Nyheter

3 juli 2024

Sidas tredje rapport om civilsamhällesbiståndet – sammanfattning

#civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd

Vi har läst Sidas tredje delrapport om civilsamhällesbiståndet. Förslagen i rapporten bygger på att en ny civilsamhällesstrategi finns på plats i september. I rapporten föreslår Sida en ny gräns på 500 000 kronor för mindre anslag.

Den 1 juli blev Sidas svar på det tredje regeringsuppdraget om civilsamhällsbiståndet tillgängligt. Det handlar om konsekvensanalyser, förslag och beskrivningar relaterat till vidareförmedling som idag görs av de strategiska partnerorganisationerna, SPO:erna.

Svaret lutar sig i stort på det som Sida kallar den ”alternativa modellen”. Denna presenterades den 15 maj och i utlysningen, med tre spår som bidrar på olika sätt till delmålen i CSO-strategin och färre ”transaktionsled”. Sidas genomförande av detta hänger på en förlängning av den gällande strategin senast i september 2024. Här är några sammanfattande punkter:

Riskdelning

Sida beskriver hur de hanterar och fördelar riskdelning idag. Detta arbete inkluderar kontrollmekanismer och riskminimerande åtgärder, regelbunden översyn av partners kapacitet och deras rutiner. Svaret nämner riskanalyser, bedömning av åtgärder, extra granskningar och avtalsvillkor utifrån sannolikhet och allvarlighetsgrad, samt SPO:ers och partners kapacitet att hantera korruptionsfrågor. Man förtydligar också att nya avtal inte längre möjliggör för Sida att dela finansiella risker med partners. Annars beskriver svaret hur Sida jobbat hittills, samt att detta arbete utvecklas kontinuerligt och stärks.

Ökad kanalisering av stöd till lokala partnerorganisationer

Sida hänvisar till återrapporteringen den 15 maj 2024 och den alternativa modellen som genom utlysningen ska öka andelen stöd till lokala partnerorganisationer. Detta ska ske genom färre avtalsled, genom att testa ett riktmärke för andelen medel till lokala civilsamhällesorganisationer och genom direktstöd till lokala organisationer i samarbetsländerna. Sida betonar att utgångspunkten ska vara ett led efter Sidas avtalspart, men att det ska vara möjligt att göra motiverade undantag. Svaret förtydligar att denna modell skapar möjligheter för Sida att utforska nya samarbetsformer och nya typer av partnerskap, vilket också innebär att Sida anpassar sin organisation och resurssättning.

Tidsplan för ny förenklad modell för bidrag under 250 000

Sida föreslår att öka beloppsgränsen för förenklad hantering från 250 000 till 500 000. En sådan modell kan Sida ta fram med målsättning att börja gälla 2026. Ett alternativ som Sida nämner är att utöka spår tre (”Direktstöd till lokala civilsamhällesaktörer i Sveriges samarbetsländer”) och öppna för möjligheten att svenska organisationer arbetar med mindre stöd på upp till 500 000 kronor till lokala organisationer i Sveriges samarbetsländer – i samarbete med utlandsmyndigheten. Spår tre skulle annars hanteras främst genom ambassader där Sida verkar och kan likna den förenklade insatshantering som finns idag för bidrag under 500 000 kronor.

Sida lyfter att den förenklade modellen kommer vara resurskrävande och kan medföra ökade risker vad gäller styrning och kontroll. Därmed behövs ny styrning från regeringen om avsteg ska göras från de uppföljningskrav som ställs på Sida vad gäller styrning, kontroll och korruptionsförebyggande.

Säkerställa att mottagare inte har kopplingar till extremism

Sida kommer redovisa regleringsbrevsuppdrag Stärkta kontrollmekanismer den 30 augusti 2024. I detta svar är fokus därför på arbetet inom CSO-strategin. I den alternativa modellen kommer Sida bedöma om organisationerna verkar utifrån demokratiska principer genom att granska organisationernas styrande dokument och deras tillämpning i olika skeden under urvalsprocessen. I de fall en insats innefattar vidareförmedling bedöms den strategiska partnerorganisationens kapacitet att hantera Sidas avtalskrav i efterföljande led. Sida kommer fortsätta kontrollera samtliga partners mot EU:s sanktionslista och Världsbankens sanktionslista.

Läs våra tidigare analyser av Sida-rapporterna

Regeringens uppdrag till Sida: Förstatliga civilsamhällesbiståndet

Sidas svar på regeringens uppdrag: Kostnader på en halv miljard kronor

Analys av Sidas andra rapport om civilsamhällesbiståndet