Agenda 2030 och samstämmighet – Så jobbar vi

Vi arbetar för att hela Sveriges och EU:s politik ska sträva mot en hållbar utveckling globalt.

CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Agenda 2030 och samstämmighet granskar och påverkar Sveriges och EU:s arbete med att föra en samstämmig politik och genomföra Agenda 2030. I arbetsgruppen ingår 29 av CONCORD Sveriges medlemsorganisationer.

Sverige och EU har lovat att arbeta för en samstämmig politik, det vill säga att all politik, inte bara biståndspolitiken, ska sträva mot en hållbar utveckling globalt. CONCORD Sveriges arbetsgrupp följer upp och påverkar för att Sverige och EU ska föra en verkligt samstämmig politik. Arbetsgruppen bevakar också Sveriges och EU:s genomförande av Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling som världens länder, inom ramen för FN, kom överens om år 2015.

Arbetsgruppen följer politiken i Sverige, EU och på FN-nivå och ger analyser och rekommendationer i dialog med beslutsfattare. Gruppen sprider också information och väcker opinion. I arbetsgruppen får medlemmarna även möjlighet att utbyta information och bli uppdaterade om det aktuella politiska läget.

Exempel på hur vi jobbar

Ett exempel på vårt arbete är Barometer-rapporten som släpps vartannat år. Den granskar hur väl Sveriges politik stämmer överens med målet om en hållbar utveckling globalt. Arbetsgruppen följer även den globala uppföljningen av Agenda 2030 som görs varje år vid FN:s högnivåforum för hållbar utveckling. CONCORD Sverige arbetar också tillsammans med CONCORD Europa för att påverka EU:s samstämmighetspolitik och genomförande av Agenda 2030. CONCORD Europa sitter bland annat med i EU-kommissionens rådgivande grupp för Agenda 2030.

Expertgrupper kopplade till arbetsgruppen

CONCORD Sverige har ett antal expertgrupper där medlemmar med särskild kunskap om specifika områden sitter med. Expertgrupperna bidrar till arbetsgruppens arbete med analyser och uppföljning inom sex tematiska områden: företagande och mänskliga rättigheter, fred och säkerhet, klimat, skatteflykt, jordbruk och handel samt sociala trygghetssystem.