Nyheter

3 februari 2022

Europeiska civilsamhället påverkar EU:s globala roll

#eu:s budget #eu:s och sveriges bistånd

Parallellt med att regeringarna i Frankrike, Tjeckien och Sverige samordnar sig kring ordförandeskapet i EU, gör civilsamhället samma sak. Inom CONCORD Europa samarbetar de tre nationella plattformarna i ett ordförandeskapsprojekt med Frankrike först ut. Våra franska kollegor i Coordination Sud lyfter internationell solidaritet inför både toppmöten och presidentval.

Frankrike tog över ordförandeskapet i EU den 1 januari i år. Sloganen för det franska ordförandeskapet är ”Återhämtning, styrka och en känsla av tillhörighet” och landets prioriteringar innebär bland annat att Europa ska bidra till den gröna och digitala omställningen och bygga en gemensam europeisk vision med fokus på kultur, värderingar och den gemensamma historien.

Franska plattformen jobbar för högtryck

Den franska plattformen Coordination Sud satsar på att engagera sina 177 medlemsorganisationer att genomföra egna aktiviteter och har tagit fram nio prioriteringar som kommer vägleda plattformen under ordförandeperioden. De ser ordförandeskapet som ett viktigt politiskt tillfälle för att belysa internationell solidaritet, med fokus på de mest utsatta. Prioriteringarna är bland annat:

  • Finansiering för hållbar utveckling utifrån de mest utsattas behov.
  • Stärkt finansiering till civilsamhället, och i synnerhet feministiska och ungdomsorganisationer.
  • Ett öppet, rättvist och hållbart partnerskap med Afrika och en samstämmig politik för hållbar utveckling.
  • Jämställdhet.
  • Hållbara livsmedelssystem och ekologiskt lantbruk.
  • Lyfta fram One Health Approach – effektiv tillgång till hälsoprodukter och hälsosystem för alla.

– Tonvikten kommer framför allt att ligga på jämställda partnerskap, jämställdhet och hälsa. Vi jobbar också mycket inför presidentvalet där vi kommer fokusera på internationella solidaritetsfrågor. Vi finansierar dessutom fem projekt som syftar till att öka medvetenheten om EU:s roll för att främja internationell solidaritet, säger Liza Gatineau Radelli som är projektansvarig på Coordination Sud.

Coordination Sud har haft ett lanseringsevent som kunde genomföras innan pandemin återigen satte käppar i hjulet för fysiska sammankomster. En viktig punkt under våren är det sjätte toppmötet mellan EU och Afrikanska Unionen som äger rum 17–18 februari. Då möts ledarna för de två unionerna i Bryssel för att lägga grunden till ett djupare samarbete.

– Varken det afrikanska eller det europeiska civilsamhället har blivit inbjudna att delta i AU-EU-toppmötet. Därför försöker vi slå oss ihop för att göra våra röster hörda. Vi har haft flera möten med våra afrikanska partners för att diskutera vilken inverkan vi kan ha på toppmötet och vi samarbetar även med CONCORD Europa om detta. Vi är överens om att lyfta utvecklingsfinansiering och krav på det afrikanska civilsamhällets rättvisa tillgång till finansieringsmekanismer. Ett annan fråga är det krympande demokratiska utrymmet för civilsamhället på båda kontinenterna, säger Liza Gatineau Radelli.

Sveriges viktigaste prioriteringar påverkas av valet

Under 2022 kommer Sverige att ha ett nära samarbete med Frankrike och Tjeckien för att lägga grunden för sitt ordförandeskap mellan den 1 januari och 30 juni 2023. Vid de tidigare ordförandeskapen, 2001 och 2009, lyckades Sverige få igenom flera viktiga frågor och förhoppningen är att detta ska upprepas. Sveriges program kommer att presenteras strax innan ordförandeskapet inleds. Men eftersom det är val i år kan innehållet i programmet komma att påverkas av vilken regering vi får efter valet.

Påverkansarbete och engagemang i civilsamhället viktigt för CONCORD Sverige

– Oavsett valresultat kommer CONCORD Sverige att fortsätta driva påverkansarbete för att få regeringen att fokusera på frågor för en hållbar värld. Och trots den ovisshet som råder fram till september har vi satt igång med arbetet inför Sveriges ordförandeskap. Hittills har vi haft två möten med UD där vi lyft fram våra viktigaste frågor, bland annat företagande och mänskliga rättigheter, miljö- och klimaträttvisa och Agenda 2030 och samstämmighet, säger Ida Ragnarsson som leder ordförandeskapsprojektet.

Orförandeskapsprojektet, samarbetet med andra nationella plattformar för global utveckling inom CONCORD Europa, syftar till att sätta fokus på frågor som rör EU:s som global aktör för en hållbar utveckling. Projektet ska öka både allmänhetens och politikers förståelse och kunskap kring dessa frågor.

– Under året ser vi fram emot att arbeta tillsammans med plattformarna i Frankrike (CSUD) och Tjeckien (FORS). Det är intressant att se hur de olika organisationerna fungerar och hur organisationskulturen skiljer sig. Genom samarbetet hoppas vi skapa engagemang i civilsamhället i alla tre länderna, säger Ida Ragnarsson.

Läs mer om trio-programmet för EU-ordförandeskapet