Här hittar du alla upplagor av CONCORD Europas AidWatch-rapport, och kortare utdrag ur rapporterna. Den årliga rapporten granskar och ger rekommendationer om storleken på, innehållet och effektiviteten hos EU-ländernas internationella bistånd. CONCORD Sverige bidrar med en analys av Sveriges bistånd.

Aidwatch 2023 (2023)

EU:s bistånd nådde sin hittills högsta nivå 2022, 0,59 procent av BNI, framför allt som effekt av stödet till Ukraina. Men även urholkningen av biståndet nådde nya rekordnivåer. Mer än en femtedel av EU:s bistånd föll utanför grundkriterierna för bistånd, enligt AidWatch-rapporten. Rapporten betonar vikten av ökat internationellt samarbete för att hantera de allvarliga och överlappande globala kriser som hotar genomförandet av Agenda 2030. Samtidigt som EU:s bistånd ökar totalt sett, minskar Sveriges bistånd till 0,9 procent av BNI, och minskningen förväntas fortsätta under de kommande åren.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd #aidwatch

AidWatch 2022 (2022)

EU:s bistånd minskade från 0,5 till 0,48 procent av unionens sammanlagda BNI år 2021. Detta samtidigt som hunger och utsatthet ökade kraftigt i pandemins och klimatkrisens spår. Sedan femtio år tillbaka har EU åtagit sig att ge minst 0,7 procent av BNI i internationellt bistånd – men missar fortsatt målet. Samma fyra EU-länder som förra året lever upp till åtagandet: Luxemburg, Sverige, Danmark och Tyskland.
Läs mer

#biståndsbudget #biståndsdebatten #eu:s budget #eu:s och sveriges bistånd #aidwatch

Aidwatch (2021)

Världen brottas med sviterna av pandemin, och utmaningen att nå de Globala målen i Agenda 2030 har blivit svårare. EU och dess medlemsstater fortsätter att tillsammans vara världens största biståndsgivare. Som sådan har EU en nyckelroll att spela för en hållbar utveckling och återhämtning under pandemin.
Läs mer

#biståndsdebatten #eu:s budget #eu:s och sveriges bistånd #aidwatch

AidWatch (2020)

För tredje året i rad minskar EU:s internationella bistånd och rör sig på nivåer långt under det överenskomna målet om 0,7 procent av BNI. Det är särskilt allvarligt att EU inte lever upp till sitt åtagande i ett läge där coronapandemin lett till att hunger och fattigdom nu ökar igen.
Läs mer

#aidwatch

Sammanfattning

28 oktober 2020

Kapitlet om Sverige i AidWatch-rapporten 2020

CONCORDs AidWatch-rapport granskar och ger rekommendationer kring EU-ländernas bistånd. Den tittar på biståndets storlek, innehåll och effektivitet. CONCORD Sverige bidrar varje år till rapporten med en analys av Sveriges bistånd. Läs den (eng).
Läs mer

#aidwatch

AidWatch (2019)

CONCORD Europas årliga granskning av EU:s och medlemsstaternas bistånd, AidWatch, ger EU underkänt på flera punkter. Biståndet minskar och kommer längre och längre ifrån målet om 0,7% av BNI.
Läs mer

#aidwatch

Sammanfattning

20 november 2019

Sammanfattning av AidWatch-rapporten 2019

CONCORD Europas årliga granskning av EU:s och medlemsstaternas bistånd, AidWatch, ger EU underkänt på flera punkter.
Läs mer

#aidwatch

Utdrag

17 oktober 2018

Kapitlet om Sveriges utvecklingssamarbete

Sveriges bistånd ökade 2017 jämfört med året innan och nådde målet om att ge en procent av Sveriges bruttonationalinkomst (BNI) till internationellt bistånd. Regeringens tematiska prioriteringar för biståndet var i princip oförändrade jämfört med föregående år.
Läs mer

#aidwatch

Sammanfattning

17 oktober 2018

Sammanfattning av hela rapporten

EU:s internationella bistånd minskade under 2017 för första gången sedan 2012. Det är allvarligt eftersom EU har långt kvar till målet om att ge 0,7 procent av sin bruttonationalinkomst (BNI) för att bekämpa fattigdom och bidra till hållbar utveckling globalt. År 2017 nådde EU enbart 0,49 procent av BNI. Det innebär att biståndslöftet försenas till 2057 istället för 2030 som utlovat.
Läs mer

#aidwatch

AidWatch (2018)

2018 års upplaga av CONCORD Europas AidWatch-rapport visar att EU:s bistånd missar målen och styrs av egenintressen. Säkerhets- och migrationspolitiska intressen prioriteras framför stöd till de som lever i de mest fattigdomsdrabbade länderna. Hela en femtedel av EU:s bistånd stannade inom unionen år 2017.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd #aidwatch