Analys

31 januari 2022

Trio-programmet EU-ordförandeskap

Trio-programmet för EU-ordförandeskapet – en sammanfattning

#eu:s budget #eu:s och sveriges bistånd

I Frankrikes, Tjeckiens och Sveriges gemensamma 18-månadersprogram lyfts demokrati, jämställdhet, ett grönare Europa och starka internationella partnerskap. Vi har summerat dessa och andra prioriteringar från ordförandeskaps-trions program.

Den 1 januari i år tog Frankrike över ordförandeskapet i Europeiska rådet, och därmed inleddes också Sveriges delaktighet i ordförandeskapet. Sverige ingår i en ordförande-trio med Frankrike och Tjeckien som tillsammans tagit fram ett övergripande gemensamt program för 18 månader. Varje ordförandeland formulerar också särskilda prioriteringar för sina sex månader som ordförande. I Sveriges fall pågår det arbetet just nu, för att kunna förankras i riksdagens utskott, EU-nämnden och Regeringskansliet och beslutas om i tid inför 1 januari 2023. Sveriges prioriteringar kan dock anas i trions 18-månadersprogram som innehåller en mängd områden som är av gemensamt intresse för de tre EU-medlemsstaterna.

Stöd för obligatorisk HREDD

Under rubriken ”Skydd av medborgare och friheter” understryker trion sitt engagemang för att inom unionen stärka oberoende medier och den europeiska demokratin, främjandet av jämställdhet och att utveckla den gemensamma asyl- och migrationspolicyn. Trion slår fast att EU bör investera i grön och digital omställning för att lägga grunden för hållbar och inkluderande tillväxt. Tillsammans kommer de tre länderna också främja framtagandet av obligatorisk risk- och konsekvensanalys avseende mänskliga rättigheter och miljö för företag, så kallad ”human rights and environemtal due diligence”. Länderna ska också ”sätta EU på kurs mot klimatneutralitet” till 2050.

EU:s roll i världen

Kapitlet ”Främja Europas intressen och värderingar i världen” är det som anknyter till global hållbar utveckling. Här beskrivs de områden som ordförandeskapen kommer att fokusera på i genomförandet av EU:s externa arbete. Bland dem ingår att:

 • Fullt ut genomföra EU:s Action Plan for Human Rights and Democracy, och Gender Action plan III, att aktivt främja respekt för SRHR samt att genomföra Kvinnor, Fred och Säkerhetsagendan.
 • Stärka EU:s kapacitet att stödja civilsamhället, oberoende media och andra icke-statliga aktörer i partnerländer, bland annat genom ökat samarbete med OSSE.
 • Inkludera klimatdiplomati som en central aspekt av utrikespolitiken.
 • Förnya och fördjupa partnerskapet med Afrikanska Unionen (AU).
 • Stärka internationella partnerskap genom biståndsbudgetens instrument (NDICI-Global Europe), med fokus på grön och inkluderande global återhämtning efter Covid, ökad resiliens och investeringar i mänsklig utveckling.
 • Stärka effektivt utvecklingssamarbete, med ett särskilt fokus på anti-korruption.

Sveriges chans att sätta dagordningen

Ordförandelandets uppgift är främst att agera som neutral facilitator och representera rådet. Men genom både det gemensamma och de individuella programmen påverkar ordförandeländerna vad som kommer upp på agendan. När Sverige nu formulerar sitt eget program för våren 2023 är det därför viktigt att prioriteringarna gör största möjliga skillnad för en hållbar, demokratisk och rättvis utveckling, med tanke på de stora kriser och utmaningar världen står inför. Här är några av områdena som plattformens arbetsgrupper vill att Sverige prioriterar under ordförandeskapet:

 • Ett tydligt ledarskap för en feministisk utrikes- och utvecklingspolitik på EU-nivå, inklusive att utnämna 2023 till ett Jämställdhetsår i EU.
 • Står upp för civilsamhällets deltagande och bereder utrymme för miljö- och människorättsförsvarare från hela världen, inklusive kvinnor och hbtqi-personer, i alla politiska dialoger och konferenser under ordförandeskapet.
 • Driver på för ett utvecklingssamarbete som utgår från de mest utsatta personernas, gruppernas och ländernas rättigheter och prioriteringar, och inte påverkas negativt av EU:s interna målkonflikter.
 • Tar initiativ för global miljö- och klimaträttvisa.
 • Planerar in HREDD-lagstiftningen som en del av Sveriges ordförandeskap.

Foto: Alexandre Lallemand – Unsplash