Nyheter

30 mars 2022

EU-nyheter du vill ha koll på

#civilsamhällets demokratiska utrymme #företagande och mänskliga rättigheter #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

För dig som vill hålla dig uppdaterad om vad som händer på EU-nivån: Här har vi samlat några av den senaste periodens beslut, rapporter och betänkanden inom jämställdhets- och klimatområdet, om företags ansvar för mänskliga rättigheter samt en ny strategi för civilsamhället. Läs och få koll!
Symbol jämställdhet

Europaparlamentet antar ett viktigt betänkande om GAP III

Den uppdaterade Gender Action Plan som kommissionen antog för jämställdhetsarbetet 2021-2025 mötte, som vi tidigare uppmärksammat, bakslag då Polen, Ungern och Bulgarien blockerade rådsslutsatserna. Men den 10 mars antog parlamentet ett nytt betänkande som blir en viktig påminnelse till bland andra utsända EU-delegationer om jämställdhetsarbetet. Det innehåller flera av de punkter som plattformen CONCORD Sverige och CONCORD Europa tillsammans jobbat för:

 • Uppmaning att tillämpa jämställdhetsperspektivet i EU:s samtliga externa ageranden, så som handel, säkerhet och jordbruk
 • Vikten av verktyg för att bättre kunna redogöra för hur biståndet lever upp till de övergripande jämställdhetsmålen (enligt GAP III måste minst 85% av biståndsbudgeten bidra till ökad jämställdhet)
 • Minst 20% av biståndsbudgeten bör öronmärkas för att gå till riktade jämställdhetsinsatser, dvs där ökad jämställdhet är huvudmålet för insatsen
 • Uppmaning och påminnelse om att inkludera lokala civilsamhällesaktörer i jämställdhetsarbetet

Läs mer: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220304IPR24808/the-eu-should-make-gender-equality-a-foreign-policy-priority

Steg framåt mot skärpt batteri-regelverk inom EU

Under mars har ett förslag om en ny batteriförordning röstats igenom i Europaparlamentet och diskuterats av ministrar i miljörådet. Går lagförslaget igenom blir det ett steg mot högre krav på batteriproducenter att kontrollera påverkan på mänskliga rättigheter och miljö i sina värdekedjor. Förslaget innehåller bland annat regler kring ökad återvinning av råvaror, minskad klimatpåverkan i produktionen och hänsyn i globala leverantörskedjor när batteriråvaror utvinns. Nästa steg är trialogförhandlingar mellan kommissionen, parlamentet och medlemsstaterna.

Läs mer: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/bilaga-till-dokument-fran-eu-namnden/miljo-kommenterad-dagordning_H90N4E2C1D

Symbol Civilsamhällets demokratiska utrymme

Europaparlamentet röstar igenom förslag om strategi för civilsamhället

Som en reaktion på den ryska invasionen i Ukraina och den senaste tidens ökade hot mot civilsamhället antog Europaparlamentet i början av mars ett förslag för att stärka civilsamhället. Förslaget erkänner civilsamhällets viktiga roll för demokratisk utveckling och uppmanar kommissionen att ta fram en strategi för att stärka civilsamhället, med gemensamma regler i alla medlemsländer. Parlamentet föreslår också att det ska tas fram ett europeiskt Civic Space Index och fokuserar på tre huvudområden: 

 • En möjliggörande och reglerad politisk miljö fri från hot, attacker och risk för repressalier
 • En rättvis, icke-diskriminerande och hållbar tillgång till resurser och finansiering
 • Civilsamhällets deltagande i policy-arbetet

Läs mer: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220304IPR24799/civil-society-parliament-calls-for-eu-rules-and-strategy-to-counter-threats

Symbol jämställdhet

CONCORD Europa har skrivit en rapport om digital jämställdhet

Digitalisering är en av den nuvarande EU-kommissionens fem prioriteringar. CONCORD Europa efterlyser ett jämställdhetsperspektiv i det arbetet och har därför tagit fram en ny rapport. Den analyserar genusskillnader i den digitala världen och ger rekommendationer på hur EU kan jobba för ökad digital jämställdhet. 

Läs rapporten: https://concordeurope.org/resource/the-digital-gender-divide/

Europeiska unionens råd antar den 8:e Miljöhandlingsplanen

Miljöhandlingsplanen (EAP) ska guida policyarbete och implementering på miljöområdet fram till 2030. Europaparlamentet röstade igenom förslaget i december 2021 och nu har det även antagits i rådet, vilket är det sista steget. Handlingsplanen har sex fokusområden:

 • Minskning av växthusgasutsläpp
 • Anpassning till klimatförändringar
 • Skydd och restaurering av biologisk mångfald
 • Minskning av miljö- och klimatavtryck inom produktion och konsumtion
 • Noll-vision för föroreningar
 • En återuppbyggande, regenerativ tillväxt-modell

Rådet och parlamentet kom överens om flera förutsättningar för att uppnå målen:

 • Minskning av EU:s materiella och konsumtionsbaserade fotavtryck 
 • Stärkandet av miljöpositiva incitament
 • Utfasning av miljöskadliga subventioner, framför allt till fossila bränslen

Läs mer: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/29/council-adopts-8th-environmental-action-programme/

Pågående strid kring innehåll i försenad HREDD-lag

Kommissionen lade den 23 februari fram sitt förslag på en lag om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö. Den kommande lagen går nu under benämningen Corporate Sustainability Due Diligence (CSDD). CONCORD Sverige välkomnade det försenade förslaget och kritiserade bristerna i det. Lagen syftar till en bättre riskhantering i företags värdekedjor och att skydda mänskliga rättigheter och miljö, men förslaget har även fått hård kritik från nätverket ECCJ och nu driver civilsamhället i Europa på för att slutversionen ska bli skarpare.

Läs mer: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/doing-business-eu/corporate-sustainability-due-diligence_en