Agenda 2030 och samstämmighet – Så tycker vi

Vi arbetar för att hela Sveriges och EU:s politik ska sträva mot en rättvis och hållbar utveckling globalt.

Världen behöver en politik som ger människor, oavsett plats på jorden, förutsättningar att ta sig ur fattigdom på ett hållbart sätt. Politiker världen över måste också motverka alla olika former av ojämställdhet, ojämlikhet och diskriminering.

I Barometer 2020 – civilsamhällets granskning av Sveriges politik för global utveckling ger vi fyra huvudbudskap till Sveriges regering och riksdag.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Hållbar utveckling och mänskliga rättigheter hör samman, som två sidor av samma mynt, och får aldrig separeras. Ett genomförande av en samstämmig politik för global hållbar utveckling måste därför präglas och vägledas av de mänskliga rättigheterna. 

FINANSIERING

Satsningar på Agenda 2030 och en samstämmig politik för global hållbar utveckling är en investering för framtiden, i Sverige och världen. Därför krävs resurser till dess genomförande, uppföljning och rapportering, men också till engagemang, folkbildning, utbildning och forskning.

ANSVARSUTKRÄVANDE AV RIKSDAGEN

För att fullfölja sin roll som granskare och pådrivare behöver riksdagen skapa ett tvärpolitiskt och utskottsövergripande parlamentariskt forum för Agenda 2030. Här ligger Sveriges riksdag långt efter andra nordiska parlament. Ett sådant forum måste inkludera en samstämmig politik för global hållbar utveckling med uppdrag att säkerställa att svensk politik är samstämmig och utgår från ett rättighets- och fattigdomsperspektiv. Politiken måste också främja jämställdhets-, barn- och ungdomsperspektiv.

CIVILSAMHÄLLET

Ett starkt, engagerat och inkluderande civilsamhälle är en viktig förutsättning för att nå Globala målen för hållbar utveckling. En höjd ambition kräver att svensk politik säkerställer deltagande från civilsamhället i genomförande och uppföljning av Agenda 2030, i Sverige och internationellt. Det kräver också att Sverige alltid verkar för ett vidgat demokratiskt utrymme i länder där civila och politiska rättigheter kränks allt mer. I Sverige behövs ett forum eller en nationell kommitté som speglar en mångfald av aktörer i samhället, med ett rådgivande mandat till regeringen.

Dessa huvudrekommendationer kompletteras i rapporten med fler övergripande rekommendationer och specifika förslag för de olika politikområdena i respektive tematiskt kapitel.