Nyheter

2 oktober 2023

Ett år med regeringen (och SD): Vad har hänt i utvecklingspolitiken?

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Nu är det snart ett år sedan Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna bildade regering, med stöd av Sverigedemokraterna. Vilka beslut, med bäring på utvecklingspolitiken, har tagits under detta år? Vilka var de större händelserna och vad hände inte? Vår tidslinje ger svaren.

2022

14
Tidöavtalet. Biståndet nämns enbart i stycket om migration: ”Villkorat bistånd och diplomatiska åtgärder för ökat återvändande”

Bana för bistånd – en särskild uppgörelse för biståndspolitiken mellan Tidöpartierna – antas.

18
Regeringen tillträder. Johan Forssell (M) utrikeshandels- och biståndsminister, Romina Pourmokhtari (L) klimat- och miljöminister, Tobias Billström (M) utrikesminister.
Billström meddelar omedelbart att regeringen överger den feministiska utrikespolitiken. Miljödepartementet läggs ner.
Regeringsförklaring: ”Svensk biståndspolitik är fortsatt generös. Biståndsramen sätts för tre år, men frikopplas från BNI. Det ska vara resultaten som räknas, inte ett utbetalningsmål.” Agenda 2030 nämns inte. Läs vår analys.

8
Höstbudgeten. Biståndet ska ”driva och värna svenska intressen”. Brist på detaljer om fördelning av anslag gör budgeten svårtydd. I höständringsbudgeten återförs inte de miljarder som reserverats för flyktingmottagande men inte behövt användas under 2022. Läs vår analys.

6-18
COP27 i Egypten. Pourmokhtari och Forssell deltar. Sveriges budskap om brådska rimmar illa med sänkta ambitioner på hemmaplan. Vår analys.

17-19
COP15 i Montreal. Pourmokhtari deltar och ett ramverk för biologisk mångfald antas. Läs våra medlemmars kommentarer.

23
Regleringsbrev till Sida. En ny strategi för Ukraina ska tas fram av Sida. Flera existerande strategier förlängs med ett år eller tills en ny har antagits. Bland annat minskat stöd till vissa FN-organ, nedskärning på Informations- och kommunikationsanslaget med nära 90 procent, Hållbar Fred med 40 procent och Myanmar-strategin med 60 procent. Läs vår analys här.

2023

11
Informationsmöte om biståndspolitiken på UD med runt 100 inbjudna civilsamhällesorganisationer.

15
Utrikespolitisk deklaration – Agenda 2030 nämns inte. Fokus på närområdet och borttagna ambitioner om ett globalt ledarskap. Läs vår analys.

17
Vårändringsbudget: Överdrivna avräkningar från biståndsbudgeten för att täcka kostnader för flyktingmottagande av ukrainska flyktingar återförs inte. Det handlar om 1,2 miljarder kronor. Läs vårt pressmeddelande.

1
Sveriges chefsförhandlare inom FN:s klimatkonvention, Mattias Frumerie, utses till ambassadör för Sveriges globala klimatarbete.

Även en ny MR-ambassadör utsågs; Irina Schoulgin Nyoni. Hon tillträdde posten i augusti 2023.

7
En stor del av medlen som skurits bort från Myanmar-strategin återförs.

18-19
SDG Summit. Regeringen representeras av Ulf Kristersson, Tobias Billström och Johan Forssell. Informationsmöte för civilsamhällesorganisationer på UD med Billström och Forssell inför FN-mötet. Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari deltog inte på vare sig SDG Summit eller Climate Ambition Summit.

20
Höstbudgeten. Brist på detaljer om fördelning gör budgeten svårtydd. Det riksdagsbundna målet för samstämmighet och Agenda 2030 finns med under utgiftsområde 2; Samhällsekonomi och finansförvaltning, och är ett prioriterat politikområde i biståndsbudgeten (utgiftsområde 7).

Inte heller i höständringsbudgeten återförs den dryga miljarden kronor som reserverats för flyktingmottagande men inte behövt användas under 2023. Läs vår analys.

10

Tidöpartierna pausar utvecklingsbiståndet till Palestina och ger Sida i uppdrag att göra en översyn av det senast den 1 december 2023. Här, här och här kan man läsa CONCORD-medlemmars kommentarer.

Vad har inte hänt?

Det har inte tagits fram någon handlingsplan för arbetet med Agenda 2030 eller uttalats att politiken ska vara samstämmig för att nå de Globala målen.

Det har inte tagits fram någon ny handlingsplanen för Kvinnor-, fred- och säkerhetsagendan och civilsamhället har inte bjudits in att delta i den arbetsgrupp som jobbar fram den, en grupp civilsamhället varit del av under en lång tid och som lyfts fram som ett gott exempel internationellt.

Det svenska medlingsnätverket för kvinnor som samordnas av FBA har pausats.

Framåt då?

Den 15 oktober presenteras slutrapporten om synergi mellan handel och bistånd från en arbetsgrupp på UD.

Även en ny utrikeshandelsstrategi väntas under hösten.

I november ska klimathandlingsplanen läggas fram.

Reformagendan ska presenteras ”innan vintern”.

I december bör regleringsbrevet till Sida komma –får vi då se reformagendan i praktiken?

Ett år med utrikesutskottet – så mycket har de motionerat

Läs även vår genomgång av partiernas motioner i utrikesutskottet: