Tag Plats!

Civilsamhällets demokratiska utrymme och rätten till organisering

2021

Det demokratiska samhället hotas och civilsamhällets utrymme inskränks i allt fler länder. Auktoritära krafter och makthavare som vill göra det svårare för civilsamhällets aktörer att verka självständigt och driva förändring vinner mark.

Människor som arbetar för demokrati, mänskliga rättigheter, miljö och klimat får allt svårare att organisera sig. De som redan lever under förtryck och diskriminering trycks tillbaka allt hårdare. Begränsningarna av civilsamhällets handlingsutrymme utgör ett brott mot mänskliga rättigheter och demokratiska principer, samtidigt som de omöjliggör uppfyllandet av Agenda 2030.

I den här rapporten uppdaterar vi vår analys och våra rekommendationer från Tag plats! som publicerades första gången 2018.

Exempel på rekommendationer

Var en stark offentlig, pådrivande röst till stöd för mänskliga rättigheter och det civila samhällets demokratiska utrymme.

Prioritera inkluderande dialog med det lokala civilsamhället.

Verka för civilsamhällets deltagande och möjligheter att höras i internationella förhandlingar.

Säkerställ medvetenheten om hot mot civilsamhällets utrymme i samtliga delar av utvecklingssamarbetet.

Behovet av politiskt mod

Det internationella civilsamhället är fortsatt vitalt och arbetar oförtrutet med att förändra och förbättra våra samhällen, både lokalt och globalt. Men vi behöver ett starkt politiskt stöd.

Sverige har lanserat en demokratisatsning med ambitionen att arbeta mer effektivt och innovativt för demokratisk utveckling och förståelsen för frågan har delvis ökat. Det är bra, men inom flera områden kan svensk utrikes- och utvecklingspolitik ytterligare stärka människors rätt att organisera sig och verka inom ett pluralistiskt och livskraftigt civilsamhälle.

Med tanke på den exceptionella situation som världen befinner sig i krävs både stort politiskt ledarskap och mod. I den här rapporten diskuterar och listar vi ett flertal konkreta rekommendationer kring just detta.

Vi som står bakom rapporten

Act Svenska kyrkan, ActionAid Sverige, Afrikagrupperna, Civil Rights Defenders, Diakonia, Fonden för Mänskliga Rättigheter, ForumCiv, IM, Internationella Kvinnoförbundet för Fred & Frihet, Kristna Fredsrörelsen, Kvinna till Kvinna, LSU-Sveriges Ungdomsorganisationer, Naturskyddsföreningen, Plan International Sverige, Right Livelihood, Riksförbundet för Sexuell Upplysning – RFSU, Rädda Barnen, SILC-Swedish International Liberal Centre, Svalorna Indien Bangladesh, Svalorna Latinamerika, Svenska Missionsrådet, Swedwatch, Union to Union och We Effect.

CONCORD Sveriges arbetsgrupp för civilsamhällets demokratiska utrymme bevakar och analyserar hoten mot människors rätt att organisera sig och verka fritt. Gruppen är ett forum för erfarenhetsutbyte och gemensamt påverkansarbete gentemot Sveriges utrikespolitik och utvecklingssamarbete.