Uttalande

11 april 2018

Politiska krav i valrörelsen: bistånd

#biståndsdebatten #eu:s och sveriges bistånd #politiska krav i valrörelsen

Här presenteras detaljerade krav riktade till svenska politiker. Kraven är framtagna av organisationer inom svenskt civilsamhälle som del av initiativet #hjärtavärlden. Längst ner framgår vilka organisationer som står bakom.

Internationellt bistånd är ett globalt ansvar som utgår från alla människors lika värde. Målet med Sveriges bistånd är att bekämpa fattigdom och förtryck. Biståndet kan främja demokrati och mänskliga rättigheter och skapa förutsättningar för människor att själva förbättra sina levnadsvillkor. Folkrörelser och internationellt samarbete mellan människor har alltid spelat en stor roll i det svenska biståndet, och stöd till människors egen organisering för att förbättra sina villkor fortsätter vara en central del.

Bistånd är en unik resurs vars syfte är att skapa utveckling och välfärd i utvecklingsländer. De globala målen för hållbar utveckling och Parisavtalet för klimatet kommer mestadels att genomföras med länders egna resurser. I de mest utsatta länderna och för speciellt utsatta grupper behövs dock mer offentliga resurser, och här spelar biståndet en viktig roll.

Efter mer än ett halvt århundrade av bistånd har mycket hänt. På många sätt har levnadsvillkoren i utvecklingsländer blivit bättre, och flera länder behöver inte längre bistånd. Samtidigt är ojämlikheten större än någonsin. De humanitära behoven är stora och klimatförändringar och konflikter slår hårdast mot de som lever i fattigdom. Demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter är hotade i allt fler stater. I takt med att grundläggande värden ifrågasätts ser vi en trend där många givarländer, inte minst inom EU, vill använda biståndet till att gynna egna politiska, militära eller ekonomiska intressen. Sverige har en styrka i den breda samsyn som råder mellan partierna om de grundläggande perspektiven i Sveriges Politik för global utveckling (PGU). Sveriges röst för mänskliga rättigheter och fattigdomsbekämpning behövs.

Vi uppmanar regeringen att:

  • leva upp till riksdagens mål om att 1 procent av bruttonationalinkomsten ska gå till internationellt bistånd.
  • sätta människor som lever i fattigdom och förtryck i centrum för prioriteringarna i biståndet. Det innebär bland annat långsiktiga satsningar på jämställdhet, demokrati, mänskliga rättigheter och stöd till människors egen organisering, och ett starkt barnrättsperspektiv i utvecklingssamarbetet.
  • säkerställa att alla aktörer som genomför insatser med biståndsmedel, oavsett om det är en myndighet, organisation eller ett privat företag, lever upp till samma krav på mänskliga rättigheter, demokratisk insyn, miljöhänsyn och goda arbetsförhållanden. Risker för att biståndsinsatser får negativ inverkan ska hanteras.
  • upprätthålla den internationella definitionen av bistånd fastställd inom OECD och motarbeta försök att urvattna den. Biståndets unika roll för att bekämpa fattigdom och främja en hållbar, demokratisk utveckling får inte förhandlas bort på grund av militära, politiska eller ekonomiska intressen.
  • på sikt upphöra med avräkningar från biståndet för inhemska kostnader för flyktingmottagande, och fram till dess tolka OECD DAC:s regler konservativt så att avräkningarna begränsas. Det är oförenligt med biståndets syften att använda medel som annars skulle ha gått till fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer till att täcka kostnader i andra budgetposter. Utsatta gruppers behov och rättigheter ska inte ställas mot varandra.
  • kräva att EU:s bistånd sätter mänskliga rättigheter och fattigdomsbekämpning först, och inte tillåta att bistånd används till exempelvis migrationskontroll eller stöd till militära aktörer eller insatser. Biståndet ska inte heller kunna villkoras utifrån givarlandets militära eller ekonomiska intressen. Det är viktigt inte minst i de pågående förhandlingarna om prioriteringar i EU:s nästa långtidsbudget.
  • Prioritera och följa upp Sveriges och EU:s åtaganden i den internationella agendan för effektivt utvecklingssamarbete. Det gäller att säkerställa att biståndsinsatser bygger på demokratiskt framtagna planer och prioriteringar i samarbetsländerna och att biståndet ger resultat för människor som lever i fattigdom.

Undertecknande organisationer:

Diakonia, Forum Syd, IM Individuell Människohjälp, Plan International Sverige, Rädda Barnen, Svenska Afghanistankommittén, Svenska kyrkan, Svenska missionsrådet, Union to Union, Vi-skogen, We Effect
Medlemmar i CONCORD Sveriges AidWatch-arbetsgrupp

Mer på #hjärtavärlden.nu