Barometer 2018

Barometer 2018

Civilsamhällets granskning av Sveriges politik för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030

2018

En del politiska beslut som tas i Sverige riskerar fortfarande att undergräva mänskliga rättigheter och hållbar utveckling globalt. Det visar Barometer 2018, som för sjunde gången granskat regeringens genomförande av Sveriges politik för global utveckling, PGU.

Rapporten är framtagen av 27 organisationer i CONCORD Sveriges arbetsgrupper för Agenda 2030 och samstämmighet samt Migration och utveckling.

2018 är det 15 år sedan Sveriges riksdag beslutade om Sveriges politik för global utveckling, PGU. Det betyder att politikerna åtagit sig att bidra till en hållbar utveckling globalt och att mänskliga rättigheter ska prägla all politik. PGU säger också att de mänskliga rättigheterna ska vägleda när det blir en intressekonflikt mellan politikområden, till exempel i frågan om vapenexport och utsläpp utomlands på grund av konsumtion i Sverige.

Barometern 2018 visar att flera intressekonflikter kvarstår och att regeringens politik går emot de egna ambitionerna. Vid flera tillfällen har regeringen fattat beslut utan att ta hänsyn till att de påverkar människor och miljö negativt utanför Sveriges gränser. Barometern 2018 visar också på flera exempel där politikerna tagit tillvara de synergier som finns mellan olika politikområden som lett till en politik för en mer hållbar utveckling globalt. Rapporten tittar närmare på sju områden och ger rekommendationer för vägen framåt:

  • Mänsklig säkerhet och förebyggande av konflikt
  • Skatteflykt
  • Migration
  • Jordbruk, livsmedelssystem och handel
  • Klimat
  • Företagande och mänskliga rättigheter
  • Sociala trygghetssystem

Barometer 2018 lanserades vid ett panelsamtal med representanter från riksdagen den 15 maj.

Se seminariet

Om Barometerrapporterna:

Vartannat år tar regeringen fram en skrivelse till riksdagen om hur de har arbetat med Sveriges samstämmighetspolitik, politik för global utveckling (PGU). I samband med detta släpper CONCORD Sverige och våra medlemsorganisationer en rapport som mäter och granskar politiken. Rapporterna har tagits fram sedan 2006 och CONCORD Sverige har samordnat dem sedan 2010.

Rapporten är framtagen av:

Afrikagrupperna, Caritas Sverige, Diakonia, Erikshjälpen, Fair Action, FIAN Sverige, Forum Syd, Hungerprojektet, Individuell Människohjälp, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Kvinna till Kvinna, Latinamerikagrupperna, Läkare i Världen, Läkarmissionen, Naturskyddsföreningen, Olof Palmes Internationella Center, PRO Global, Rädda Barnen, Svenska Afghanistankommittén, Svenska FN-förbundet, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Svenska kyrkans internationella arbete, Svenska missionsrådet, Swedwatch, Union to Union, Vi-skogen och We Effect. Organisationerna är medlemmar i CONCORD Sveriges arbetsgrupper för Agenda 2030 och samstämmighet samt Migration och utveckling.

Vid frågor om rapporten, kontakta policysamordnare Sofia Svarfvar, sofia.svarfvar@concord.se