Nyheter

4 juli 2022

HLPF 2022: Utbildning och jämställdhet i fokus när världens länder ser över arbetet med Agenda 2030

#agenda 2030 och samstämmighet

Hur går arbetet med att avskaffa fattigdomen, utjämna orättvisor och främja klimaträttvisa, fred och jämställdhet? Nu inleds årets HLPF, FN-mötet där världens framsteg i arbetet med de Globala målen utvärderas. Mål 5 om jämställdhet är ett av de mål som står i fokus.

- Under de senaste åren har vi upplevt en global backlash mot kvinnors, flickors och hbtqi-personers rättigheter – något som förvärrats under covid-19-pandemin, säger Anna Enarsson på Act Svenska kyrkan som medverkar i den svenska delegationen under HLPF.

FN arrangerar varje år ett globalt högnivåmöte för hållbar utveckling: High-level Political Forum, HLPF. Mötet pågår i New York två veckor, i år den 5-15 juli, och följer upp och ser över hur arbetet med att nå de Globala målen för hållbar utveckling genomförs.

Temat för årets HLPF är bättre återuppbyggnad efter pandemin i arbetet med att förverkliga de Globala målen: ”Building back better from the coronavirus disease (COVID-19) while advancing the full implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development”.

Det kommer att vara väldigt viktigt att följa diskussionerna kring hur vi kan vända på covid-19-pandemins negativa effekter på de globala målen och säkerställa att länder faktiskt klarar av att förverkliga Agenda 2030. Eftersom det finns en risk att Agenda 2030 har förlorat momentum som en följd av pandemin är det angeläget att säkra att den även fortsatt behåller sin relevans, säger Anna Enarsson på Act Svenska kyrkan som medverkar i den svenska delegationen.

Under varje HLPF görs en fördjupad genomgång av framstegen kring ett urval av de globala målen. I år kommer följande fem mål att ses över:

 • Mål 4 om god utbildning
 • Mål 5 om jämställdhet
 • Mål 14 om hav och marina resurser
 • Mål 15 om ekosystem och biologisk mångfald
 • Mål 17 om genomförande och globalt partnerskap

Anna Enarsson kommer i första hand att bevaka diskussionerna kring mål 5 om jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt, exempelvis frågor som rör familjerätt, familjenormer, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och social trygghet.

Anna Enarsson på Act Svenska kyrkan.

Under de senaste åren har vi upplevt en global backlash mot kvinnors, flickors och hbtqi-personers rättigheter – något som förvärrats under covid-19-pandemin. De framsteg som gjorts de senaste decennierna vad gäller exempelvis kvinnors och flickors tillgång till utbildning, arbete och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter har prövats hårt. Vi ser en ökning av barnäktenskap och könsrelaterat våld, säger Anna Enarsson.

Diskriminerande lagstiftning, såsom religiös och traditionell familjerätt, bidrar enligt Anna Enarsson också till att begränsa kvinnors och flickors tillgång till sina mänskliga rättigheter, samtidigt som kvinnor utsätts för trakasserier och diskriminering på arbetsmarknaden och exkluderas från beslutsfattande processer.

Krig, konflikter samt klimatkrisen bidrar till att förvärra situationen ytterligare för kvinnor och flickor världen över. Mot bakgrund av det krävs det kraftfulla åtgärder av länder för att främja jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter samt efterleva principen om att ingen ska lämnas utanför.

VILKA RESULTAT KAN VI FÖRVÄNTA OSS AV HLPF?

Utöver den fördjupade utvärderingen av framstegen med de fem målen ovan, så kommer

44 länder också att genomföra en frivillig rapportering till HLPF om sitt arbete med de globala målen. Sverige hör till de länder som rapporterade år 2021, vilket  CONCORD Sverige granskade i en  Spotlight-rapport.

Under HLPF antas även en ministerdeklaration där regeringsföreträdare från världens länder summerar mötet och pekar ut riktningen framåt. Redan nu finns utkast på ministerdeklarationen på HLPF:s hemsida.

Annelie Börjesson, Svenska FN-förbundet

Annelie Börjesson, ordförande för Svenska FN-förbundet, medverkar under mötets andra vecka och anser att det viktigaste är att vända den negativa sociala och miljö- och klimatrelaterade utvecklingen och stärka det globala partnerskapet för genomförandet av de globala målen.

Vi är väldigt oroade över dagens situation för både mänskligheten och planeten. Utvecklingen går inom många områden i fel riktning jämfört med de åtaganden som gjordes 2015, säger Annelie Börjesson.

HUR ARBETAR CONCORD SVERIGES MEDLEMSORGANISATIONER MED HLPF?

Ett starkt, engagerat och inkluderande civilsamhälle är en viktig förutsättning för att nå de globala målen, både nationellt och internationellt. Ett fungerande partnerskap, inte minst mellan regeringen och civilsamhället, är helt avgörande för genomförandet av Agenda 2030. Detta beskrivs i mål 17, som handlar om själva genomförandet av agendan och vikten av partnerskap.

CONCORD Sverige har under våren haft konsultationsmöten med Utrikesdepartementet och Miljödepartementet, där medlemmar gett inspel kring de fyra målen. För plattformen är det viktigt att Sverige visar globalt ledarskap genom att både på hemmaplan och internationellt ha ett proaktivt arbete på områden som utbildning, jämställdhet och biologisk mångfald.

Vilka CONCORD Sverige-medlemmar medverkar under HLPF 2022?

Flera av CONCORD Sveriges medlemsorganisationer medverkar under årets HLPF för att bevaka sina prioriterade frågor:

 • Anna Enarsson, Act Svenska kyrkan
 • Lina Hjärtström, IKFF
 • Alexander Dürr, LSU
 • Daniel Samuelsson, LSU
 • Jesper Hansén, MyRight
 • Rashima Kwatra, RFSL
 • Annelie Börjesson, Svenska FN-förbundet

Mötet engagerar företrädare för alla FN:s medlemsländer liksom representanter för civilsamhället. Parallellt med det officiella programmet som äger rum i New York finns det även flera sidoevent. Merparten av sidoeventen är i år digitala men kräver förhandsregistrering.