EU:s och Sveriges bistånd – Så jobbar vi

Vi arbetar för att EU och Sverige ska hålla sina löften om det internationella biståndets storlek, kvalitet och innehåll.

CONCORD Sveriges arbetsgrupp för biståndsfrågor heter AidWatch. I den ingår 16 av CONCORD Sveriges medlemsorganisationer. Gruppen kallas AidWatch eftersom den granskar EU:s och Sveriges biståndspolitik. Två områden som granskas är hur mycket pengar som ges till bistånd och hur biståndet styrs och används.

I arbetsgruppen för AidWatch kan medlemmar samordna olika tillfällen för dialog om biståndspolitiken med folkvalda, regeringen och tjänstemän. Arbetsgruppen ger också våra medlemmar möjlighet att utbyta information och bli uppdaterade om aktuella politiska frågor.

Exempel på hur vi jobbar

Ett exempel på gruppens arbete är CONCORD Sveriges bidrag till den årliga AidWatch-rapporten som CONCORD Europa gör. Det är en rapport som granskar och ger rekommendationer för EU-ländernas bistånd. Rapporten tittar på biståndets storlek, innehåll och effektivitet. CONCORD Sverige skriver ett avsnitt om Sveriges biståndspolitik.

Vi samarbetar löpande med CONCORD Europa för att påverka EU i europeiska och globala överenskommelser om biståndet. CONCORD Sverige bidrar också med svenska organisationers kunskaper i globala nätverk som bevakar internationella överenskommelser om till exempel utvecklingsfinansiering eller reglerna för rapportering av biståndet.

EU:s långtidsbudget

CONCORD Sverige bevakar även genomförandet av EU:s biståndspolitik genom att granska EU:s olika utvecklingsprogram, även kallade externa finansieringsinstrument. En fråga som vi återkommande bevakar är biståndets storlek och innehåll inom ramen för EU:s långtidsbudget. Vårt arbete på detta område sker i samarbete med CONCORD Europa. Just nu förhandlar unionen om nästa budget, år 2021-2027, förhandlingar som spelar en avgörande roll för inte bara EU:s framtid utan hela världens.

Rådgivning om EU-bidrag

En annan del av CONCORD Sveriges verksamhet knuten till EU-bistånd är vårt stöd kring EU-bidrag. Medlemsorganisationer i CONCORD Sverige kan få hjälp med hur de ska hitta, ansöka om och handlägga finansiering från EU för projekt inom ramen för EU:s utvecklingssamarbete.