Ingen ska lämnas utanför

Genom Globala målen lovar vi att skapa en bättre framtid, inte bara för de flesta, utan för alla.

Frågor och svar Pressmeddelande In English
När världens ledare skrev under Agenda 2030 med sina 17 Globala mål tog de ett viktigt löfte: att ingen ska lämnas utanför i arbetet för en hållbar värld. Det betyder att de mest utsatta ska nås först. Genom att ta fram en ikon för åtagandet Ingen ska lämnas utanför (Leave No One Behind) vill vi visa på vikten av att arbeta mot ojämlikhet på olika nivåer i samhället - från det lokala till det globala.

Världens ledare har lovat att ingen ska lämnas utanför!

För att avskaffa hunger och fattigdom och skapa en hållbar utveckling har världens ledare skrivit under ramverket Agenda 2030 med sina 17 Globala mål. Det innebär också att ledarna åtagit sig att minska ojämlikheterna i världen och genom löftet att ingen ska lämnas utanför arbeta för att de mest utsatta ska nås först. Bara när ALLA är med har vi uppnått Globala målen för hållbar utveckling.

”När vi inleder denna viktiga gemensamma resa utfäster vi oss att ingen kommer lämnas utanför. Utifrån erkännandet av den mänskliga värdigheten som grundläggande vill vi se målen och delmålen uppfyllas för alla nationer och folk och för alla samhällsskikt. Och vi kommer att anstränga oss att nå dem som är längst efter först.” Paragraf 4 i Agenda 2030

”Indikatorer håller på att utarbetas för att understödja detta arbete. Kvalitet, tillgänglighet, aktuella och tillförlitliga disaggregerade data behövs för att mäta framsteg så att ingen lämnas utanför.” Paragraf 48 i Agenda 2030

Varför är det viktigt att ingen lämnas utanför?

Under de senaste decennierna har allt fler människor och länder fått det bättre ställt. Den extrema fattigdomen har halverats, miljontals människors hälsa har förbättrats och fler barn än någonsin går i skolan. Men framstegen når inte alla. Mer än 700 miljoner människor lever fortfarande i extrem fattigdom och antalet ökar i områden söder om Saharaöknen. Fler människor går hungriga. Miljontals barn går fortfarande inte i skolan och inte alla som deltar lär sig något.

Fattigdom är ett stort problem men det är inte den enda förklaringen till varför människor lämnas utanför.

Flickor och kvinnor, barn och ungdomar, äldre, personer med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa, etniska och religiösa minoritetsgrupper, flyktingar och migranter och personer som identifierar sig som homosexuella, bisexuella, transpersoner, queer och intersexuella (hbtqi) nekas sina mänskliga rättigheter.

Fattigdom är ett stort problem men det är inte den enda förklaringen till varför människor lämnas utanför. Diskriminering och exkludering på grund av kön, ålder, inkomst, etnicitet, religion, funktionshinder, sexuell läggning, nationalitet eller asylstatus hindrar människors möjlighet att delta samhället.

Åtagandet Ingen ska lämnas utanför är centralt i agendan och handlar om att göra aktiva val för att nå grupper i samhället som lever i utsatthet, är diskriminerade eller exkluderade. Ingen ska lämnas utanför handlar om att utrota extrem fattigdom i alla former, minska ojämlikheter och bekämpa diskriminering. Åtagandet har ett särskilt fokus på människor som lever i fattigdom och de mest utsatta– de som ofta är svårast att nå.

Frågor och svar

De 17 färgglada ikonerna för Globala målen har gett ett visuellt språk som underlättat kommunikationen och ökat kännedomen om Agenda 2030. Som ett sätt att öka engagemanget för de 169 delmålen lanserades ikoner för dessa under 2018.

Genom att ta fram en ikon för åtagandet Ingen ska lämnas utanför (Leave No One Behind) vill vi visa på vikten av att arbeta mot ojämlikhet på olika nivåer i samhället – från det lokala till det globala. Åtagandet Ingen ska lämnas utanför är centralt i agendan och handlar om att göra aktiva val för att nå grupper i samhället som lever i utsatthet, är diskriminerade eller exkluderade. Åtagandet handlar om att utrota extrem fattigdom i alla former, minska ojämlikheter och bekämpa diskriminering.

Arbetet med att ta fram en ikon bör ses som en katalysator för en fördjupad förståelse av Agenda 2030s innebörd och en förstärkning av vårt opinionsbildande arbete samt det bredare globala arbete där vi som organisationer redan arbetar.

CONCORD Sverige och Forum Syd.

CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Agenda 2030 hade genom rapporten Barometern 2018 påbörjat arbetet med att definiera och förklara åtagandet Ingen ska lämnas utanför. Forum Syd och Globalportalen har under 2017 och 2018 utvecklat material kring åtagandet.

The New Division är den kommunikationsbyrå som tagit fram de globalt erkända ikonerna för Globala målen och är de som har kunskap om det kommunikativa språket.

Budskap och värdeord har diskuterats på två workshops. En med CONCORD Sveriges medlemmar och en under FN:s högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) i juli 2019.

Därefter har en digital konsultationsrunda ägt rum där bland annat följande kanaler har använts

  • CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Agenda 2030
  • Kommunikatörer i CONCORD Sveriges medlemsorganisationer
  • FN-förbundet Sveriges nätverk för Agenda 2030
  • Internationella nätverk och organisationer genom Major Group and Other Stakeholders och Youth and Children Major Group
  • CONCORD Europa
  • Kommunikationsnätverk för Agenda 2030, Sverige
  • Sida och UD-global agenda

CONCORD Sverige och Forum Syd.

Sida

Vi har valt en stilren och enkel symbol med tydlig koppling till original symbolen för Globala målen. Den nya ikonen är en del av hela visualisering för Globala målen.

Den valda symbolen visar på inkludering och att Globala målen handlar om människor. En enkel symbol som inte exkluderar, diskriminerar eller marginaliserar. Alla människor har ett huvud och ett hjärta. Sedan kan vi skilja oss åt. Vi är olika. Färgerna symboliserar dessa olikheter. Det runda hjulet står för enhet och att vi alla behövs för att nå förändring.

Att ingen ska lämnas utanför står tydligt i den inledande deklarationen av Agenda 2030 med Globala målen för hållbar utveckling.

”När vi inleder denna viktiga gemensamma resa utfäster vi oss att ingen kommer lämnas utanför. Utifrån erkännandet av den mänskliga värdigheten som grundläggande vill vi se målen och delmålen uppfyllas för alla nationer och folk och för alla samhällsskikt. Och vi kommer att anstränga oss att nå dem som är längst efter först.” (Paragraf 4 i Agenda 2030)

Ikonen är en utveckling av ikonen för Globala målen. Den ska användas när åtagandet om att ingen ska lämnas utanför ska lyftas fram och tillsammans med texten – ingen ska lämnas utanför.

Båda ska fortsätta användas.

JA!

Globala målen, alla delmålen och nu också ikonen för att ingen ska lämnas utanför är open source. Det innebär att det är fritt att använda ikonerna men inte modifiera dem.

Ikonerna står under ett creative common-licens vid namn creative commons attribution 3.0 unported (CC-BY). En CC-BY licens är den mest tillåtande av alla licenserna och rekommenderas för maximal spridning och användning av licensierat material.

Användaren har tillstånd att:

  • Dela — kopiera och vidaredistribuera materialet oavsett medium eller format
  • Bearbeta — remixa, transformera, och bygg vidare på materialet för alla ändamål, även kommersiellt.
  • Licensgivaren kan inte återkalla dessa friheter så länge användaren följer licensvillkoren.

Licensvillkor:

Erkännande — Användaren måste ge ett korrekt erkännande, ange en hyperlänk till licensen, och ange om bearbetningar är gjorda. Användaren behöver göra så i enlighet med god sed, och inte på ett sätt som ger en bild av att licensgivaren stödjer användaren.

Inga ytterligare begränsningar — Användaren får inte tillämpa lagliga begränsningar eller teknologiska metoder som juridiskt begränsar andra från att gör något som licensen tillåter.

Modifiering – Användaren får inte förvränga, ändra eller vidta andra kränkande åtgärder i förhållande till Materialet som skulle skada den ursprungliga författarens ära eller rykte.

Pressmeddelande

Ny ikon för Agenda 2030:s viktigaste löfte: Ingen ska lämnas utanför

Idag träffas världens ledare i FN:s generalförsamling i New York för ett toppmöte om Agenda 2030 och genomförandet av Globala målen för hållbar utveckling. Samtidigt lanserar Forum Syd och CONCORD Sverige en helt ny ikon för agendans viktigaste löfte – att ingen ska lämnas utanför (Leave No One Behind).

Med en ikon för agendans mest centrala åtagande om inkludering hoppas initiativtagarna ge uppmärksamhet och skjuts framåt i arbetet med global hållbar utveckling.

Ikonen är framtagen i ett samarbete mellan biståndsplattformen CONCORD Sverige, Forum Syd och kommunikationsbyrån The New Division. The New Division var de som skapade den välkända designen för de 17 Globala målen som gett ett visuellt språk som underlättat kommunikationen och ökat kännedomen om Agenda 2030.

– De Globala målen är helt centrala för allt arbete inom FN och det är glädjande att många regeringar och företag idag lägger upp handlingsplaner utifrån de 17 målen. När nu medvetenheten om agendan ökar är det viktigt att komma ihåg att dess viktigaste drivkraft är att den handlar om människors liv. Vår symbol förstärker detta medmänskliga engagemang och påminner oss om att vi inte får glömma någon, att alla måste ha en röst i utvecklingen, säger Jakob Trollbäck, vd för The New Division.

CONCORD Sverige och dess medlemsorganisationer arbetar med att öka medvetenhet om kärnan i Agenda 2030, att all politik och alla förändringar alltid ska se med utgångspunkten att de som lever i diskriminering ska prioriteras.

– Ikonen visar på inkludering och att Globala målen handlar om människor. Det är en enkel och ren symbol som inte exkluderar. Alla människor har ett huvud och en kropp. Sedan kan vi skilja oss åt. Färgerna symboliserar olikheter. Det runda hjulet står för enhet och att vi alla behövs för att nå en positiv förändring. Vi har alla samma rättigheter, säger Sofia Svarfvar, policysamordnare på CONCORD Sverige som lett arbetet med ikonen.

Att ”ingen ska lämnas utanför” innebär att de framsteg som görs ska omfatta alla grupper som idag är missgynnade, marginaliserade och diskrimineras i utvecklingen.

– Genom att ta fram en ikon för åtagandet Ingen ska lämnas utanför vill vi visa på det absolut nödvändiga i att arbeta mot ojämlikhet och exkludering på alla olika nivåer i samhället – från det lokala till det globala. Löftet om att ingen ska lämnas utanför handlar om att göra aktiva val för att nå grupper i samhället som lever i utsatthet eller är diskriminerade, säger Micah Grzywnowicz, internationellt sakkunnig på RFSL, som också är på plats i New York.

Världen har nu drygt tio år på sig att nå de sjutton utvecklingsmål som man enades om 2015. Men det ser inte ljust ut för flera av målen. För en del går utvecklingen till och med bakåt. Antal människor som lever i hunger ökar. Det gör också den ekonomiska ojämlikheten i många delar av världen. Barn och ungas möjligheter att få tillgång till bra undervisning ges inte tillräckliga resurser. Att arbeta mot strukturella hinder för jämställdhet är en motvindsfråga globalt.

På toppmötet i New York ska världens ledare åter bekräfta Agenda 2030 med en politisk deklaration. Länder åtar sig att fokusera på de som lever i störst fattigdom och marginalisering i handling och politik. Varje land har uppmanats att ta fram åtaganden som ska påskynda genomförandet.

– Vi uppmanar världens ledare att skynda på arbetet med Globala målen. Det är dags att prioritera agendans viktigaste åtagande; att ingen ska lämnas utanför, säger Anna Stenvinkel, generalsekreterare på Forum Syd.

Projektet har finansierats av Sida.

Vi vill tipsa om följande personer som är på plats i New York under veckan:

Sara Österlund, senior rådgivare SRHR, RFSU

Micah Grzywnowicz, internationellt sakkunnig, RFSL

Clara Helgesson, policyrådgivare, Act Svenska kyrkan

Jakob Trollbäck, grundare och vd, The New Division

Kontakt:

Christina Wassholm, kommunikationsansvarig, CONCORD Sverige, tel: 070-405 32 28, christina.wassholm@concord.se

Calle Strand, kommunikationsansvarig, The New Division, tel: 0739-85 53 53, calle@thenewdivision.world

Ikonen för åtagandet Ingen ska lämnas utanför