Agenda 2030 och samstämmighet – Så jobbar vi

Vi arbetar för att hela Sveriges och EU:s politik ska sträva mot en rättvis och hållbar utveckling globalt.

CONCORD Sveriges har en arbetsgrupp för Agenda 2030 och samstämmighet. I den arbetar våra medlemmar tillsammans för att granska och påverka Sveriges och EU:s politik kring Globala målen för hållbar utveckling. Vi jobbar också för att all politik i Sverige och EU, inte bara biståndspolitiken, ska gå i linje med och främja en hållbar och rättvis utveckling globalt. I arbetsgruppen ingår 28 av våra medlemsorganisationer.

Sverige och EU har lovat att arbeta för att all politik, inte bara biståndspolitiken, ska sträva mot en hållbar utveckling globalt. CONCORD Sveriges arbetsgrupp följer upp detta och påverkar för att Sverige och EU ska föra en verkligt samstämmig politik. Arbetsgruppen bevakar också Sveriges och EU:s genomförande av Agenda 2030 med sina 17 Globala mål för hållbar utveckling. En agenda som världens länder inom ramen för FN kom överens om år 2015.

Arbetsgruppen jobbar med politiken i Sverige, EU och på FN-nivå och ger analyser och rekommendationer i kontinuerliga samtal med beslutsfattare. Gruppen sprider också information och väcker opinion. Arbetsgruppen fungerar också som en plattform för kunskapsutbyte och en möjlighet för våra medlemmar att bli uppdaterade om det politiska läget på olika nivåer.

Vi granskar politiken på flera nivåer

Ett exempel på vårt arbete är Barometer-rapporten som släpps vartannat år. Den granskar hur pass väl Sveriges politik ligger i linje med målet om en hållbar utveckling globalt, det som kallas Sveriges politik för global utveckling. Vi bevakar även den globala uppföljningen av genomförandet av Agenda 2030 som görs varje år vid FN:s högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF). Genom CONCORD Europa påverkar vi EU:s arbete med Globala målen och samstämmighetspolitiken. CONCORD Europa sitter bland annat med i EU-kommissionens rådgivande grupp för Agenda 2030.