Nyhet

4 februari 2020

Kan Agenda 2030-proppen lösa politikens stuprörstänk?

#agenda 2030 och samstämmighet

I juni lägger regeringen fram en proposition för Sveriges genomförande av Agenda 2030. CONCORD Sverige hoppas att den ska ha ett helhetstänk och plats för globala utvecklingsfrågor.

Det är hög tid att globala ödesfrågor diskuteras brett i riksdag och regering, inte i stuprör.

Sofia Svarfvar, policysamordnare för Agenda 2030. 

Propositionen kommer troligtvis att bygga på utredningen som den så kallade Agenda 2030-delegationen lämnade till regeringen förra året. CONCORD Sverige var en av remissinstanserna och 46 medlemmar skrev under remissvaret som har två uppmaningar kopplat till en framtida proposition:

  • att den ska föreslå ett övergripande mål för hållbar utveckling
  • att ta fram en ny handlingsplan som sträcker sig till 2030

Sveriges regering har delat upp arbetet med Agenda 2030 på nationell och internationell nivå vilket innebär att miljödepartementet och utrikesdepartementet har olika ansvarsområden för agendans genomförande. CONCORD Sverige driver att den internationella utvecklingspolitiken tydligt måste in i det övergripande målet för agendan som ska presenteras i regeringens proposition. De beslut som tas nationellt måste också bidra till en hållbar utveckling globalt. 

I nuvarande förslag till övergripande mål saknas en tydlig hänvisning till Sveriges politik för global utveckling (PGU). Sofia Svarfvar menar att om PGU:n används på rätt sätt kan den politiken hjälpa till att fatta bättre beslut inom ramen för Agenda 2030-arbetet. 

Medan Agenda 2030 genom mål och principer pekar på vad som ska göras kan en utvecklad politik för global utveckling mer visa på hur, och betona samstämmighet och hantera målkonflikter.

Sofia Svarfvar, CONCORD Sverige

En samstämmig politik för global hållbar utveckling handlar om att alla politiska beslut, inte bara inom utrikespolitiken, ska bidra till en hållbar och rättvis utveckling globalt. Målkonflikter uppstår när ett intresse hamnar i konflikt med ett annat, till exempel ekonomisk tillväxt som sker på bekostnad av mänskliga rättigheter. 

Under våren fortsätter CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Agenda 2030 att utifrån remissvaret försöka påverka innehållet i propositionen. Förhoppningen är att ett övergripande mål ska få hela riksdagen att känna större ansvar för Agenda 2030.  

Det handlar om att lyfta blicken hos alla beslutsfattare, och tänka vad som är bäst för Sverige och världen i alla beslut som fattas. 

Sofia Svarfvar, CONCORD Sverige