Nyhet

17 juni 2020

En tom generalförsamling i FN
Foto: UN Photo/Sophia Paris

Sommarens uppföljning av Agenda 2030 blir digital

#agenda 2030 och samstämmighet

FN:s högnivåforum för Agenda 2030 i juli sker digitalt på grund av coronapandemin. Vid konferensen, som pågår mellan 6-17 juli, deltar fyra av CONCORD Sveriges medlemmar i den svenska e-delegationen. Internationellt finns en oro i civilsamhället att organisationers deltagande kommer att begränsas.

Varje år rapporterar ett antal FN-länder om sitt genomförande av Agenda 2030 och uppfyllandet av Globala målen för hållbar utveckling på FN:s högnivåforum. Rapporteringen, som är ett frivilligt åtagande, görs i år av 47 länder. Sverige rapporterade år 2017 och förväntas göra det igen år 2021.

Civilsamhället måste kunna delta och bidra

Sverige deltar denna sommar med en nationell e-delegation där civilsamhället representeras av fyra av CONCORD Sveriges medlemmar: Act Svenska kyrkan, Dag Hammarskjöld Foundation, RFSL och Svenska FN-förbundet. Internationellt finns en oro i civilsamhället att organisationers deltagande kommer att begränsas och att möjligheten att granska och utkräva ansvar kring det som rapporteras av länder kommer försämras. Detta givet att det demokratiska utrymmet för organisationer att arbeta krymper i världen, vilket även skapar oro för att civilsamhället ska hindras under FN-konferenser.

Det räcker inte att få tillgång genom en livestreaming av rapporteringen, utan organisationer måste få möjlighet att bidra med synpunkter och åsikter. Därför har civilsamhället krävt att få möjligheten att kommentera och lämna officiella uttalanden på samma sätt som vid ett fysiskt möte.  

Sveriges engagemang i sommarens forum

Inför mötet i juli kommer regeringen att ta fram ståndpunkter kring åtagandet i Agenda 2030 om att Ingen ska lämnas utanför (Leave No One Behind), det vill säga att de mest utsatta ska nås först. Det är något som civilsamhället under lång tid lyft som centralt i genomförandet, och även innan agendans antagande år 2015.

Förra året anordnade CONCORD Sverige med våra medlemmar en informationskampanj och en internationell konferens med fokus på åtagandet Ingen ska lämnas utanför. Det är därför positivt att regeringen väljer att lyfta just detta och dessutom tagit till sig av rekommendationerna från konferensen Stockholm Civil Society Days. CONCORD Sveriges medlemmar har även haft möjlighet att bidra i framtagandet av regeringens huvudbudskap, som väntas redovisas innan konferensen. Nu är förhoppningen att Sveriges regering ska driva på så att det tas steg framåt för att förverkliga åtagandet.

Ett årtionde för handling

FN:s generalsekreterare har utlyst ”ett årtionde för handling” för att betona allvaret i situationen och öka takten i genomförandet av Agenda 2030. I år frångår man också tidigare års format på forumet där ett urval av Globala målen har varit fokus i rapporteringen. Istället finns ett tvärgående tema: ”Accelerated action and transformative pathways: realizing the decade of action and delivery for sustainable development”.

Årets forum kommer även att präglas av coronapandemin och hur vi i återhämtningen kan bygga en mer hållbar värld. Något som inte görs i lika stor omfattning på grund av de speciella omständigheterna är den planerade översynen av hela högnivåforumet och dess former.  

Ett unikt forum för utvärdering och lärande

FN:s högnivåforum för Agenda 2030 är den globala arena där världens länder tillsammans med olika aktörer i samhället träffas för att utvärdera och lära av varandra i genomförandet av agendan. Detta utbyte mellan stater och andra aktörer som civilsamhället, forskarvärlden och privata sektorn, är oerhört viktigt. Inte minst då vi ser ett krympande och i vissa fall helt stängt utrymme för civilsamhället att göra sin röst hörd i många länder.

FN:s högnivåforum är dock långt ifrån idealt och det har fått kritik för att även det är exkluderande mot civilsamhället. Inför den översyn av forumet som skulle skett under våren har CONCORD Sverige lyft vikten av att garantera öppenhet och deltagande i den fortsatta globala uppföljningen av Agenda 2030.