Uttalande

18 februari 2021

BREV TILL RIKSDAGEN INFÖR 2021 ÅRS UTRIKESPOLITISKA DEBATT

#agenda 2030 och samstämmighet #eu:s budget #eu:s och sveriges bistånd #företagande och mänskliga rättigheter #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Till ledamöter i Sveriges riksdag

Hej!
Riksdagsårets höjdpunkt – den utrikespolitiska debatten – stundar! Förra året konstaterade vi att det saknades visioner om hur Sverige kan vara med och skapa en hållbar värld. Sedan dess har världen skakats om av en global pandemi som minst sagt tydliggjort hur ömsesidigt vi beror av varandra. Utrikes- och säkerhetspolitik behöver vara mer förankrad i hur den påverkar mänskliga rättigheter för människor som lever i fattigdom och förtryck.

Plattformen CONCORD Sverige samlar över 70 civilsamhällesorganisationer som arbetar med internationella frågor. Vi har, som en service till dig, ställt samman listor över vilka frågor som borde vara mest angelägna att lyfta givet läget i världen. Se även listan över fallgropar du vill undvika, allra sist.


VILL DU FRAMSTÅ SOM UPPDATERAD I DEBATTEN?

 1. Var konkret om genomförandet av Agenda 2030
  I december förra året röstade ni i riksdagen ja till regeringens förslag om mål för Sveriges genomförande av Agenda 2030. Det svenska målet uttrycker att Sverige ska genomföra Agenda 2030 för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling genom en samstämmig politik nationellt och internationellt där ingen ska lämnas utanför. Utrikespolitiska debatten är ett utmärkt tillfälle att diskutera genomförandet av agendan på global nivå – var konkret och ambitiös i hur ditt parti vill se till att det blir en fråga för alla politikområden.
 2. Lyft EU:s globala roll
  I förra årets debatt var det ingen som tog upp EU:s utvecklingspolitik, trots att EU är världens största biståndsgivare och Sverige har goda möjligheter att påverka hur biståndet utformas och uppmuntra andra medlemsländer att hålla sina biståndslöften. Biståndet är ju ett av många verktyg som EU har för att skapa en mer jämlik och hållbar värld. En stor fråga är hur flera politikområden i praktiken påverkar en hållbar utveckling runt om i världen, något vi i Sverige har lång nationell erfarenhet av och kan stärka inom EU. Under förra året kunde Sverige till exempel bidra till att den externa coronaresponsen fick ett jämställdhetsperspektiv. Tyvärr ser vi ett ökat motstånd mot jämställdhet, inte minst mot SRHR och HBTQ-personers rättigheter hos flera av EU:s medlemsstater, vilket också har konsekvenser för EU:s förmåga att agera med enad röst. Därför behövs Sveriges feministiska utrikespolitik mer än någonsin.
 3. Betona mångfalden av insatser som behövs för att möta pandemins konsekvenser
  Finansieringen av Agenda 2030 med de Globala målen är en het fråga. Att Sverige ger en hundradel av vårt välstånd i internationellt bistånd är en viktig princip att lyfta. Vill du glänsa i debatten pratar du om utvecklingsfinansiering och visar din förmåga att se helheten genom att peka på de stora utflödena från låginkomstländer i form av skatteflykt och skuldbörda, och vikten av att finansiera klimatinsatser.


VILL DU GÖRA AVTRYCK I DEBATTEN?

Lyft då något av följande konkreta förslag:

 1. Lagstifta om företags ansvar för mänskliga rättigheter
  Du har förstås koll på att det pågår en process i EU för att ta fram en gemensam lag. Här behöver Sverige aktivt driva på den processen. Gå ett steg längre och kräv en utredning redan nu för hur en lag om företagande och mänskliga rättigheter kan integreras i Sveriges rättssystem.
 2. Fler insatser till stöd för människorättsförsvarare
  Det är ingen nyhet att civilsamhället och miljö- och människorättsförsvarare – inte minst kvinnorättsförsvarare – har drabbats hårt av pandemin. Regeringen tar frågan på allvar, men det finns mycket mer som kan göras utöver demokratibiståndet. Diplomatin och ambassadernas roll är viktig, och även här spelar exempelvis handelspolitik en roll för att skydda utsatta grupper.
 3. Klimatåtgärder för de mest utsatta
  Klimat och biologisk mångfald får rättmätigt allt större plats i biståndsdebatten. Lyft vikten av klimatfinansiering, och betona att den måste komma de mest utsatta till gagn och utformas med jämställdhets- och rättighetsperspektiv för ögonen. Föreslå också att Sveriges prioriteringar inom EU:s gröna giv och i COP26-förhandlingarna bör vara en global klimat- och miljörättvisa och jämställdhet. Se samtidigt till att lyfta förslag på hur offentligt stöd till internationella investeringar i fossil verksamhet ska upphöra helt, så att Sverige tar sitt ansvar fullt ut både för utsläppsminskning och stöd till låginkomstländers anpassning.

FALLGROPARNA DU VILL UNDVIKA!

 1. Whatabout-ism
  Visa att det går att prata om vad som behöver göras för världens allra fattigaste utan att ställa människor som har det tufft i Sverige som ett argument mot att bidra till global utveckling.
 2. Prata inrikespolitik
  Många politikområden i Sverige behöver reformeras och tilldelas ökade resurser, men det här är den utrikespolitiska debatten. Se punkt 1. Prata i stället om hur alla politikområden kan bidra till global hållbar utveckling. Se ovan om Agenda 2030.
 3. Förslag om att använda bistånd i kontraproduktiva syften
  Viljan att använda biståndsmedel som piska eller morot för exempelvis migrationspolitiska intressen har inom EU:s bistånd ökat riskerna att biståndsmedel går till odemokratiska regimer och aktörer som begår människorättsövergrepp. Låt biståndet få vara fortsatt effektivt och riktas så att människor får stöd att ta sig ur fattigdom och förtryck.

Hör gärna av dig om du vill ha mer underlag – vi samlar organisationer med expertkunskap i alla dessa frågor ovan. Vi kommer som vanligt att utvärdera och analysera debatten. Blir det du som får pluspoäng i år?