Nyheter

8 mars 2024

Regeringens uppdrag till Sida: Förstatliga civilsamhällesbiståndet

#civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd

Regeringen vill förstatliga det stöd som 17 svenska organisationer idag vidareförmedlar till internationellt utvecklingssamarbete. I  april, maj och juni förväntar sig regeringen svar på hur Sida kan ta över bidragsförmedlingen. Uppdraget väcker många frågor. Vi försöker besvara några.

Här kan du ladda ner dokumentet: Uppdrag till Sida om bistånd som förmedlas genom civilsamhällesorganisationer

Vad går regeringens beslut ut på?

Det handlar om att ge biståndsmyndigheten Sida i uppdrag att, helt eller delvis, ta över vidareförmedling av pengar ur biståndsbudgetens anslag för att stärka civilsamhället. Idag sker detta genom avtal mellan Sida och 17 organisationer i det svenska civilsamhället, de så kallade strategiska partnerorganisationerna, SPO. Dessa organisationer vidareförmedlar sedan stöd i partnerskap med samarbetsorganisationer i utvecklingsländer, antingen direkt eller till andra svenska organisationers internationella partnerskap. Partnerskapet bygger på en långsiktig relation och innebär delat ansvar i genomförandet av verksamheten. Dit hör bland annat påverkansarbete, utvecklingsprocesser, uppföljning, anti-korruptionsarbete och kvalitetssäkring. Regeringsuppdraget till Sida verkar däremot bara fokusera på förmedling av biståndsmedel. 

En del i uppdraget är att utveckla ansökningsförfarandet så att det blir mer ”öppet, transparent och inkluderande”. 

Motstridig kommunikation om uppdraget

Uppdraget innehåller flera otydligt definierade begrepp. Det står exempelvis att Sida ska utreda hur myndigheten ska ta över ”den vidareförmedling av stöd till civilsamhällesorganisationer som de strategiska partnerorganisationerna (SPO) idag utför inom ramen för strategin”. Men i en intervju i Global Bar Magazine säger Gudrun Brunegård (KD) att uppdraget inte avser vidareförmedling av bistånd till civilsamhällesorganisationer i låg- och medelinkomstländer, utan enbart mellan Sidas strategiska partnerorganisationer och andra svenska organisationer. Det är dock inte vad som står i uppdraget. Nu är det upp till Sida som myndighet att försöka uttolka regeringens uppdrag.

Vilka tidsramar gäller? 

Tre rapporter ska lämnas in, som samtliga har väldigt korta tidsramar i relation till uppdragens vikt och omfattning. Samtliga förändringar föreslås tillämpas från den 1 januari 2025. Då slutar regeringens nuvarande rekordkorta strategi för civilsamhällesbiståndet gälla.

Till den 8 april: Sida ska redovisa de ekonomiska konsekvenserna vad gäller myndighetens personal och verksamhet om Sida skulle ta över den vidareförmedling av biståndsmedel som nu sker genom SPO:erna. 

Till den 15 maj: Två alternativ ska utredas:

  • Ett förslag på hur myndigheten ”på ett kostnadseffektivt sätt” kan ta över vidareförmedlingen som idag utförs av strategiska partnerorganisationer. Konsekvenser ur ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv ska analyseras. Sida ska även redogöra för om statsbidragens och ansökningsförfarandets utformning är i linje med lagstiftning. Konsekvenser för transparens, effektivitet och kvalitet ska beskrivas. 
  • Ett alternativt scenario där vidareförmedlingen fortsatt sker delvis genom strategiska partnerorganisationer och Sida delvis tar över. 

Oavsett alternativ bör Sida ge förslag på hur projektmedel kan hanteras i ett ”konkurrensutsatt” ansökningsförfarande där ”antalet transaktionsled” kan minska.

Till den 30 juni:

  • Frågor om kontroll och riskdelning för biståndsmedel, liksom flera uppdrag i relation till mindre och lokala aktörer ska redovisas:
  • Vilka åtgärder som behöver genomföras för att öka andelen stöd som går till lokala organisationer i utvecklingsländer.
  • Hur en förenklad redovisning kan sättas upp för organisationer med bidrag mindre än 250 000 kronor. 
  • Hur  Sida avser stärka kontrollen för att säkra att inga medel går till aktörer med kopplingar till ”våldsbejakande ideologier, extremism eller islamism”.

Vad ligger till grund för beslutet?

Som skäl för beslutet hänvisar regeringen till sin reformagenda för biståndet och sitt regleringsbrev till Sida. I dessa har man aviserat att man vill se över formatet, ansökningsförfarandet för vidareförmedling och minska antalet transaktionsled. 

Denna artikel har uppdaterats den 12 mars.