Nyheter

13 juni 2024

Fred och säkerhet – sammanfattning och rekommendationer

#agenda 2030 och samstämmighet #barometer

I Barometer 2024 granskar civilsamhället regeringens politik för en rättvis och hållbar global utveckling. Här kan du läsa sammanfattningen och rekommendationerna från kapitlet om fred och säkerhet.

Termen hållbar fred introducerades 2016 i Förenta nationerna (FN) och begreppet inkluderar ett brett spektrum av aktiviteter som förebygger krigsutbrott, upptrappning och att väpnande konflikter återuppstår. Hållbar fred innebär helt enkelt att se bortom symtomen, den akuta krishanteringen och den omedelbara konfliktlösningen och istället lägga ökat fokus på konfliktförebyggande arbete genom att hantera grundorsaker till krig och konflikt.

Rättvisa, pålitliga och demokratiska institutioner samt strukturer och normer mellan stater, grupper, samhällen och individer blir därmed grundpelare för att bygga fred. Det är också förutsättningar för att fredligt kunna hantera konflikter som uppkommer – både inom ett land och i relation till andra länder. Länder som är mer jämställda är också fredligare. Insikten om hur demokrati, hållbar fred och hållbar utveckling är tätt sammanlänkade har bland annat resulterat i ett eget mål i de Globala målen för hållbar utveckling. Mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen innebär att skapa tillgång till rättvisa för alla och bygga effektiva, ansvarsfulla och inkluderande institutioner på alla nivåer för att skapa demokrati och hållbar fred. Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling.

Kapitlet ger rekommendationer inom följande områden

  • Vapenexport och autonoma vapen
  • Kärnvapen
  • Mänsklig säkerhet och resursfördelning
  • Konfliktförebyggande arbete

Kapitlet är framtaget av:

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Kvinna till Kvinna, Operation 1325 och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.