Nyheter

30 juni 2021

CONCORD Sverige startar nytt projekt inför EU-ordförandeskap

#eu:s budget #eu:s och sveriges bistånd

Inför det svenska EU-ordförandeskapet 2023 kommer CONCORD Sverige att arbete med andra nationella plattformar inom CONCORD Europa för sätta fokus på frågor som rör EU:s bistånd. Policysamordnare Ida Ragnarsson reder ut begreppen.

Vad är ordförandeskapsprojektet?

Ordförandeskapet i Europeiska unionens råd, som vi kallar EU-ordförandeskapet, innebär att EU:s medlemsstater har ett roterande ansvar för att leda och sammankalla Europeiska unionens råd. 
Ordförandeskapet roterar varje halvår i en ”trio” av länder som gemensamt tar fram mål och program för den 18-månadersperiod den ansvarar för. Sverige ingår i den trio som tar över ansvaret 1 januari 2022, tillsammans med Frankrike och Tjeckien. 

Ordförandeskapsprojektet är ett samarbetsprojekt med de biståndspolitiska plattformarna i dessa tre länder och CONCORD Europa, som syftar till att öka allmänhetens och politikers förståelse och kunskap kring globala frågor. CONCORD Europa har en unik roll som samordnare av civilsamhället i Europa, och vi som nationella plattformar samordnar civilsamhället i våra respektive länder. Projektet finansieras inom ramen för DEAR (Development Education and Awareness Raising). Det syftar till att stärka civilsamhällets kapacitet och höja allmänhetens kännedom och kunskap om EU som biståndsaktör och den politik som påverkar hur EU agerar i den rollen. CONCORD Sverige leder projektet och samordnar arbetet övergripande – inklusive en del förarbete med nästa trio som består av Belgien, Spanien och Ungern.  

Varför har CONCORD Sverige valt att engagera sig i projektet?

För CONCORD Sverige är ordförandeskapshalvåret ett bra tillfälle att korta vägen till det som händer på EU-nivå. Eftersom EU kommer att vara i fokus under perioden är det en möjlighet att både påverka agendan, stärka CONCORD Sveriges medlemmars arbete inom utvecklingspolitiken i EU och engagera civilsamhället i frågor som rör EU:s bistånd. EU är ju trots allt världens största biståndsgivare.

Vilka frågor är prioriterade?

Det CONCORD Sverige kommer att göra i projektet utgår från våra inriktningsmål, vilket innebär att biståndseffektivitet, klimat- och miljörättvisa, jämställdhet och civilsamhällets roll är i fokus. Det är viktiga policyfrågor för CONCORD Sverige generellt, och områden där vi tycker att EU borde bli bättre. 

Hur är det att arbeta med det? Vilka utmaningar och möjligheter finns?

Det är fantastiskt att vi nu får möjligheten att arbeta så nära kollegor i andra plattformar för att dela och samarbeta kring information och kunskap, få utbyta verktyg – och på sikt kan det ge CONCORD Sveriges medlemmar möjlighet att knyta nya band till civilsamhället i de andra länderna. 

Men det är också lärorikt och utmanande! Även om alla som ingår i projektet tillhör den internationella CONCORD-plattformen är det tydligt att den består av olika organisationer med olika kontexter och förutsättningar. Sverige är ett av de länder som ger störst bistånd (sett till del av BNI) utrymmet för civilsamhället är stort medan exempelvis Ungern är det land som ger minst bistånd och där krymper civilsamhällets utrymme. Det tydliggör hur viktigt det europeiska samarbetet är.