Uttalande

1 juli 2019

Globala målen-karta

Ett nationellt genomförande av en global agenda

#agenda 2030 och samstämmighet

Det krävs en feministisk analys i genomförandet av de Globala målen för hållbar utveckling både i Sverige och globalt. Det övergripande målet för hur Sverige ska genomföra Agenda 2030 måste innehålla en samstämmig politik för hållbar utveckling och åtagandet om att ingen ska lämnas utanför. Det skriver CONCORD Sverige i remissvaret till Agenda 2030-delegationens slutbetänkande.

I mars 2019 lämnade Agenda 2030-delegationen sitt slutbetänkande till ansvarig minister Isabella Lövin. Delegationens uppdrag var att utvärdera regeringens arbete med att förankra Globala målen för hållbar utveckling i Sverige och ge förslag till det fortsatta arbetet. I april skickade Regeringskansliet ut betänkandet på remiss där CONCORD Sverige var en av remissinstanserna. 46 av våra medlemsorganisationer står bakom remissen.

CONCORD Sveriges remiss till betänkandet av Agenda 2030-delegationen, Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjligheter SOU 2019:13

Våra kommentarer och förslag bygger på förståelsen av att Sverige och det nationella genomförandet av Agenda 2030 måste sättas i en global kontext och att politik har en påverkan på människor och samhällen utanför Sveriges gränser, positivt och ibland negativt. Vi vill betona att Agenda 2030 med sina 17 Globala mål för hållbar utveckling har jämställdhet både som ett eget mål och som ett perspektiv som ska genomsyra allt. Arbetet framåt måste därför inkludera en feministisk analys för att säkerställa en strukturell förändring i Sverige och globalt.

Sammanfattning

  • CONCORD Sverige välkomnar betänkandets huvudinriktning med att hållbar utveckling ska integreras i ordinarie processer och att betänkandet tar avstamp i att Agenda 2030 bekräftar behovet av en samstämmig politik för hållbar utveckling.
  • Regeringen bör i en proposition till riksdagen föreslå ett övergripande mål för hållbar utveckling och att den nuvarande handlingsplanen som går ut 2020 ersätts av en ny handlings- eller färdplan fram till år 2030. Handlingsplanen bör hållas på en strategisk nivå och ange de mest prioriterade åtgärderna utifrån en analys av var de största utmaningarna finns.
  • Det övergripande målet bör innehålla en samstämmig politik för hållbar utveckling nationellt och globalt och åtagandet om att ingen ska lämnas utanför.
  • Medlemmarna i en nationell kommitté ska representera sin sektor/sammanhang och spegla en mångfald av aktörer i samhället.
  • Regeringens arbete med Agenda 2030 bör sammanlänkas med regeringens arbete med mänskliga rättigheter och en nationell institution för mänskliga rättigheter.
  • Sverige ska vara ledande internationellt för att åtagandet i Agenda 2030 om att ingen ska lämnas utanför ska vara en vägledande princip för det internationella utvecklingssamarbetet.
  • CONCORD Sverige välkomnar förslaget att utreda en förstärkt nationell lagstiftning för företag och mänskliga rättigheter i enlighet med de internationella konventioner och riktlinjer som Sverige ratificerat. En utredning bör tillsättas omgående och inbegripa krav på Human Rights Due Diligence och innefatta regler för gottgörelse.
  • Regeringen bör tillsätta en utredning för att skärpa Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) gällande upphandlande myndigheters ansvar att ställa och följa upp hållbarhetskrav rörande mänskliga rättigheter och arbetsrätt där det föreligger risk för kränkningar.
  • Utvecklingssamarbetets specifika roll bland andra finansieringsflöden bör säkerställas när det gäller att främja näringslivets bidrag till hållbar utveckling.
  • Ett nytt ambitiöst miljömålssystem för perioden 2020 till 2030 eller längre utvecklas och utgör grunden för de miljörelaterade mål som existerar inom Agenda 2030.