Sammanfattning

15 maj 2018

Välkomstskylt, migrationsbild Barometer 2018

Rekommendationer om migration

#barometer

I Barometer 2018 granskar medlemmar i CONCORD Sverige regeringens samstämmighetspolitik, det vill säga att alla politikområden ska bidra till och inte motverka, en hållbar utveckling globalt. Här kan du läsa sammanfattningen och rekommendationerna från kapitlet om migration.

Idag befinner sig över 65 miljoner människor på flykt från förtyck, förföljelse, väpnad konflikt och könsrelaterat våld världen över. Bristen på säkra och lagliga vägar för flyende gör att människor blir kvar i krigs- och konfliktområden eller tvingas riskera sina liv i händerna på människosmugglare. Även för människor som tvingas lämna sina hemländer på grund av att de inte kan försörja sig är bristen på säkra och lagliga vägar stor. Istället för att underlätta för dessa människor att tillgodose sig möjligheten att söka internationellt skydd eller att ta sig till ett annat land för att ta anställning, har Sverige och hela EU fört en politik under de sista åren som försvårar situationen för flyktingar och migranter avsevärt.

För att uppnå målen i Agenda 2030 och för att leva upp till våra åtaganden inom Sveriges politik för global utveckling (PGU) måste Sverige snarast återgå till sin ordinarie, mer humana asyllagstiftning och säkerställa att EU:s gemensamma asylregelverk inte försvagar asylrätten eller bryter mot internationella konventioner eller de mänskliga rättigheterna. Sverige måste även driva på för fler säkra och lagliga vägar och migranters mänskliga rättigheter inom FN:s globala migrations- och flyktingramverk, samt arbeta för en högre efterlevnad av flera av ILO:s nyckelkonventioner för migranters rättigheter på arbetsmarknaden.

Regeringen bör:

  • Upphäva den tillfälliga asyllagstiftningen snarast möjligt och återgå till en migrations och flyktingpolitik som gör permanenta uppehållstillstånd och familjeåterförening till regel, samt öka tillgången till ambassader för dem som söker uppehållstillstånd på grund av anknytning, oavsett medborgarskap.
  • Utöka det svenska kvotflyktingsystemet ytterligare för att kunna ta emot fler skyddsbehövande genom vidarebosättning och arbeta för möjligheten att utfärda humanitära visum för asyländamål både inom EU och i Sverige för att underlätta för människor att få en säker flyktväg.
  • Arbeta för att EU antar ett gemensamt asylsystem som inte försvagar asylrätten, inte bryter mot internationella konventioner eller de mänskliga rättigheterna och inte omöjliggör för Sverige att återgå till sin ordinarie mer humana asyllagstiftning.
  • Arbeta för att EU avslutar alla externa migrationssamarbeten som riskerar att bidra till kränkningar av mänskliga rättigheter.
  • Arbeta för att FN:s globala ramverk för flyktingar och globala ramverk för migranter fokuserar på att skapa fler säkra och lagliga vägar och att upprätthålla migranters mänskliga rättigheter med särskild fokus på kvinnors utsatta situation och på skyddsmekanismer i förhållande till barn.
  • Ta initiativ till att i samråd med arbetsmarknadens parter upprätta en nationell strategi och handlingsplan kring hur ställda krav inom ILO:s protokoll till konvention 29, mot tvångs-och straffarbete, ska säkerställas.
  • Anta ILO:s rekommendation 205, för att främja flyktingars grundläggande rättigheter i arbetslivet och ratificera ILO:s konvention 189, om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare, en sektor där många migrerande kvinnor omfattas. Detta för att stärka deras i många fall utsatta situation och tydligt visa att Sverige vill bidra till goda arbetsvillkor och välreglerade arbetsmarknader globalt.

Migrationskapitlet är framtaget av Caritas Sverige, Erikshjälpen, Individuell människohjälp, Läkare i Världen, Rädda Barnen, Sveriges kristna råd, Svenska kyrkans internationella arbete och Union to Union, medlemmar i CONCORD Sveriges migrationsarbetsgrupp.

Läs hela kapitlet (PDF) Läs hela Barometern