Nyheter

2 juli 2024

Vad är vitsen med civilsamhället? Referat av vårt seminarium i Almedalen

#civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd

Både Sida och civilsamhällesorganisationerna på scen var överens om att civilsamhället spelar en värdefull roll i svenskt utvecklingssamarbete. Men kring budget och process rådde en del oenighet.

Louise Lindfors, Afrikagrupperna, Jakob Granit, Sida, Erik Lysén, Act Svenska kyrkan, Petra Tötterman Andorff, Kvinna till Kvinna.

– Civilsamhället har en oerhört viktig roll för demokrati, rättighetsfrågor, engagemang, pluralism. I regeringens reformagenda säger man fortfarande att detta är oerhört viktigt. Nu ser vi enormt stora utvecklingsbehov och behov av investeringar, då ser man behov av att växla upp näringslivets roll. Men det är inte ett alternativ utan ett komplement till civilsamhället, sa Sidas generaldirektör Jakob Granit.

Act Svenska kyrkans Erik Lysén underströk att man behöver skilja på olika typer av bistånd till civilsamhället: Huvuddelen av biståndet till civilsamhället går till insatser där organisationer hjälper Sida att uppfylla sina mål. Civilsamhällesstrategin finns å andra sidan till för att stötta civilsamhället som aktörer i egen rätt, och uppgår till 1,8 miljarder kronor i år.

Civilsamhällets roll för lokal förändring

– Vi vet att den enskilt viktigaste faktorn för att exempelvis få progressiva lagar mot våld mot kvinnor i ett land, är att det finns en oberoende kvinnorättsrörelse som har resurser. Det säger forskningen. Många kan jobba med jämställdhet men det är viktigt att titta på vilka aktörer som gör det, sa Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare för Kvinna till Kvinna och ordförande för CONCORD Sverige.

Vi vet att den enskilt viktigaste faktorn för att exempelvis få progressiva lagar mot våld mot kvinnor i ett land, är att det finns en oberoende kvinnorättsrörelse som har resurser. Det säger forskningen. Många kan jobba med jämställdhet men det är viktigt att titta på vilka aktörer som gör det.

Petra Tötterman Andorff, Kvinna till Kvinna

Under seminariet spelades klipp från Naturskyddsföreningens och Union to Unions partners i Indonesien, Filippinerna respektive Kenya. Dessa berättade hur de som del av ett globalt civilsamhälle kan verka för förändring och mänskliga rättigheter på lokal nivå.

– Vi behöver samarbeta globalt för att möta globala utmaningar, sa Muhammad Al Amien, från organisationen WALHI i Indonesien.

Panelen diskuterade även de förändringar som just civilsamhällesstrategin genomgår just nu (se länkar nedan).

– Regeringen vill öppna för att konkurrensutsätta denna strategi, vilket är i linje med OECD-DAC:s principer, så att mer pengar når ut lokalt och inte stannar hos svenska organisationer, sa Jakob Granit.

Moderator Louise Lindfors, Afrikagrupperna, underströk att merparten av pengarna i CSO-strategin går vidare till partners i det globala syd. Hon underströk också att partnerskapen byggde på ett ömsesidigt utbyte.

– Vi har varit tydliga [mot regeringen] med att vi behöver få besked snabbt om en ny civilsamhällesstrategi. Vi hoppas få besked om ny strategi i september för att kunna ha en rimlig dialog med er och fasa in den nya strategin. Så att man inte sitter i ett vakuum, för det kommer påverka aktörerna, sa Jakob Granit, generaldirektör på Sida.

Erik Lysén och Petra Tötterman Andorff uttryckte oro över hastigheten som förändringarna genomförs med, och risken för att mervärdet i själva partnerskapen går förlorat om man minskar svenska organisationers roll i strategin.

Civilsamhällesstrategin bygger på analysen att den vars rättigheter kränks har bästa analysen för vilka åtgärder som måste till, sa moderator Louise Lindfors, Afrikagrupperna.

– Vi civilsamhällesorganisationer ingår i ett ekosystem, där man drar på varandras kunskaper och erfarenheter och har gemensam påverkansagenda. Act Svenska kyrkan ses som en progressiv kyrka som driver till exempel sexuell och reproduktiv hälsa och jämställdhet. Det finns ett mervärde i partnerskapen, men det mervärdet nämns inte i den reviderade civilsamhällesstrategin som gäller det närmaste året. Utan det reduceras till en transaktion. Då förstår man att det kan utsättas för konkurrens, sa Erik Lysén.

Erik Lysén jämförde med stödet till partianknutna organisationer, där de svenska partiernas roll för demokrati i världen erkänns.

Vi civilsamhällesorganisationer ingår i ett ekosystem, där man drar på varandras kunskaper och erfarenheter och har gemensam påverkansagenda.

Erik Lysén, Act Svenska kyrkan

Jakob Granit underströk även vikten av att beskriva varför man arbetar med vissa partners.

– Det jobbar vi mycket med på Sida nu, att beskriva logiken bakom att arbeta med vissa partners i vissa länder, och vad blir resultaten av det.

Här kan du se samtalet i efterhand (cirka 5.37 in i klippet).

Läs mer om hur Sveriges bistånd till civilsamhället kanaliseras här: Så kanaliseras Sveriges bistånd till civilsamhället

Om regeringens uppdrag till Sida att utreda olika delar av civilsamhällesbiståndet: Regeringens uppdrag till Sida: förstatliga civilsamhällesbiståndet

Sidas första delrapport: Sidas svar på regeringens uppdrag: kostnader på mer än en halv miljard kronor

Sidas andra rapport: Analys av Sidas andra rapport om civilsamhällesbiståndet