Analys

10 juni 2020

Centrala åtaganden med i EU:s globala insatser emot covid-19

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet

I måndags den 8 juni träffades unionens bistånds- och utvecklingsministrar för att diskutera gemensamma stödinsatser i att motverka coronapandemins konsekvenser runt om i världen. I rådslutsatserna som mötet mynnade ut i finns Agenda 2030 och Parisavtalet med som utgångspunkter för arbetet, och även jämställdhetsperspektivet nämns.

Rådslutsatserna, som sätter ramarna för EU:s agerande, har bra skrivningar och åtaganden om att Agenda 2030 och Parisavtalet ska vara utgångspunkter för arbetet, samt att alla politikområden måste samspela för att bidra till en hållbar utveckling, inte bara biståndet. Biståndsministrarna kom också överens om en text som tar upp civilsamhällets utrymme att verka, där behovet av att samordna insatserna med civilsamhället i berörda länder tydligt framgår.

CONCORD Sverige har tillsammans med CONCORD Europa uppvaktat medlemsländernas regeringar den senaste tiden och lyft fram viktiga frågor som behöver finnas med. Vi har särskilt lyft frågan om att jämställdhetsperspektivet saknades i EU-kommissionens tidigare förslag. I beslutet från i måndags nämns att kvinnor har blivit särskilt utsatta under krisen, genom till exempel ökat våld i hemmet, och att EU:s insatser behöver ha med ett jämställdhetsperspektiv och adressera sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i arbetet.  

Det återstår att se hur mycket ytterligare finansiella resurser som EU:s medlemsländer skjuter till, och hur de ställer sig till förslaget från EU-kommissionen om ett ökat bistånd i kommande långtidsbudget som ett led i återhämtningspaketet. Som vi tidigare pekat på kommer det inte vara tillräckligt att enbart omdirigera biståndsmedel för att möta behoven.