Här finns sammanfattningar ur olika rapporter från CONCORD Sverige och CONCORD Europa.

Sammanfattning

28 oktober 2020

Kapitlet om Sverige i AidWatch-rapporten 2020

CONCORDs AidWatch-rapport granskar och ger rekommendationer kring EU-ländernas bistånd. Den tittar på biståndets storlek, innehåll och effektivitet. CONCORD Sverige bidrar varje år till rapporten med en analys av Sveriges bistånd. Läs den (eng).
Läs mer

#aidwatch

Sammanfattning

20 november 2019

Sammanfattning av AidWatch-rapporten 2019

CONCORD Europas årliga granskning av EU:s och medlemsstaternas bistånd, AidWatch, ger EU underkänt på flera punkter.
Läs mer

#aidwatch

Sammanfattning

17 oktober 2018

Sammanfattning av hela rapporten

EU:s internationella bistånd minskade under 2017 för första gången sedan 2012. Det är allvarligt eftersom EU har långt kvar till målet om att ge 0,7 procent av sin bruttonationalinkomst (BNI) för att bekämpa fattigdom och bidra till hållbar utveckling globalt. År 2017 nådde EU enbart 0,49 procent av BNI. Det innebär att biståndslöftet försenas till 2057 istället för 2030 som utlovat.
Läs mer

#aidwatch

Sammanfattning

11 juni 2018

Hela kartläggningen

Utvecklingspolitiken följer inte blockgränserna. Det finns skillnader i synsätt mellan nuvarande regeringspartier i flera frågor, och det finns inom den borgerliga oppositionen ett antal skiljelinjer i synen på vad som är den mest effektiva biståndspolitiken.
Läs mer

#världen i politiken

Sammanfattning

11 juni 2018

Hoten mot demokratin och civilsamhällets utrymme

För tolfte året i rad backar den demokratiska utvecklingen i världen. Bara under 2017 mördades över 300 människorättsförsvarare i världen. Sju av åtta riksdagspartier synliggör hoten mot organisationer och aktivister i civilsamhället och vill motverka utvecklingen. Hoten mot civilsamhällets demokratiska utrymme är dock ett relativt nytt tema, och politiken behöver i många fall utvecklas.
Läs mer

#världen i politiken

Sammanfattning

11 juni 2018

Agenda 2030 och Sveriges politik för global utveckling

Agenda 2030 med de 17 Globala målen för hållbar utveckling är en unik global agenda som Sverige ska bidra till att genomföra både nationellt och interna­tionellt. Trots det har inte partierna tagit till sig bud­skapet och framförallt finns inte tydliga målsättning­ar eller visioner för hur de vill att Sverige ska bidra till de Globala målen.
Läs mer

#världen i politiken

Sammanfattning

11 juni 2018

Feministisk utrikespolitik

Sverige har under många decennier varit en röst i världen för jämställdhet och flickors och kvinnors rättigheter. Under hösten 2014 lanserade regeringen som första land i världen en feministisk utrikespolitik. Det var en tydlig politisk signal, som förstärkte en inriktning som funnits under många år.
Läs mer

#världen i politiken

Sammanfattning

11 juni 2018

Bistånd

Tills nyligen hade riksdagen en stor samsyn kring att det är fel att villkora bistånd utifrån biståndsgivares egenintresse. Partierna har ansett det fel att använda hot om indraget bistånd till utsatta människor som påtryckningsmedel för Sveriges migrationspolitiska intressen. I maj 2018 valde dock Socialdemokraterna att förbise detta i och med lanseringen av sitt förslag att biståndet ska villkoras mot att länder återtar med­borgare som bedömts sakna skyddsskäl i Sverige.
Läs mer

#världen i politiken

Sammanfattning

11 juni 2018

Migrations- och flyktingpolitik

Idag befinner sig över 65 miljoner människor på fly­kt från förtryck, förföljelse, väpnade konflikter och sexuellt och könsrelaterat våld världen över. De flesta av dem lever som internflyktingar, medan drygt 20 miljoner lever på flykt utanför sina hemländer. Den ökade förflyttningen av människor har följts av en stramare flyktingpolitik där media ofta skapar en bild av att det finns en enighet om detta bland partierna. I realiteten visar kartläggningen att det finns flera skiljelinjer.
Läs mer

#världen i politiken

Sammanfattning

15 maj 2018

Rekommendationer om sociala trygghetssystem

I Barometer 2018 granskar medlemmar i CONCORD Sverige regeringens samstämmighetspolitik, det vill säga att alla politikområden ska bidra till och inte motverka, en hållbar utveckling globalt. Ett av kapitlen tittar närmare på Sveriges politik om sociala trygghetesystem.
Läs mer

#barometer