Nyheter

26 oktober 2022

EU:s riktlinjer för människorättsförsvarare ses över

#civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd

EU:s stöd till människorättsförsvarare behöver utvecklas för att bland annat tydligare omfatta miljö- och kvinnorättsförsvarare, enligt en utredning. I januari presenteras ett betänkande för att se över EU:s riktlinjer.

Europaparlamentet debatterade nyligen EU:s riktlinjer för människorättsförsvarare och huruvida de fyller sin funktion. Riktlinjerna uppdaterades senast 2008, men hoten mot demokratin, civilsamhället och människorättsförsvarare har sedan dess kraftigt ökat.

– Människorättsförsvarare är våra närmaste allierade när det kommer till skydd av mänskliga rättigheter och demokrati. De är villiga att dö för detta. Ingen extern aktör skulle kunna utveckla den styrkan utifrån. Så vi, EU, behöver utveckla stödet till dem, inledde Hannah Neumann (De Gröna), sitt anförande under debatten i parlamentet.

Hannah Neumann är vice ordförande i utskottet för mänskliga rättigheter (DROI) och ansvarar som rapportör för ett betänkande om riktlinjerna för människorättsförsvarare. För att bidra till betänkandet har Europaparlamentets utredningstjänst, EPRS, tagit fram en omfattande rapport som utvärderar hur riktlinjerna har implementerats. Flera resultat visar på att riktlinjerna behöver utvecklas.

– Riktlinjerna skulle kunna förbättras för att se bortom akutstödet. Omlokalisering av människorättsförsvarare kan vara problematiskt, till exempel försvagar det kapaciteten inom länder att arbeta för mänskliga rättigheter. Här kan frågan om finansiering spela en roll för att överbrygga kort- och långsiktigt arbete, menade Dr. Richard Youngs, en av forskarna bakom EPRS-rapporten.

Debatt om tyst diplomati

Medförfattaren Dr. Isabelle Ioannides framförde att det var svårt att utvärdera diplomatiska ansträngningar kring MR-försvarare. EU:s utsedda specialrepresentant för mänskliga rättigheter, Eamon Gilmore, har enligt Dr Isabelle Ioannides visserligen satt mer ljus på MR-försvarare. Men hon framförde att civilsamhället fortfarande är kritiska till de begränsade möjligheterna att delta i diskussioner om mänskliga rättigheter på landnivå på ett meningsfullt sätt.

– Det är svårt att göra avväganden mellan tyst diplomati och offentliga uttalanden. Är balansen bra, eller borde fler offentliga uttalanden göras av exempelvis Eamon Gilmore? frågade Hannah Neumann deltagarna i debatten.

– Vi behöver ambassadörer som inte är tysta. Vi måste reagera. Vi kan inte vänta tills saker redan har hänt. Vi har ett allvarligt problem, svarade Nacho Sànchez Amor (Socialdemokratiska partigruppen S&D).

Miljö- och kvinnorättsförsvarare lyfts

Dr. Isabelle Ioannides vill se att miljö- och kvinnorättsförsvarare uttryckligen nämns vid en uppdatering av riktlinjerna. Antalet miljörättsförsvarare blir fler och även antalet som dödas.

– Det finns särskilda omständigheter som gör att miljörättsförsvarare hotas i högre utsträckning. De är måltavla både för staten och den privata sektorn, sa Dr. Richard Youngs.

Även kvinnorättsförsvarare utmanas av både staten och informella aktörer, såsom arbetsplatser och lokalsamhällen. Även dessa bör därför få en mer central plats i riktlinjerna, fortsatte Dr. Richard Youngs, men Luisa Hardanger som representerar EU-kommissionen genom EU:s utrikestjänst EEAS försvarade de nuvarande skrivningarna:

– Vi använder den bredaste definitionen av människorättsförsvarare, sa hon under debatten.

Fakta: EU:s stöd till MR-försvarare

CONCORD Sverige har sedan 2018 förespråkat att EU:s riktlinjer för människorättsförsvarare, som ägs av EU-kommissionen, ska uppdateras.

Även EU-parlamentet driver på för att riktlinjerna uppdateras, genom att tillsätta en studie genomförd av EPRS, Europaparlamentets utredningstjänst.

Genomförandet av studien har fått stöd från Europaparlamentets utskottsordföranden (Conference of Committee Chairs), vilket betyder att alla utskott i Europaparlamentet stödjer en utvärdering. Detta ökar förutsättningarna att kommissionen faktiskt ser över riktlinjerna.

EPRS-studien utvärderar i del ett institutionella perspektiv, och i del två implementering.

Rapportör för kommande betänkande om EU:s riktlinjer för människorättsförsvarare är Hannah Neumann (De Gröna). Sista dag för ändringsförslag är den 8 november. Utskottet för utrikesfrågor röstar om betänkandet i januari 2023 och sedan kan det gå till omröstning i plenum.

EU-mekanismen för att stötta människorättsförsvarare i akuta risksituationer hittar du här.