Agenda 2030 och samstämmighet – Så tycker vi

Vi arbetar för att hela Sveriges och EU:s politik ska sträva mot en hållbar utveckling globalt.

Världen behöver en politik som ger människor, oavsett plats på jorden, förutsättningar att ta sig ur fattigdom på ett hållbart sätt. Politiker världen över måste också motverka alla olika former av ojämställdhet, ojämlikhet och diskriminering.

Genom Agenda 2030 med sina 17 Globala mål har världens politiker lovat att arbeta för en hållbar värld: miljömässigt, socialt och ekonomiskt, och där ingen lämnas utanför. Genomförandet av Sveriges och EU:s samstämmighetspolitik (politik för global utveckling) och Agenda 2030 kräver:

  • En faktiskt samstämmig svensk och europeisk politik utifrån hållbarhetens tre dimensioner (miljömässigt, socialt och ekonomiskt) och där de som lever i störst utsatthet prioriteras.
  • Att Sveriges och europeisk politik för global utveckling utgår från de mänskliga rättigheterna och miljö när intressekonflikter uppstår.
  • Att en tydlig ansvarsfördelning skapas för alla ministrar och departement i Sverige för att säkerställa att Agenda 2030 och Sveriges politik för global utveckling genomförs och får en bred förankring i riksdagen.
  • Att biståndet värnas, skatteflykt motverkas och att det finns ett arbete för att stärka låg- och medelinkomstländers möjlighet till egen finansiering.
  • Kunskapsbyggande, kunskapsspridning, folkbildning och forskning om globala komplexa utvecklingsfrågor och perspektiv.
  • Att Sverige och EU bidrar till den globala uppföljningen av Agenda 2030 och alltid ger plats för civilsamhället att göra sina röster hörda.
  • Att Sveriges nya regelverk för krigsmateriel stoppar all svensk vapenexport till icke-demokratier och andra länder som kränker mänskliga rättigheter.
  • Att svensk klimatpolitik tar hänsyn till ökande utsläpp från import av konsumtionsvaror.
  • Att Sverige utreder en lagstiftning för att garantera att företag gör riskanalyser och åtgärdsplaner som inkluderar de mänskliga rättigheterna. Länder har en skyldighet att skydda de mänskliga rättigheterna även i andra länder där dess företag är verksamma.