs mer på www.erikshjälpen.se

FAIR ACTION
Fair Action är en ideell förening som arbetar för att få företag att ta ansvar för sin påverkan på människor och miljö. De granskar hur varor och tjänster är producerade och sätter press på företag att förbättra arbetsvillkor och betala levnadslöner. Läs mer på www.fairaction.se

FAIRTRADE SVERIGE
Fairtrades vision är en världshandel med rättvisa villkor, där producenter i länder med utbredd fattigdom har möjlighet att skapa sig en trygg och hållbar tillvaro, i vilken de kan utvecklas och bestämma över sin egen framtid. Deras uppdrag består av att öka utbudet av och efterfrågan på Fairtrade-märkta produkter i Sverige. Läs mer på www.fairtrade.se

FIAN SVERIGE
FIAN är en internationell människorättsorganisation som arbetar för att synliggöra och bekämpa kränkningar av människors rätt till lämplig mat och försörjning. Läs mer på www.fian.se

FONDEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) verkar för en värld där mänskliga rättigheter respekteras, samhällets aktörer har hög kunskap om sitt ansvar och varje människa är medveten om sina rättigheter, samt har verktyg för att utkräva dem. Läs mer på www.humanrights.se

FORUMCIV
ForumCiv är en partipolitiskt och religiöst obunden biståndsorganisation med omkring 180 medlemmar. Deras medlemmar är biståndsaktörer i det svenska civila samhället och tillsammans arbetar de med människors rättigheter och möjliggör ett starkt folkligt deltagande världen över. Läs mer på www.forumciv.org/sv

FRAMTIDSJORDEN
Framtidsjorden är ett nätverk av lokala organisationer i Sverige, Latinamerika och Asien. Allt arbetet inom nätverket utgår från en socialt rättvis och ekologiskt hållbar grund och fokus ligger på att skapa hållbar landsbygdsutveckling, lösa urbana miljöfrågor, bevara biologisk och kulturell mångfald, samt genusrelaterade frågor och kvinnors rättigheter inom denna kontext.  Läs mer på www.framtidsjorden.se

FÖRENINGEN FÖR UTVECKLINGSFRÅGOR, FUF
Föreningen för utvecklingsfrågor, FUF, är en politiskt och religiöst obunden ideell förening vars syfte är att informera och skapa debatt om utvecklingsfrågor i ett globalt perspektiv, till stöd för ömsesidig förståelse och samarbete. Läs mer på www.fuf.se

HAND IN HAND
Genom utbildning i entreprenörskap, yrkesträning och tillgång till mikrolån hjälper Hand in Hand framför allt kvinnor att starta egna företag. Tack vare den ökade inkomsten kan de då ta sig själva och sina familjer ur fattigdom. Läs mer på www.handinhand.nu

IM
IM är en svensk biståndsorganisation som arbetar för att stärka utsatta individer, särskilt kvinnor och unga, så att de av egen kraft kan ta sig ur fattigdom och utanförskap. Deras arbete bygger på medmänsklighet och engagemang. IM grundades 1938 och är religiöst och partipolitiskt obunden. Läs mer på www.imsweden.org

INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE (RESCUE)
International Rescue Committee, RESCUE, är en humanitär organisation som hjälper människor som drabbats av konflikter och katastrofer att överleva, återhämta sig och bygga upp sina liv igen. RESCUE arbetar i över 40 av världens svåraste humanitära kriser och har ett särskilt fokus på att skydda flickor och kvinnor. De ser till att människor på flykt får tillgång till hälsovård, utbildning, skydd från våld och stöd till ekonomisk försörjning. Läs mer på: rescue-se.org

INTERNATIONELLA KVINNOFÖRBUNDET FÖR FRED OCH FRIHET
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) är en feministisk fredsorganisation som arbetar för att öka kvinnors deltagande i fredsprocesser. De arbetar med att lyfta konfliktförebyggande arbete, FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet samt nedrustning. De arbetar på lokal, nationell och internationell nivå. Läs mer på www.ikff.se

IOGT-NTO-RÖRELSEN
IOGT-NTO-rörelsen bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i femton länder – tillsammans med 23 lokala partnerorganisationer. Det internationella arbetet sträcker sig från förebyggande hälsoarbete, utbildning och fattigdomsbekämpning till lagstiftning- och policyarbete. Läs mer på www.iogtntororelsen.se/startsida/vad-vi-gor/internationellt/

ISLAMIC RELIEF SVERIGE
Islamic Relief Sverige är en humanitär organisation med visionen om en värld som bryr sig, där människans grundläggande behov är täckta. Inspirerade av islamiska värderingar arbetar de för att rädda liv och lindra nöd genom deras partnerkontor i över 40 läder. Förutom livräddande insatser arbetar de också med långsiktiga utvecklingsprojekt och stöd för utsatta grupper, som asylsökande, i Sverige. Läs mer på www.islamic-relief.se

JORDENS VÄNNER
Jordens Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden icke vinstdrivande organisation som arbetar för miljö och solidaritet. Organisationen verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle där djur omfattas av hänsyn, medkänsla och respekt. De värnar om demokrati, folkrörelsesamarbete, jämlikhet mellan könen och kulturell mångfald. Läs mer på www.jordensvanner.se

KFUM SVERIGE
KFUM är världens största och äldsta ungdomsrörelse. De erbjuder mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential. Unga människor är både aktörer och målgrupp i KFUM:s utvecklingssamarbete. De vill bidra till att skapa välfungerande YWCA- och YMCA-organisationer som kan spela en viktig roll i sina samhällen för att förbättra unga människors situation. De verkar för internationell solidaritet och rättvisa. Läs mer på www.kfum.se

KRISTNA FREDSRÖRELSEN
Kristna Fredsrörelsen är en ickevåldsrörelse som arbetar för fred och rättvisa. De är djupt förankrade i den ekumeniska rörelsen och stödjer trosbaserat engagemang. Tillsammans med fredsaktörer i världen arbetar de för ett samhälle utan våld och ett hållbart sätt att leva. Läs mer på www.krf.se

KVINNA TILL KVINNA
Kvinna till Kvinna jobbar för kvinnors rättigheter i 20 länder, och stödjer över 100 kvinnorättsorganisationer runtom i världen. Tillsammans skapar de trygga platser längs flyktvägar och ser till att våldsutsatta kvinnor får hjälp. De ger kvinnor förutsättningar att ta makten över sina egna liv. Läs mer på www.kvinnatillkvinna.se

LATINAMERIKAGRUPPERNA
Latinamerikagrupperna är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening som arbetar för en hållbar och rättvis värld tillsammans med folkrörelser i Latinamerika. Läs mer på www.latinamerikagrupperna.se

LIFE & PEACE INSTITUTE
Life & Peace Institute är ett internationellt och ekumeniskt centrum som bedriver forskning om internationella konflikter och konfliktlösning utifrån icke-våld, och religionens roll i konflikt och fredsbyggande. Läs mer på www.life-peace.org

LSU – SVERIGES UNGDOMSORGANISATIONER
LSU är en intresse- och samarbetsorganisation som samlar nationella ungdomsorganisationer. Det är en idéburen, partipolitiskt och religiöst obunden organisation med uppgift att stärka ungas demokratiska organisering med mångfald och mänskliga rättigheter som utgångspunkt. Läs mer på www.lsu.se

LÄKARE I VÄRLDEN
Läkare i Världen är en människorättsorganisation som slåss för allas rätt till vård. Detta gör de bland annat genom vårdinsatser, psykosocialt stöd och juridisk rådgivning. Läs mer på www.lakareivarlden.se

LÄKARMISSIONEN
Läkarmissionen är en hjälporganisation som med hjälp av bistånd förändrar framtiden för utsatta människor. Så sammanfattar Läkarmissionens sin roll och vad organisationen vill uppnå: positiva livsavgörande förändringar för den enskilda människan. Läs mer på www.lakarmissionen.se

MESHEWE
MeSheWe är en svensk civilsamhällesorganisation. De arbetar internationellt och nationellt med att flickor och unga kvinnor, över religionsgränser och etnicitet, ska ges förutsättningar att bli aktiva förändringsaktörer i sina civilsamhällen. Läs mer på www.meshewe.org

MUSLIM AID SVERIGE
Muslim Aid Sweden är en ideell förening. Vi arbetar med humanitära insatser och utvecklingsprojekt internationellt samt inom Sverige. Internationellt samarbetar vi med flera av de större internationella välgörenhetsorganisationerna samt även mindre partners i specifika områden. Läs mer på muslimaid.se

MYRIGHT – EMPOWER PEOPLE WITH DISABILITIES
MyRight är den svenska funktionshinderrörelsens plattform för internationellt utvecklingssamarbete. Det är en politiskt och religiöst obunden biståndsorganisation som arbetar för att personer med funktionsnedsättning ska få ökad tillgång till sina rättigheter. Läs mer på www.myright.se

MÄN
MÄN är en ideell, feministisk organisation som startade 1993 för att engagera män mot mäns våld mot kvinnor. De arbetar med att förändra destruktiva normer kring maskulinitet för att mäns våld ska minska. Deras vision är en jämställd värld utan våld. Läs mer på www.mfj.se

NATURSKYDDSFÖRENINGEN
Naturskyddsföreningen är en ideell förening för naturskydd och miljövård. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och har funnits i över hundra år. Läs mer på www.naturskyddsforeningen.se

NORDISK HJÄLP 
Nordisk Hjälp är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation vars främsta syfte är att hjälpa nödställda människor i Mellanöstern och resten av världen, både med humanitära projekt och långsiktiga utvecklingsprojekt. Läs mer på www.nordiskhjalp.org

OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER
Palmecentret arbetar i Olof Palmes anda för demokrati, mänskliga rättigheter och fred. De är den svenska arbetarrörelsens samarbetsorganisation för internationell verksamhet och opinionsbildning. Läs mer på www.palmecenter.se

OPERATION 1325
Operation 1325 arbetar i Sverige och i partnerskap med freds- och kvinnorganisationer runt om i världen för att FN:s säkerhetsrådsresolution 1325, om kvinnor, fred och säkerhet, ska bli verklighet. Läs mer på www.operation1325.se

OXFAM SVERIGE
Oxfam är en global hjälporganisation som kämpar för människor i fattigdom och kris i över 90 länder. De arbetar med att rädda liv i kriser och hjälpa fattiga människor att själva ta sig ur sin situation samt bekämpar orsakerna som håller kvar människor i fattigdom. Oxfam Sverige startades 2014. Läs mer på www.oxfam.se

PALESTINAGRUPPERNA I SVERIGE (PGS)
Palestinagrupperna i Sverige har sedan 1976 arbetat för ett slut på Israels ockupation av Palestina och för en rättvis fred. Det gör de dels genom informations- och opinionsarbete, och dels genom samarbetsprojekt i Palestina och Libanon. Läs mer på www.palestinagrupperna.se

PLAN INTERNATIONAL SVERIGE
Plan International Sverige är en del av den globala barnrättsorganisationen Plan International. De arbetar på uppdrag av barn för att stärka deras rättigheter och säkerställa att flickors lika villkor respekteras. Läs mer på www.plansverige.org

PMU
PMU, Pingstmissionens utvecklingssamarbete, arbetar med utvecklingsprojekt och humanitära insatser. De arbetar även med påverkansarbete, kommunikations- och insamlingsarbete och second hand-butiker i Sverige. Läs mer på www.pmu.se

PRAKTISK SOLIDARITET
Praktisk Solidaritet samarbetar med folkrörelser och lokala organisationer för en jämlik värld utan förtryck och exploatering. Organisationen, som har fyra medlemsföreningar med secondhand-verksamhet (Emmatus Åkvarn, Emmatus Fredriksdal, Gävle biståndsgrupp och Brödet&Fiskarna), stödjer organisationer i bland annat Bosnien och Hercegovina, Angola och Colombia. Fokus ligger på att stärka civilsamhället, främja mänskliga rättigheter, jämställdhet, kvinnors och ungas rättigheter samt landsbygdsutveckling genom föreningar och bondekooperativ. praktisksolidaritet.se

PRO GLOBAL
PRO Global vill förbättra den växande äldre befolkningens situation i världen genom att påverka olika aktörer, sprida information till allmänheten och samarbeta med andra pensionärsorganisationer i Sverige och världen. Läs mer på www.pro.se/pro-global

RAOUL WALLENBERG INSTITUTE
Raoul Wallenberg-institutet är en oberoende akademisk institution. Deras uppdrag är att främja universell respekt för mänskliga rättigheter och humanitär rätt med hjälp av forskning, akademisk utbildning, spridning och institutionell utveckling. Läs mer på www.rwi.lu.se

REACH FOR CHANGE SVERIGE
Reach for Change är en svensk stiftelse som utgör en aktiv del av det svenska civilsamhället inriktat på socialt entreprenörskap, innovation och globala utmaningar. Genom våra inkubatorsprogram jobbar vi framförallt med kapacitetsstärkning av sociala entreprenörer som verkar för att förbättra barns och ungas liv men även med påverkansarbete för att skapa goda villkor för sociala entreprenörer. Läs mer på sweden.reachforchange.org

RIKSFÖRBUNDET FÖR HOMOSEXUELLAS, BISEXUELLAS, TRANSPERSONERS OCH QUEERAS RÄTTIGHETER, RFSL
RFSL är en ideell organisation som grundades 1950. RFSL:s målsättning är att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för hbtq-personer som för alla andra i samhället. Läs mer på www.rfsl.se

RIKSFÖRBUNDET FÖR SEXUELL UPPLYSNING, RFSU
RFSU är partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden och vill verka för att sprida en kunskapsbaserad och öppen syn på samlevnads- och sexualfrågor. De arbetar med upplysning, utbildning och opinionsbildning lokalt, nationellt och internationellt. Läs mer på www.rfsu.se

RIGHT LIVELIHOOD FOUNDATION
Right Livelihood kämpar för fred, rättvisa och hållbarhet sedan 1980. Varje år delar vi ut Right Livelihood-priset för att uppmärksamma modiga människor och deras visionära insatser för en bättre värld. Genom pristagarna har vi byggt starka och handlingskraftiga nätverk runt om i världen och tillsammans får vi kraften att skapa verklig och hållbar förändring. Hittills har 190 personer och organisationer från 74 länder tilldelats Right Livelihood-priset. Läs mer på https://rightlivelihood.org

RÄDDA BARNEN
Rädda Barnen är en global barnrättsorganisation. De kämpar för barns rätt att överleva, utvecklas och växa upp i trygghet och finns i över 120 länder, inklusive Sverige. Läs mer på www.rb.se

SILC – SWEDISH INTERNATIONAL LIBERAL CENTRE
Silc är en liberal biståndsstiftelse som främjar demokrati och mänskliga rättigheter. Genom att stärka aktivister i totalitära stater stödjer Silc deras kamp att störta diktaturer och bygga demokrati. Läs mer på www.silc.se

SOS BARNBYAR
Organisationen arbetar dels för barns rättigheter enligt Barnkonventionen genom opinionsbildning och påverkan, dels med att samla in pengar för att finansiera den internationella verksamheten; som omfattar vård och omsorg av barn som är eller riskerar bli ensamma och växa upp utan förälders omsorg. Läs mer på www.sos-barnbyar.se

SVALORNA INDIEN BANGLADESH
Organisationen arbetar med internationellt solidaritets- och utvecklingsarbete i Indien och Bangladesh. Läs mer på www.svalorna.org

SVALORNA LATINAMERIKA
Svalorna Latinamerika är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som verkar för att barn, ungdomar och kvinnor ska få ökat inflytande i samhället och förbättrade livsvillkor. De arbetar med lokala samarbetsorganisationer i Bolivia, Nicaragua och Peru för mänskliga rättigheter med fokus på demokrati och påverkan, jämlikhet och hållbar utveckling. Läs mer på www.svalorna.se

SVENSKA AFGHANISTANKOMMITTÉN
Svenska Afghanistankommittén är en biståndsorganisation som har arbetat över trettio år i Afghanistan. Ett arbete som bedrivs inom utbildning, hälsovård, landsbygdsutveckling och rehabilitering av människor med funktionsnedsättning. Läs mer på www.sak.se

SVENSKA BURMAKOMMITTÉN
Svenska Burmakommittén stödjer lokala organisationer i Burma som på olika sätt kämpar för demokrati och mänskliga rättigheter. I Sverige arbetar de med att förmedla information om situationen i Burma och med påverkansarbete mot makthavare. Deras fokus ligger på att lyfta fram röster från Burmas civilsamhälle. Läs mer på www.burmakommitten.org

SVENSKA FN-FÖRBUNDET
Svenska FN-förbundet är en ideell organisation och en svensk folkrörelse som arbetar med att föra samman individer och organisationer i ett gemensamt arbete för en bättre värld och för ett starkare och bättre Förenta Nationerna. Läs mer på www.fn.se

SVENSKA FREDS- OCH SKILJEDOMSFÖRENINGEN
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en förening för människor som är övertygade om att konflikter kan lösas utan våld och att krig kan förebyggas genom samarbete, ekonomiska medel och diplomati. De arbetar för hållbar fred genom att sprida kunskap, bilda opinion och påverka politiker. Läs mer på www.svenskafreds.se

SVENSKA MISSIONSRÅDET
SMR är en paraplyorganisation för kyrkor och organisationer på kristen grund som arbetar både i Sverige och internationellt. De arbetar för hållbar utveckling, ökad rättvisa och minskad fattigdom. Läs mer på www.smc.global

SVENSKA RÖDA KORSET
Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. De finns över hela världen och består av miljontals frivilliga som bestämt sig för att hjälpa andra människor. De kämpar för att rädda liv och ge hopp. De delar ut mat, förebygger katastrofer och bidrar med medmänsklig värme. Läs mer på www.redcross.se

SVENSKA VÄSTSAHARAKOMMITTÉN
Svenska Västsaharakommittén är en partipolitiskt obunden solidaritetsförening som bedriver informations- och påverkanarbete kring Västsaharafrågan. Läs mer på www.svenskavastsaharakommitten.se

SVERIGES KRISTNA RÅD
I Sveriges kristna råd möts 27 medlemskyrkor och tre observatörer fördelade på fyra kyrkofamiljer. Rådet länkar samman medlemskyrkornas eget arbete inom flera olika områden. Läs mer på www.skr.org

SVERIGES KVINNOORGANISATIONER
Sveriges Kvinnoorganisationer är en paraplyorganisation som samlar ca 45 kvinnoorganisationer och är den svenska koordinationen för European Women’s Lobby. Sveriges Kvinnoorganisationer verkar för kvinnors och flickors fulla mänskliga rättigheter och ett jämställt samhälle. Läs mer på sverigeskvinnoorganisationer.se.

SWEDWATCH
Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Deras granskningar ger en röst åt människor som påverkats negativt av företags verksamhet. Läs mer på www.swedwatch.org

THE HUNGER PROJECT
Hungerprojektet är en ideell organisation som verkar för att avskaffa hunger och fattigdom. Med kvinnor i fokus utbildar och stärker de människor att avskaffa sin egen hunger och fattigdom. Läs mer på www.hungerprojektet.se

UN WOMEN SVERIGE
UN Women Sverige är en kommitté till FN:s jämställdhetsorgan UN Women. Organisationen arbetar med påverkan, kommunikation och insamling för UN Womens arbete och globala frågor som rör jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter. Läs mer på www.unwomen.se.

UNICEF SVERIGE
Som en av 34 nationalkommittéer runt om i världen är UNICEF Sveriges uppdrag att samla in pengar, påverka svenska beslutsfattare och informera och utbilda om barns rättigheter. Läs mer på www.unicef.se

UNION TO UNION
Union to Union samordnar LO, TCO, Saco och deras medlemsförbund i det internationella fackliga utvecklingssamarbetet. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden. Läs mer på www.uniontounion.org

VI-SKOGEN
Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som planterar träd i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania. Fyra länder som är hårt drabbade av avskogningen och som under många år levt med dess förödande effekter för både människor och natur. Läs mer på www.viskogen.se

VÄNSTERNS INTERNATIONELLA FORUM
Vänsterns Internationella Forum är en ideell solidaritetsorganisation som i samarbete med partnerorganisationer runtom i välden arbetar för att belysa globala orättvisor och påverka de strukturer som skapar en skev fördelning av resurser, makt och rättigheter i världen. Vi stödjer och främjar uppbyggnaden av fria och demokratiska organisationer som verkar för folkligt inflytande, global rättvisa och ekologisk hållbar utveckling. Läs mer på vansternsinternationellaforum.se

VÄRLDSNATURFONDEN WWF
Världsnaturfonden WWF är en oberoende och partipolitiskt obunden miljö- och naturvårdsorganisation som bildades 1961. Med fler än fem miljoner supportrar är WWF en av världens ledande ideella naturvårdsorganisationer med projekt i mer än 100 länder. Läs mer på www.wwf.se

WAR CHILD SWEDEN
Organisationen jobbar för att barn i krig ska få en bättre framtid genom att stötta dem med psykosocialt stöd, utbildning och skydd. War Child har funnits i Sverige sedan 2016 men grundades i Holland 1993 och finns på plats i ett tjugotal länder i världen. Läs mer på www.warchild.se

WATERAID
WaterAid är en internationell oberoende organisation som jobbar för att förändra människors liv genom att förbättra tillgången till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. Läs mer på www.wateraid.org/se

WE EFFECT
We Effect är en biståndsorganisation som sedan 1958 tänker och agerar långsiktigt – för att förändringar ska bestå. Hjälp till självhjälp är ledstjärnan i deras biståndsarbete i 24 länder i fyra världsdelar. Läs mer på www.weeffect.se

ÖSTGRUPPEN
Östgruppen verkar för demokrati och mänskliga rättigheter i Östeuropa. Östgruppen samarbetar med och stödjer organisationer i regionen samt sprider information och bildar opinion i Sverige. Läs mer på www.ostgruppen.se