Uttalande

8 juni 2020

Brev inför EU:s biståndsministrars möte

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s budget #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet

Inför att unionens biståndsministrar möts den 8 juni har vi gett några rekommendationer till biståndsminister Peter Eriksson. De kopplar till Team Europe-ansatsen, förhandlingarna om EU:s kommande långtidsbudget och överenskommelsen mellan EU och AVS-länderna. Läs hela brevet nedan.

Till: Biståndsminister Peter Eriksson

Inför mötet med EU:s biståndsministrar den 8 juni 2020

Bäste Peter Eriksson,

Jag vill inleda med att tacka för ditt och Sveriges engagemang för att värna det globala perspektivet i rådande kris, och för att du belyser vikten av att EU:s medlemsländer agerar med hjälp av utvecklingssamarbetet och andra åtgärder. Initiativet tillsammans med Danmark tidigare i vår för att samla EU:s biståndsministrar kring gemensamma insatser var mycket värdefullt i det avseendet.

Jag vill också passa på att presentera mig som nyvald ordförande för CONCORD Sverige. Jag ser fram emot dialog och ett gott samarbete framöver. Tillsammans med vårt europeiska nätverk CONCORD Europa, som samlar över 2 600 civilsamhällesorganisationer, följer vi och bidrar till arbetet med EU:s globala respons på coronapandemin. Med anledning av ert möte den 8 juni vill vi framföra några rekommendationer som kopplar till Team Europe-ansatsen, förhandlingarna om EU:s kommande långtidsbudget och överenskommelsen mellan EU och AVS-länderna.

I bifogat brev hittar du CONCORD Europas gemensamma inspel. Jag vill här ta upp några frågor som vi ser att det är särskilt viktigt att Sverige lyfter på mötet och i förhandlingar framöver:

  • Säkerställa att Agenda 2030 och Parisavtalet ligger till grund för EU:s globala respons, och att det inkluderar alla relevanta politikområden och inte bara utvecklingssamarbetet. Åtagandet i Lissabonfördraget om en samstämmig politik för hållbar utveckling är viktigare än någonsin när åtgärdsplaner tas fram.
  • Verka för att krisen inte leder till ytterligare inskränkningar av civilsamhällets utrymme och de mänskliga rättigheterna. Detta kan göras såväl inom ramen för EU:s utvecklingssamarbete som genom de diplomatiska verktygen EU har till sitt förfogande genom EU-delegationerna. Här bör EU också prioritera stöd till lokala civilsamhällesorganisationers arbete och demokratiska utrymme, då de har kapacitet att nå ut till de mest utsatta grupperna i samhället.
  • Jämställdhetsperspektivet måste stärkas i EU:s globala respons, och kvinnor och flickor behöver sättas i centrum. Sverige, med sin feministiska utrikespolitik, har en viktig roll i att påminna om dessa jämställdhetsaspekter och säkerställa att alla gemensamma insatser görs utifrån ett jämställdhetsperspektiv. I bifogat dokument beskriver vår jämställdhetsarbetsgrupp hur detta kan göras i praktiken.

För ovan insatser krävs utökade finansiella resurser, både på medlemsstatsnivå och för EU:s gemensamma arbete genom EU-kommissionen. Att enbart omdirigera biståndsmedel kommer inte vara tillräckligt för att möta behoven.

I de två bifogade dokumenten (se nedan) hittar du mer utförliga rekommendationer inför ert möte. Vi hoppas att du ser dessa som värdefulla för Sveriges fortsatta arbete i EU. Vi följer gärna upp våra rekommendationer vid tillfälle, efter ert möte den 8 juni.

Vänliga hälsningar,

Petra Tötterman Andorff,

Ordförande CONCORD Sverige