Barometer 2016, vägen framåt för Sveriges politik för global utveckling

Barometer

Vägen framåt för Sveriges politik för global utveckling

2016

Regeringen har tagit flera steg för att säkerställa att all svensk politik ska bidra till en hållbar utveckling. Initiativen är lovvärda, men inte tillräckliga: regeringen fattar fortfarande beslut som riskerar att undergräva mänskliga rättigheter och hindra utveckling i fattiga länder, visar Barometer 2016 som granskar regeringens genomförande av Politik för global utveckling, PGU.

Hösten 2014 aviserade statsminister Stefan Löfven en nystart för regeringens Politik för global utveckling. Barometern visar att regeringen sedan dess gjort flera framsteg i att förbättra rutinerna för hur PGU ska genomföras och gett frågan hög prioritet.

Samtidigt visar granskningen att flera departement har fortsatt att fatta beslut som går stick i stäv med målen för PGU – att all svensk politik ska bidra till, eller åtminstone inte motverka, en globalt hållbar utveckling. Ett exempel är finansminister Magdalena Anderssons beslut att inte agera tydligt mot skatteflykt som är ett erkänt hinder för utveckling i fattiga länder. Regeringen visar att den förstår vikten av att bekämpa skatteflykt, men i praktiken har inga konkreta åtgärder genomförts.

En enkät som genomförts i samband med Barometer 2016 visar även att drygt hälften av departementen uppger att de inte stött på några målkonflikter mellan PGU och beslut på sitt område de senaste två åren, samtidigt som Barometern identifierar flera sådana. Det är anmärkningsvärt och visar att det saknas tydliga instruktioner för hur målkonflikter ska definieras och identifieras.

Barometer 2016 analyserar Sveriges genomförande av PGU på områdena:

  • Säkerhet
  • Migration
  • Skatteflykt
  • Klimat
  • Företag och mänskliga rättigheter
  • Handel och investeringar

Under hösten 2016 presenterade regeringen sin PGU-skrivelse, som beskriver hur departementen tagit hänsyn till PGU i den politik som förts och hur man planerar att göra det i den närmaste framtiden. Skrivelsen ”Politik för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030” är uppbyggd runt de 17 Globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. CONCORD Sverige publicerade i oktober 2016 en analys av skrivelsen.

Om Barometerrapporterna:
Vartannat år tar regeringen fram en skrivelse till riksdagen om hur de har arbetat med Sveriges samstämmighetspolitik, politik för global utveckling (PGU). I samband med detta släpper CONCORD Sverige och våra medlemsorganisationer en rapport som mäter och granskar politiken. Rapporterna har tagits fram sedan 2006 och CONCORD Sverige har samordnat dem sedan 2010.

Rapporten är framtagen av:

ActionAid, Afrikagrupperna, Amnesty International, Diakonia, Forum Syd, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IOGT-NTO-rörelsen, Kristna Fredsrörelsen, Kvinna till Kvinna, Latinamerikagrupperna,
Naturskyddsföreningen, Plan Sverige, PRO Global, Rädda Barnen, Svenska Afghanistankommittén, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Svenska kyrkans internationella arbete, Svenska missionsrådet, Swedwatch, Union to Union och Världsnaturfonden WWF. Organisationerna är medlemmar i CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Agenda 2030 och samstämmighet.

Vid frågor om rapporten, kontakta policysamordnare Sofia Svarfvar, sofia.svarfvar@concord.se