Nyhet

18 december 2020

Citat från medlemmar om biståndsdebatten 2021

Detta vill vi höra i debatten om biståndet 2021

#biståndsdebatten #eu:s och sveriges bistånd

Inför helgerna har vi bett våra medlemmar skriva en önskelista om vilken biståndsdebatt de vill se under det kommande året. Läs vad experter på Act Svenska kyrkan, Diakonia, ForumCiv, Oxfam, Svenska missionsrådet, Svenska Afghanistankommittén och Union to Union önskar för debatt 2021.

Biståndsdebatten 2020 präglades av politiska utspel om budgetnivåer och om pengarna behövs mest i Sverige eller utanför landets gränser. Den fokuserade förstås också på pandemin och dess konsekvenser – att de som redan innan hade det dåligt ställt fick det värre och behöver mer stöd –samtidigt som den ekonomiska krisen fick rikare länder att hålla hårdare i plånboken.

När vi nu blickar mot 2021 med hopp om ett ljusare år har CONCORD Sveriges medlemmar gjort en önskelista över ämnen som de skulle vilja se mer av i biståndsdebatten nästa år. Internationellt bistånd är svårt, komplext och samspelar med en mängd andra politikområden. På önskelistan står bland annat finansieringsfrågor, koppling mellan bistånd och migration, trosbaserade och fackliga aktörers roll och vad effektivt bistånd innebär. Här finns också önskemål om att se och höra fler röster i debatten, som statsminister Stefan Löfven, de politiska ungdomsförbunden, forskare och finansdepartementet.

Som en bonus önskar CONCORD Sveriges medlemmar att de stora frågorna om världens framtid också får större plats på nya arenor. Att frågan om Sverige och andra rika länders ansvar för att bidra till att lösa globala utmaningar som fattigdom, klimat och konflikter diskuteras i Alex och Sigges podcast och tas upp av influencern Therese Lindgren. Eller att biståndets roll och nytta får utrymme genom kloka gäster i Söndagsintervjun i P1 eller hos Skavlan.

I Nordegren och Epstein i P1 skulle Moderaterna kunna få svara på om pandemin har ändrat deras syn på biståndets roll i den globala utvecklingen. I Ekonomiekot extra kunde H&M:s och Ikeas vd:ar prata om vilken roll som internationellt bistånd spelar för utvecklingen i de länder där deras produkter tillverkas, och för deras företags möjligheter att verka i de länderna.

Här följer ett urval av önskningar från medlemmar. Nu önskar vi oss ett livligt debattår 2021!

Penny Davies, senior policyrådgivare utvecklingsfinansiering på Diakonia. Foto: Martina Holmberg/Diakonia.

Vad önskar du en debatt om?

Jag önskar en saklig debatt om biståndets unika roll att bekämpa fattigdom och förtryck. Men också att biståndet sätts i ett bredare perspektiv där vi ser till helheten av finansieringen som går både till och från utvecklingsländer. För så länge utvecklingsländer förlorar runt 200 miljarder dollar varje år på grund av multinationella företags skatteflykt, så kan vi inte uppnå de globala utvecklingsmålen.

Med vem vill du debattera och var?

Jag vill debattera med olika aktörer, inklusive de politiska partierna och regeringen, som är engagerade i och arbetar med bistånd och globala utvecklingsfrågor, men också de som arbetar med global finanspolitik. I riksdagen, med sakkunniga och politiskt tillsatta på utrikes- och finansdepartement, företag och banker, i media, rundabord och i kreativa öppna samtal.

Sanna Svensson, rådgivare på Svenska missionsrådet.

Vad önskar du en debatt om?

Rollen för religions- och övertygelsefrihet och religion i demokratibistånd och bredare biståndspolitik.

Med vem vill du debattera och var?

De politiska ungdomsförbunden. Jag vill framförallt ha nyanserande och konkreta samtal, inte debatt. På ungdomsförbundens egna arenor, på digitala och fysiska event som Almedalen och i Malmö under högnivåkonferensen mot antisemitism.

Gunnel Axelsson Nycander, policyrådgivare på Act Svenska kyrkan.

Vad önskar du en debatt om?

Med allmänna trygghetssystem i alla länder så kan alla människors rätt till mat, hälsa och utbildning uppfyllas. Hur kan Sverige, med våra erfarenheter och resurser, främja utvecklingen av trygghetssystem i andra länder?

Med vem vill du debattera och var?

Med Stefan Löfven eller Annika Strandhäll på ett ABF-seminarium.

Anna Ek, Sverigechef på Svenska Afghanistankommittén.

Vad önskar du en debatt om?

Jag önskar mig en debatt om effekterna av de förslag som förts fram i EU om att använda bistånd som påtryckningsmedel för att minska antalet flyktingar i Europa.

Med vem vill du debattera och var?

Det är viktigt att de som påverkas av politiken kommer till tals. Jag önskar därför att det skapas möjligheter för människor i de länder där vi arbetar med bistånd att delta i debatten med beslutsfattare. Jag tror på transparens och tycker att biståndsdebatten ska föras där många kan delta.

Magnus Walan, senior policyrådgivare politik för global utveckling på Diakonia. Foto: Diakonia.

Vad önskar du en debatt om?

Trots brister och utmaningar bidrar biståndet till att bekämpa fattigdomen och utöka demokratin och respekten för de mänskliga rättigheterna. Kvinnor och män världen över får verktyg att ställa sina ofta auktoritära ledare till svars för bland annat korruption och misskötsel. Låt oss nästa år prata om nya smarta och innovativa sätt att bedriva och uppnå ett effektivt bistånd mitt i de svåra miljöer som utvecklingssamarbetet verkar i. Att överge människor på grund av bakslag ser vi inte som ett alternativ.

Med vem vill du debattera och var?

Jag tar gärna en promenad med varje ledamot i riksdagen som vill, för att debattera bistånd.

Heidi Lampinen, poliycansvarig på Oxfam.

Vad önskar du en debatt om?

Finansieringsfrågorna! Vi vet att det saknas 2500 miljarder USD årligen i utvecklingsländer för att kunna förverkliga målen i Agenda 2030 – och det var innan covid-19-krisen. Det kommer bli en uppförsbacke för alla världens länder att återhämta sig ekonomiskt, så hur kan vi mobilisera ännu mer resurser? I snitt tog det 8 år för länder att komma tillbaka till ursprungliga skatteintäktsnivåer efter finanskrisen 2008-2009. Biståndet måste stödja inhemsk resursmobilisering, men vi behöver också jobba genom andra politikområden för att till exempel stoppa skatteflykten. Privata sektorn måste bidra med mer, bland annat genom bolagsskatter. 

Med vem vill du debattera och var?

Jag vill se fler från alla partier ute i debatten. Mer fördjupade och ideologiska inlägg i hur partierna ser på den globala utvecklingen och hur vi ska lösa den globala klimatkrisen, pandemin och resursbristen. Mer djup och mindre utspel och signalpolitik, tack! 

Magnus Nordgren, kommunikatör och policyrådgivare på Union to Union

Vad önskar du en debatt om?

Det vi har på vår önskelista (bland mycket annat såklart!) är att när debatten förs kring återhämtningen efter covid-19 så är det viktigt att se till att schyssta och klimatvänliga jobb och fackliga rättigheter är viktiga beståndsdelar i återhämtningen.

Detta eftersom de ekonomiska konsekvenserna av pandemin slår hårdast mot arbetstagare i fattigare länder, värst drabbade är människor som jobbar i informell sektor och migrantarbetare. Deras rättigheter måste alltid finnas med i diskussionen om hur en återhämtning bör ske. Dessutom finns ju fler än hälften av världens jobb inom den informella ekonomin.

Anna Stenvinkel, generalsekreterare för Forum Syd
Anna Stenvinkel, generalsekreterare på ForumCiv.

Vad önskar du en debatt om?

Jag önskar att biståndsdebatten handlade om vad som är bra och effektivt bistånd. Om hur vi skapar välstånd för människor, om hur vi stöttar människor som försvarar sina rättigheter, hur vi får ett effektivt demokratibistånd som bidrar till förändring i länder där demokrati och mänskliga rättigheter hotas och hur det långsiktiga och humanitära biståndet hänger ihop. En viktig fråga i debatten nästa år är hur biståndet kan bidra till att stötta redan utsatta människor runt om i världen som drabbats hårt av pandemin. Behoven är stora och utmaningarna många. Vi behöver prata om hur vi bäst använder biståndet för att nå resultat för människor som lever i fattigdom och förtryck.

Med vem vill du debattera och var?

Statsministern måste vara mycket tydligare och borde höras mycket mer i biståndsdebatten. Inte minst med tanke på hur den rådande pandemin har förvärrat situationen för människor i världen och hur tillgången till vaccin också kommer att bli en fråga om resurser. Världen hänger ihop och det måste vara ett tydligt budskap också från Stefan Löfven.

Jag önskar också att forskare, företag och myndigheter höjer sina röster. Röster från mottagarländer och berörda människor ute i världen behöver höras mer i debatten här hemma. Vi behöver bli fler som pratar om vikten av svenskt bistånd utifrån olika perspektiv och med konkreta exempel som tydliggör de utmaningar vi står inför. 

Biståndsdebatten måste involvera en bredare skara än idag och tränga igenom bruset och nå ut bredare. Debatten under nästa år måste lägga grunden för ett aktivt arbete med dessa frågor inför riksdagsvalet 2022. Ett möte över en kopp kaffe ska inte underskattas.

Eva Ekelund, policychef på Act Svenska kyrkan.

Vad önskar du en debatt om?

På vilket sätt bidrar de ändringar som EU-parlamentariker Tomas Tobé (M) drivit igenom i Europaparlamentet till att EU:s bistånd ger bättre resultat för de människor som berörs? Detta mot bakgrund av att Tobé drivit igenom att bistånd bör villkoras mot att mottagarländernas migrationspolitik anpassas efter EU:s krav. Det strider mot de internationellt överkomna principerna för hur bistånd ska bli effektivt, som bygger på decenniers erfarenheter.

Med vem vill du debattera och var?

Med Tomas Tobé, Europaparlamentariker (M) i SVT:s Agenda.