Analys

15 november 2018

Hand håller i en Euro

EU:s långtidsbudget är avgörande för att nå Globala målen

#agenda 2030 och samstämmighet #eu:s budget #eu:s och sveriges bistånd

Processen med att ta fram EU:s nästa långtidsbudget pågår för fullt. CONCORD Sverige bevakar frågan och riktar fokus mot utrikesbudgeten och områden som bistånd, migration och jämställdhet. Ambitionsnivån för EU:s arbete med att nå Globala målen för hållbar utveckling avgörs i den här budgeten, som täcker perioden mellan år 2021-2027.

Det är nu vi har chansen. Det behövs en stark budget för utveckling och det är dags för Sverige att visa hur man står upp för de principer som man säger sig stå för.Madeleine Winqvist, policysamordnare CONCORD Sverige
 

Sverige tillsammans med ett antal andra medlemsstater har en restriktiv hållning till EU-budgeten, men ett sådant förhållningssätt får inte stå i vägen för en tydlig prioritering av EU:s roll i världen.

– Det är nu vi har chansen. Det behövs en stark budget för utveckling och det är dags för Sverige att visa hur man står upp för de principer som man säger sig stå för, säger Madeleine Winqvist, policysamordnare CONCORD Sverige.

De största möjligheterna att påverka prioriteringarna i budgeten har medlemsländerna under perioden fram till EU-valet. Kommande EU-toppmötet den 13 och 14 december kommer att behandla långtidsbudgeten. Det är ett nyckeltillfälle för Sverige att påverka prioriteringar, exempelvis att se till att biståndsbudgeten behålls stark och att målet om att EU ska ge 0,7 procent av BNI i bistånd försvaras.

CONCORD Sverige menar att bistånd aldrig får gå till insatser som syftar till att stoppa migration, såsom kustbevakning och gränskontroller eller till att finansiera militären. EU har hittills värnat om ett värdegrundsbaserat utvecklingssamarbete där människors lika värde, demokrati och solidaritet varit vägledande. EU måste fortsätta sitt globala arbete efter dessa principer och inte ge vika för kortsiktiga intressen och politisk retorik som idag dominerar debatten inom EU.

Vi vill se att Sverige i budgetförhandlingarna mer aktivt driver frågor som fattigdomsbekämpning, jämställdhet inklusive sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), samt fred och mänskliga rättigheter. Det är frågor som både är viktiga för CONCORD Sveriges medlemmar och som Sverige har en särskild möjlighet att driva.

– Det är inte en tid för Sverige att vara inväntande, Sverige behövs i förhandlingarna. Få andra driver de här frågorna och de behöver någon som leder, som vågar. Där har Sverige en roll, säger Madeleine Winqvist.

Tidslinje i förhandlingarna om EU:s långtidsbudget

Maj 2018 – EU-kommissionen lade fram sitt förslag till långtidsbudget

Hösten 2018 – Kommissionens förslag diskuteras inom EU:s institutioner

13-14 december – Toppmöte då ”progress report” om långtidsbudgeten presenteras

Februari 2019 – EU-parlamentet röstar om EU-kommissionens förslag.

Våren 2019 – förhandlingar mellan EU-parlamentet och ministerrådet pågår fram till EU-parlamentsvalet. Ambitionen är att så mycket som möjligt ska vara färdigförhandlat innan valet. Två toppmöten som hålls i mars och maj kommer att vara viktiga hållpunkter.

23-26 maj – val till EU-parlamentet.

CONCORD Sveriges policysamordnare Madeleine Winqvist bevakar frågan, i tätt samarbete med övriga samordnare. Hon representerar också Sverige i CONCORD Europas arbetsgrupp för EU:s långtidsbudget. I den tillfälliga svenska gruppen för EU:s långtidsbudget sitter representanter för Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Kvinna till Kvinna, LSU,  RFSU och Rädda Barnen.