Analys och debatt

Här hittar du våra åsikter och rekommendationer i form av debattartiklar, uttalanden som öppna brev till beslutsfattare och analyser inom CONCORD Sveriges prioriterade frågor.
Rekommendationer Uttalanden Analys Debatt

Debatt

21 maj 2014

Glöm inte EU:s globala ansvar

Efter åren av kris har debatten inför EU-valet till stor del handlat om unionens interna utmaningar. Men EU är också en global aktör och världens största biståndsgivare. EU måste därför ta ledning och ansvar för flera viktiga utvecklingsfrågor under nästa mandatperiod. Som ledamot i det allt mäktigare parlamentet kan man göra stor skillnad, skriver CONCORD Sveriges ordförande Kristina Henschen i en debattartikel i Omvärlden.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd

Uttalande

16 maj 2014

Brev till Hillevi Engström inför EU:s ministermöte

Ett universellt Post-2015-ramverk, ökad jämställdhet i EU:s bistånd och press på länder som inte avsätter 0,7 procent av landets BNI till bistånd. Det är svenska organisationers budskap till biståndsminister Hillevi Engström inför hennes möte med de europeiska ministerkollegerna på måndag.
Läs mer

#jämställdhet

Uttalande

13 maj 2014

Brev till biståndsminister Hillevi Engström om Foreign Affairs Council

I samband med diskussionerna om post 2015 vid FAC hoppas vi att EU:s biståndsministrar fortsätter arbeta för ett ramverk som är universellt, uppfyller de tre dimensionerna av hållbar utveckling, motverkar ojämlikhet, samt utgår från ett tydligt rättighetsperspektiv. Vi vill särskilt uppmana att Sverige betonar vikten av att ta fram universella mål, som innebär att alla länder har ansvar för att uppfylla målen.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #eu:s och sveriges bistånd

Analys

11 maj 2014

Företagsstöd från EU måste värna mänskliga rättigheter

Om näringslivets roll som utvecklingsaktör ska stärkas, är det viktigt att EU utvecklar hur unionen och medlemsländerna säkerställer att företagen följer internationella riktlinjer om företag och mänskliga rättigheter. Verksamheten måste också bidra till en hållbar utveckling, inte bara tillväxt. Det är några av CONCORDs kommentarer till ett nytt förslag från EU-kommissionen kring privata sektorns roll för utveckling.
Läs mer

Uttalande

9 april 2014

Brev till finansminister Anders Borg om humanitärt bistånd i EU:s budget

Den nuvarande osäkerheten kring den fortsatta finansieringen av det humanitära EU-biståndet har redan påverkat vissa organisationers möjligheter att planera och genomföra viktiga insatser i fält. I humanitärt bistånd är snabba, behovsanpassade insatser i rättan tid av stor vikt. Om ytterligare medel inte kan frigöras är vi oroade över risken att många livsviktiga insatser kan komma att avstanna efter mitten av det här året.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd

Uttalande

4 mars 2014

CONCORD kommenterar PGU-skrivelsen

De kommande veckorna behandlas regeringens PGU-skrivelse i riksdagens utrikesutskott. Medlemsorganisationerna i CONCORD Sverige har utifrån den nyligen lanserade Barometer 2014 kommenterat skrivelsen, och lämnat förslag på hur genomförandet av PGU kan förbättras.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Uttalande

20 februari 2014

CONCORDs anförande i FN om ny utvecklingsagenda

Under mötet med FN:s Open Working Group (OWG), där ett utkast till nya globala utvecklingsmål diskuterades, levererade CONCORDs medarbetare Hanna Hansson ett anförande som representant för Major Groups for NGO (och Beyond 2015) inför samtliga medlemsstater. Anförandet finns att titta på här 2:40 minuter in i sändningen. Du kan även läsa anförandet i sin helhet här: NGO...
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Uttalande

16 februari 2014

CONCORD Sveriges remissvar på biståndspolitiska plattformen

CONCORD Sverige är en av över 120 aktörer som lämnat synpunkter på regeringens biståndspolitiska plattform. I vårt remissvar efterlyser vi bland annat ett förtydligande kring hur målen i plattformen förhåller sig till målen i PGU. Concord-Sverige-remissvar-biståndspolitiska-plattformen-2013-14
Läs mer

Uttalande

14 februari 2014

Alla aktörer ska ha inflytande över Post-2015

När Post-2015-ramverket tas fram måste alla aktörer involveras, inte minst människor som lever med extrem fattigdom och marginalisering. Det är ett av det svenska civilsamhällets budskap till veckans högnivåmöte i FN:s generalförsamling om kvinnor, unga och civilsamhällets roll och inkludering i Post-2015.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Uttalande

21 januari 2014

Biståndsministern uppmanas revidera infobidraget

CONCORD Sverige och tio medlemsorganisationer uppmanar biståndsministern att revidera informationsbidraget i ett öppet brev idag.
Läs mer