Uttalande

11 april 2018

Politiska krav i valrörelsen: civilsamhällets demokratiska utrymme

#civilsamhällets demokratiska utrymme #politiska krav i valrörelsen

Här presenteras detaljerade krav riktade till svenska politiker. Kraven är framtagna av organisationer inom svenskt civilsamhälle som del av initiativet #hjärtavärlden. Längst ner framgår vilka organisationer som står bakom.

Det demokratiska samhället hotas i allt fler delar av världen och civilsamhällets utrymme inskränks. Auktoritära krafter vinner inflytande genom makthavare som vill försvaga eller helt radera ut möjligheterna för civilsamhällets aktörer att verka självständigt och driva förändring.

Människor som arbetar för demokrati, mänskliga rättigheter och miljö får svårare att organisera sig. De som redan lever under förtryck och diskriminering trycks tillbaka allt hårdare.

Historien visar den avgörande roll som människor i civilsamhället har spelat: Suffragetterna i England, försvarare av kvinnors rätt att bestämma över sina egna liv och kroppar, fackföreningsrörelsers kamp i Sverige och andra länder, kampen mot diktaturer i Latinamerika och östra Europa och miljörörelsens arbete mot miljögifter är några av flera milstolpar. Ett dagsaktuellt exempel är de unga människor som mobiliserat en stor rörelse i USA för starkare vapenkontroll.

Civilsamhällets organisationer är oumbärliga partners för att nå riksdagens och regeringens mål om demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och hållbar utveckling. För att skydda det pluralistiska civilsamhället bör Sverige fördjupa analysen kring människors rätt att organisera sig och främja organisationers och människorätts- och miljöförsvarares demokratiska utrymme. Arbetet behöver systematiskt stärkas och finansieras som ett prioriterat tema inom politiken och utrikesförvaltningen.

Vi uppmanar regeringen att:

  • skapa synlighet och visa politiskt stöd. Säkerställ att officiella svenska delegationer prioriterar möten med människorätts- och miljöförsvarare, och att handelsfrämjande delegationer inkluderar en facklig representant. För dialog med aktivister även utanför huvudstadsområden, med en jämlik fördelning mellan män och kvinnor. Stöd och genomför kommunikationsinsatser om hoten mot civilsamhället och var en tydlig politisk röst för att främja demokratiskt utrymme.
  • stärka ambassadernas roll. Sätt samman en ny verktygslåda för ambassadernas arbete med att främja civilsamhällets utrymme. Låt ambassader vara rum för dialoger och se över möjligheten att återinrätta arbetsmarknadsråd. Förtydliga att ambassader som arbetar med handelsfrämjande också är skyldiga att värna människorättsförsvarare.
  • ställa krav på företag. Möjliggör för fackföreningar och människor som berörs av svenska investeringar att delta i förhandlingar. Ålägg företagen att inkludera civilsamhällesorganisationers, arbetstagares och människorättsförsvarares villkor som del i obligatoriska risk- och konsekvensanalyser rörande mänskliga rättigheter.
  • ge politiskt och ekonomiskt stöd till de mest utsatta. Det kan beroende på kontext vara kvinnorättsorganisationer, miljöförsvarare, aktiva inom fackföreningar, barn och unga, organisationer för funktionshindrades rättigheter, hbtqi-organisationer, rörelser som representerar religiösa minoriteter, med flera.
  • främja hållbart ekonomiskt stöd. Verka för att Sveriges bistånd och det internationella givarsamfundet prioriterar långsiktigt stöd till civilsamhället utifrån organisationers egna analyser. Rådande tendenser till att alltmer stödja kortsiktiga projekt och förmedla finansiering via exempelvis FN-organ, försvårar civilsamhällets arbete i svåra kontexter. Det gäller inte minst gräsrotsorganisationers möjligheter att få finansiering.
  • främja civilsamhällets deltagande inom FN och EU. Stärk civilsamhällets möjligheter att höras och delta i FN- och EU-processer, och kritisera skarpt de försök som idag görs för att hindra människorättsorganisationers tillgång till FN-processer. Driv att EU antar riktlinjer om mötes- och föreningsfrihet, vilket idag saknas trots att EU har riktlinjer om flera andra mänskliga rättigheter

Undertecknande organisationer:

Kvinna till Kvinna, Diakonia, Afrikagrupperna, RFSU, Naturskyddsföreningen, ActionAid, FIAN, Svenska kyrkans internationella arbete, Rädda Barnen, IM Individuell Människohjälp, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Union to Union, Svenska missionsrådet, Plan Interantional Sverige, PMU, We Effect, Vi-skogen, Forum Syd, Silc. Medlemmar i CONCORD Sveriges arbetsgrupp för civic space.

Mer på #hjärtavärlden.nu