Civilsamhällets demokratiska utrymme – Mer om frågan

Vi står upp för människor runt om i världen som försvarar mänskliga rättigheter, demokrati och miljö.

Att människor engagerar och organiserar sig är avgörande för demokratiska, fredliga och hållbara samhällen. Flera artiklar i FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter garanterar rätten att organisera sig, däribland artikel 20 om mötes- och föreningsfrihet.

Yttrande-, religions- och övertygelsefrihet samt rätten att ansluta sig till fackföreningar är nära sammankopplade med rätten att organisera sig och mötesfriheten.

Demokratin i världen minskar

Det minskade utrymmet för civilsamhället hänger ihop med det generella läget för demokratin i världen. Efter tjugofem år av framsteg har utvecklingen vänt. I över tio år har den demokratiska utvecklingen i världen backat. Utrymmet för människor att organisera sig och göra sina röster hörda dras åt allt hårdare i allt fler länder.

Det internationella civilsamhällesnätverket CIVICUS årliga sammanställningar (eng) visar att endast tre procent av världens befolkning lever i vad som kan anses vara öppna samhällen.

Hoten mot människors demokratiska fri- och rättigheter ökar över hela världen. Även i länder som traditionellt sett varit försvarare av demokrati och mänskliga rättigheter går utvecklingen åt fel håll. Högerextremism och populism har en oroande framväxt i flera EU-länder, som Ungern och Polen, och situationen är mycket kritisk i länder nära EU såsom Turkiet.

Människor och organisationer drabbas

Regeringar använder politiska, juridiska, finansiella och olagliga sätt för att strama åt eller helt ta bort det demokratiska utrymmet för människor att organisera sig. De som arbetar för mänskliga rättigheter och miljö får svårare att verka och människor som redan lever under förtryck och diskriminering trycks tillbaka allt hårdare.

Människor som är utsatta för strukturell diskriminering är ofta i behov av ett fungerande civilsamhälle för att kunna göra sina röster hörda. De drabbas särskilt hårt när utrymmet för organisering försvinner. Kvinnorättsaktivister upplever starka hot från växande nationalism och religiös fundamentalism. Eftersom en stark feministisk rörelse är den enskilt viktigaste faktorn för att stärka kvinnors rättigheter och jämställdhet, innebär de ökade hoten mot kvinnorättsförsvarare även hot mot kvinnors rättigheter och jämställdhet överlag.

Relaterade länkar: