Uttalande

7 maj 2020

EU-parlamentets globala roll i coronakrisen

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet

I den dramatiska förändringen av världen som följer av coronapandemins spridning är det avgörande att EU agerar med ambitiösa insatser för de lever i fattigdom och förtryck. I ett brev till svenska EU-parlamentariker uppmanar vi dem att inte glömma de globala frågorna.

Till svenska Europaparlamentariker

Hej,

Världen förändras dramatiskt av coronapandemins spridning, och det är avgörande att EU agerar med ambitiösa insatser för människor som lever i fattigdom och förtryck. I detta brev till dig vill vi lyfta några globala perspektiv på krisen och understryka Europaparlamentets viktiga roll i att utmana EU och dess medlemsstater att inte glömma de globala frågorna. Vi hoppas att du vill verka för att de finns med i uttalanden och initiativ från Europaparlamentet framöver. Vi uppskattar verkligen det arbete du gör för att försvara de värderingar om demokrati och fri- och rättigheter som EU grundats på och för att de också ska göra avtryck i EU:s utrikes- och utvecklingspolitik.

Coronaviruset känner inga gränser. Solidaritet och gemensamma ansträngningar behövs därför mer än någonsin. När åtgärdsplaner på olika nivåer nu tas fram är det viktigt att åtagandena i Agenda 2030 och Parisavtalet om att nå en rättvis och hållbar utveckling för alla människor och för planeten inte tappas bort. CONCORD Sverige, som plattform för 73 medlemsorganisationer, vill tillsammans med vårt europeiska nätverk CONCORD Europa föra fram följande rekommendationer rörande EU:s globala insatser för att hantera coronapandemin.

EU bör:

  • Samordna sig och genomföra gemensamma åtgärder för både de kort- och långsiktiga sociala och ekonomiska konsekvenserna av coronakrisen med särskilt fokus på människor och grupper som lever i mest utsatthet och i riskfyllda situationer med utgångspunkt i Agenda 2030.
  • Bevaka så att krisen inte leder till ytterligare inskränkningar av civilsamhällets utrymme och de mänskliga rättigheterna. EU bör prioritera stöd till lokala civilsamhällesorganisationers arbete och demokratiska utrymme. Eftersom civilsamhället arbetar i och tillsammans med lokala samhällen, kan de nå ut till de mest marginaliserade och utsatta grupperna i samhället.
  • Stötta partnerländer i att stärka hälsosystem för att säkerställa tillgång till hälsovård för alla. EU bör också hjälpa till att bygga upp universella trygghetssystem och säkerställa att cash transfer-program och andra åtgärder under krisen når människor i störst utsatthet.
  • Säkerställa att insatser för att förhindra och hantera pandemin görs med ett jämställdhetsperspektiv. Det gäller exempelvis tillgång till vatten och sanitet samt sexuell och reproduktiv hälsovård, Rapporter från flera länder visar att flickor och kvinnor i högre grad blir utsatta för våld och sexuellt våld under krisen. Det behövs riktade insatser för att hindra detta.
  • Lägga fokus på att öka tillgången till mat och nutrition och stötta småskaliga jordbrukare som drabbas. Lokala marknader som förser en stor del av utvecklingsländernas befolkning med mat och förnödenheter stängs ned och småbrukare tappar därigenom möjlighet att sälja sina produkter.
  • Tala med en röst inom Internationella valutafonden och Världsbanken för skuldlättnader. Alla räntor och skuldåterbetalningar bör avskrivas permanent för alla betalningar som skulle gjorts under 2020 av länder med stora finansiella behov och små möjligheter att klara krisen.

För ovan insatser krävs utökade finansiella resurser, både på medlemsstatsnivå och för EU:s gemensamma arbete genom EU-kommissionen. Att enbart omdirigera biståndsmedel kommer inte vara tillräckligt för att möta behoven. EU bör i multilaterala institutioner verka för kraftfulla åtgärder för skuldlättnader, bättre skatteregler, ökat internationellt bistånd och underlättande av remitteringar.

Effekterna av pandemin kräver långsiktiga och varaktiga insatser. Coronaresponsen får därför inte begränsas till enbart en humanitär insats. Arbetet som görs nu och framöver måste syfta till att stärka samhällens motståndskraft mot denna och framtida kriser. Stödinsatser och politiska beslut för att bemöta coronapandemins effekter måste bidra till åtaganden för klimatet, miljön och den biologiska mångfalden. Det är nu oerhört viktigt att åtgärder för att stärka människors motståndskraft, jämlikhet och klimatet görs koordinerat. Insatserna ska också stödja partnerländernas egna åtgärdsplaner.

EU-kommissionen presenterade i april ett förslag till åtgärder internationellt, kallat Global EU Response to COVID-19. Tillsammans med CONCORD Europa har vi tagit fram en längre analys av förslaget, som vi hoppas att du vill ta del av och använda i ditt arbete..

Vi följer gärna upp och utvecklar rekommendationerna med dig, i samtal eller över mejl. Om du har möjlighet så kan vi gärna höras i ett digitalt möte de kommande veckorna.

Vänliga hälsningar,

Peter Sörbom,

Policychef CONCORD Sverige