Barometer 2012, organisationer mäter trycket på Sveriges politik för global utveckling

Barometer

Organisationer mäter trycket på Sveriges politik för global utveckling

2012

Den 10 maj 2012 lanserades Barometer 2012, en rapport som utvärderar och betygsätter Sveriges politik inom områdena: klimat, migration, finans, handel och säkerhet. Bakom rapporten står 13 medlemmar i CONCORD Sverige. Fokus ligger på utmaningar och målkonflikter där politiken inte är samstämmig med utvecklingsmålen. Dessutom presenteras konkreta förslag på hur politiken kan förbättras.

År 2003 antog Sveriges riksdag, med stöd från alla partier, Sveriges politik för global utveckling (PGU). Sverige blev därmed det första landet i världen att anta en samstämmighetspolitik som innebär att alla politikområden ska dra åt samma håll och bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. Idag är frågan i princip frånvarande från den politiska dagordningen och den senaste tidens nyheter om Sveriges vapenexport är ett exempel på att målen i PGU inte efterlevs. Därför behövs en nystart för samstämmighetspolitiken.

I september 2012 släppte regeringen sin skrivelse till riksdagen som rapporterar om hur Sveriges politik för global utveckling (PGU). Skrivelsen fokuserar på den globala utmaningen ekonomiskt utanförskap. CONCORD Sverige har tillsammans med medlemsorganisationer analyserat skrivelsen och tagit fram ett gemensamt svar. Läs våra kommentarer till regeringens skrivelse.

Om Barometerrapporterna:
Vartannat år tar regeringen fram en skrivelse till riksdagen om hur de har arbetat med Sveriges samstämmighetspolitik, politik för global utveckling (PGU). I samband med detta släpper CONCORD Sverige och våra medlemsorganisationer en rapport som mäter och granskar politiken. Rapporterna har tagits fram sedan 2006 och CONCORD Sverige har samordnat dem sedan 2010.

Rapporten är framtagen av:

ActionAid, Afrikagrupperna, Diakonia, Forum Syd, Kristna Fredsrörelsen, Kvinna till Kvinna, LO-TCO Biståndsnämnd, Plan Sverige, Rädda Barnen, Svenska kyrkan, Svenska Afghanistankommittén, Svenska missionsrådet och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Organisationerna är medlemmar i CONCORD Sveriges samstämmighetsarbetsgrupp.

Vid frågor om rapporten, kontakta policychef Peter Sörbom, peter.sorbom@concord.se