EU:s och Sveriges bistånd – Så jobbar vi

Vi arbetar för att EU och Sverige ska hålla sina löften om biståndets storlek, kvalitet och innehåll.

CONCORD Sveriges arbetsgrupp för biståndsfrågor heter AidWatch. I den ingår tio av CONCORD Sveriges medlemsorganisationer. Gruppen kallas AidWatch eftersom den granskar EU:s och Sveriges biståndspolitik. Två områden som granskas är hur mycket pengar som ges till bistånd och hur biståndet styrs och används.

I arbetsgruppen för AidWatch kan medlemmar samordna olika tillfällen för dialog om biståndspolitiken med folkvalda, regeringen och tjänstemän. Arbetsgruppen ger också våra medlemmar möjlighet att utbyta information och bli uppdaterade om aktuella politiska frågor.

Ett exempel på gruppens arbete är CONCORD Sveriges bidrag till den årliga AidWatch-rapporten som CONCORD Europa gör. Det är en rapport som granskar och ger rekommendationer för EU-ländernas bistånd. Rapporten tittar på biståndets storlek, innehåll och effektivitet. CONCORD Sverige skriver ett avsnitt om Sveriges biståndspolitik. Vi samarbetar också löpande med CONCORD Europa för att påverka EU i europeiska och globala överenskommelser om biståndet. CONCORD Sverige bidrar också med svenska organisationers kunskaper i globala nätverk som bevakar internationella överenskommelser om till exempel utvecklingsfinansiering eller reglerna för rapportering av biståndet.

CONCORD Sverige bevakar även genomförandet av EU:s biståndspolitik genom att granska EU:s olika utvecklingsprogram, även kallade externa finansieringsinstrument. En fråga som vi återkommande bevakar är biståndets storlek och innehåll inom ramen för EU:s långtidsbudget. Vårt arbete på detta område sker i samarbete med CONCORD Europa. CONCORD Sverige ger också rådgivning och utbildning till våra medlemmar om EU-bidrag.

Mer om vårt stöd om EU-bidrag