Migration och utveckling

Vi vill se att Sverige och EU värnar en human flykting- och migrationspolitik, inte monterar ner asylrätten.

CONCORD Sverige påverkar Sveriges och EU:s politiker för att tydligt stå upp för en human flykting- och migrationspolitik, försvara asylrätten och skapa säkra och lagliga vägar in i Europa. Idag befinner sig över 70 miljoner människor på flykt från förtyck, förföljelse, väpnad konflikt och könsrelaterat våld. Bristen på säkra och lagliga vägar gör att dessa människor blir kvar i krigs- och konfliktområden eller tvingas riskera sina liv i händerna på människosmugglare.

Sverige måste gå i täten med en human och rättssäker asyllagstiftning

I juni 2016 antog Sverige en tillfällig asyllagstiftning. Lagstiftningen har inneburit kraftigt försämrade rättigheter för människor som söker skydd. När lagförslaget presenterades fick den massiv kritik, bland annat för att den strider mot internationella konventioner om mänskliga rättigheter, till exempel barnkonventionen. Den tillfälliga lagen går också emot Sveriges åtaganden i Agenda 2030 och politik för global utveckling, samt ambitionerna för en feministisk utrikespolitik. CONCORD Sveriges arbetsgrupp för migration och utveckling arbetar för att motverka att Sveriges tillfälliga asyllagstiftning ska bli permanent. Vi påverkar genom att föra dialog med beslutsfattare, sprida information och skapa debatt kring frågan. Vi vill visa på den potential och det viktiga roll som migrationen har för en hållbar global utveckling.

EU:s bistånd ska inte gå till att stoppa människor på flykt

EU har de senaste åren börjat förändra sin migrationspolitik. I de pågående förhandlingarna om ett nytt gemensamt asylsystem riskerar människor på flykt att få kraftigt försämrade rättigheter och skydd. Bland förslagen finns skrivningar om att ta bort möjligheten för EU:s medlemsstater att ge permanenta uppehållstillstånd samt förslag som försämrar familjeåterförening och individuella asylbedömningar. Utvecklingen skapar stor oro då även förhandlingarna om EU:s framtida bistånd domineras av viljan att hindra migration. EU är en viktig kraft för fattigdomsbekämpning, demokrati och försvar av mänskliga rättigheter runt om i världen. Biståndet måste fortsätta vara styrt av internationell solidaritet med de mest utsatta och av vad vi vet är effektivt bistånd. Tillsammans med CONCORD Europa arbetar vi med att se till så att EU:s framtida gemensamma asylsystem inte ska försämra rättigheter och skydd för människor på flykt. Vi vill se att Sverige och EU står upp för en human flykting- och migrationspolitik som gör det möjligt för människor på flykt att säkert ta sig till Europa.