EU:s och Sveriges bistånd – Så tycker vi

Vi arbetar för att EU och Sverige ska hålla sina löften om det internationella biståndets storlek, kvalitet och innehåll.

Sveriges riksdag har satt målet att svenskt bistånd till andra länder ska vara en procent av vår bruttonationalinkomst (BNI). Det är ett viktigt mål eftersom alla länder som kan måste göra sin del i att utrota fattigdomen. Människor måste få chansen att lyfta sig ur fattigdom, annars finns ingen grund för en hållbar utveckling i världen.

Fem skäl till varför bistånd är viktigt

 1. Bistånd kan utrota extrem fattigdom
  En värld där fler har tillräckligt är en bättre värld för alla. Det är möjligt att utrota den extrema fattigdomen, men i länder där få andra resurser finns är biståndet avgörande. Det saknas tillräcklig annan finansiering för hälsovård, utbildning och sociala skyddsnät i de allra mest utsatta länderna.
 2. Bistånd bidrar till fred
  Det är billigare och mer långsiktigt hållbart att förebygga konflikter och bygga fred än att satsa mer på militären. De här argumenten har fredsrörelsen länge framfört och nu även röster inom amerikanska militären.
 3. Internationellt samarbete behövs för att lösa globala problem
  Klimatförändringar, epidemier och faktumet att demokratin i världen nu försvagats för fjortonde året i rad – är alla exempel på globala problem som inte kan lösas utan mer internationellt samarbete.
 4. Sveriges stöd gör skillnad för de som jobbar i motvind
  En viktig del av Sveriges bistånd är att vi stödjer människor som arbetar för sina grundläggande rättigheter i extrem politisk motvind. Ett starkt svenskt bistånd är viktigt för jämställdhet och hbtq-personers, minoriteters och andra diskriminerade eller förtryckta gruppers rättigheter.
 5. Bistånd gör Sverige bättre
  Sverige ligger på delad förstaplats som största biståndsgivare per capita i världen. Det, tillsammans med att Sveriges bistånd enligt internationella undersökningar håller hög kvalitet, gör att Sverige i internationella sammanhang får en stark röst för att vara ett så litet land. Att överge biståndsmålet om en procent riskerar att försvaga Sveriges röst i världen, och minska den goodwill och det förtroende som Sverige har in många länder.

Urholkning av svenskt bistånd

Syftet med Sveriges bistånd är att bekämpa fattigdom och förtryck. Idag använder dock Sverige biståndspengar till aktiviteter som inte är tydligt kopplade till att bekämpa fattigdom i låg- och medelinkomstländer, främst för att betala kostnader för asylmottagning i Sverige. Det går emot syftet med svenskt bistånd och ställer utsatta grupper emot varandra. Sverige behöver göra ett tydligt åtagande om att betala inhemskt asylmottagande med andra pengar än från biståndsbudgeten.

Oroväckande utveckling kring EU:s bistånd

Innehållet i EU:s bistånd är ett växande orosmoln. De senaste åren har mer biståndspengar använts för EU:s egna politiska intressen, som gränskontroller för att hindra människor på flykt från att nå Europa eller som stöd till militära insatser. EU:s bistånd måste förbättras både genom att nå målen om dess storlek och genom att sätta mänskliga rättigheter och fattigdomsbekämpning först. Givarländer ska inte heller ställa krav på mottagarna av bistånd utifrån givarlandets militära eller ekonomiska intressen.

När det gäller inriktningen på och utformningen av EU:s utvecklingssamarbete med mottagarländer vill vi se att Sverige och EU i biståndsbudgeten och utvecklingsprogrammen värnar om europeiska och globala åtaganden om civilsamhällets roll och utrymme, fattigdomsbekämpning, hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och jämställdhet.