Uttalande

11 april 2018

Politiska krav i valrörelsen: en human migrations- och flyktingpolitik

#migration och utveckling #politiska krav i valrörelsen

Här presenteras detaljerade krav riktade till svenska politiker. Kraven är framtagna av organisationer inom svenskt civilsamhälle som del av initiativet #hjärtavärlden. Längst ner framgår vilka organisationer som står bakom.

Idag befinner sig över 65 miljoner människor på flykt från förtyck, förföljelse, väpnad konflikt och könsrelaterat våld världen över. Bristen på säkra och lagliga vägar gör att dessa människor blir kvar i krigs- och konfliktområden eller tvingas riskera sina liv i händerna på människosmugglare.

Även för arbetskraftsmigranter och människor som tvingas lämna sina hemländer på grund av att de inte kan försörja sig är bristen på säkra och lagliga vägar stor. Istället för att underlätta för dessa människor att söka internationellt skydd eller att ta sig till ett annat land för att söka anställning, har Sverige och hela EU istället fört en politik under de sista åren som försvårar situationen för flyktingar och migranter avsevärt.

Den hårdare migrations- och flyktingpolitiken innebär att det även blir allt svårare för migranter och människor på flykt att tillgodose sig sina mänskliga rättigheter. Det innebär i sin tur att vi förlorar den ekonomiska utveckling, sociala utveckling och kunskapsutveckling som vi vet att migranter bidar till, både i sina ursprungsländer och nya hemländer. Vi ser med oro hur främlingsfientligheten brer ut sig över Europa och hur en allt hårdare och omänsklig politik tar fäste även här i Sverige. För att vända denna trend som delar upp människor i vi och dem måste våra politiker tydligt stå upp för migranters och flyktingars mänskliga rättigheter och återgå till en mer human migrations- och flyktingpolitik.

Vi uppmanar regeringen att:

  • upphäva den tillfälliga asyllagstiftningen snarast möjligt och återgå till en migrations- och flyktingpolitik som gör permanenta uppehållstillstånd och familjeåterförening till regel.
  • ökar tillgången till svenska ambassader för de som söker uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning, oavsett medborgarskap, och säkerställ kortare väntetider.
  • utökar det svenska kvotflyktingsystemet ytterligare för att kunna ta emot fler skyddsbehövande genom vidarebosättning och arbeta för ett ambitiöst EU-ramverk för vidarebosättning baserat på humanitära grunder, som ett komplement till andra sätt att söka asyl.
  • arbetar för möjligheten att utfärda humanitära visum för asyländamål både inom EU och i Sverige för att underlätta för människor att få en säker flyktväg.
  • arbetar för att EU antar ett gemensamt asylsystem som inte försvagar asylrätten, inte bryter mot internationella konventioner eller de mänskliga rättigheterna och inte omöjliggör för Sverige att återgå till sin ordinarie mer humana asyllagstiftning.
  • arbetar för att EU avslutar alla migrationssamarbeten med länder utanför unionen som riskerar att bidra till kränkningar av mänskliga rättigheter och säkerställ att EU:s bistånd inte villkoras för att uppnå EU:s egna migrationspolitiska mål att stävja migration till unionen.
  • arbetar för att FN:s globala ramverk för flyktingar och globala ramverk för migranter fokuserar på att skapa fler säkra och lagliga vägar och att upprätthålla migranters mänskliga rättigheter med särskild fokus på kvinnors utsatta situation och på skyddsmekanismer i förhållande till barn.

Undertecknande organisationer:

Caritas, Erikshjälpen, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, LSU, IM Individuell Människohjälp, Islamic Relief, Läkare i Världen, Rädda Barnen, Sveriges Kristna Råd, Svenska kyrkans internationella arbete. Medlemmar i CONCORD Sveriges arbetsgrupp för migration och utveckling.

Mer på #hjärtavärlden.nu